Tarım ve Orman Bakanlığından:

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2023/13)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının tarifler başlığı altında yer alan nargilelik tütün mamulünü kapsar.

TS 13445 standardı

MADDE 2- (1) Nargile aparatında yakılarak veya ısıtılarak tüketilmek üzere piyasaya arz edilen ürünlerin tadilatları ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

İdari yaptırım

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Piyasaya arz izni bulunan ve TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan nargilelik tütün mamulü çeşitleri 31/12/2023 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve piyasaya arz uygunluk belgeleri güncellenebilir.

(2) TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan nargilelik tütün mamullerine ait piyasaya arz uygunluk belgeleri 31/12/2023 tarihinde iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri 30/6/2024 tarihine kadar piyasada bulunabilir. Nargilelik tütün mamulü üreticileri bu tarihten sonra TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan nargilelik tütün mamulü çeşitlerinin piyasada bulunmaması için gerekli tedbirleri alır.

(4) TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının tadilatı ile birlikte kabul edildiği 30/9/2022 tarihinden önce Tarım ve Orman Bakanlığına yapılmış olan nargilelik tütün mamulü piyasaya arz izni başvuruları, başvurunun yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu fıkraya göre verilecek izinler de bu madde hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.