Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim- öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, kütüphane çalışması, proje, staj, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

c) Anabilim Dalı Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Anabilim Dalı Kurullarını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini planlayabilmelerine, meslekleri ile ilgili hedefler belirlemelerine yardımcı olmak üzere ataması yapılan öğretim elemanını,

d) Dekan: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

f) Fakülte: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sistemiyle veya uluslararası öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Açık veya uzaktan eğitim dışında aynı düzeyde örgün programda kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yaparlar. E-kayıt asıl kayıttır. E-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların kayıtları; Üniversitenin web sayfasında ilan edilen belgelerin asıllarının şahsen veya yasal temsilcisi tarafından Üniversiteye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ve Fakülte tarafından ilan edilen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Ayrıca;

a) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

b) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

c) Süresi içinde kaydını yeniletmeyen öğrencilerden, haklı ve geçerli mazereti olanlar mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması kaydıyla kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

ç) Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim planları

MADDE 8- (1) Eğitim-öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik, pratik dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Fakülte tarafından ilan edilir.

Öğretim dili

MADDE 9- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

Eğitim-öğretim dönemleri, süresi ve akademik takvim

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

(3) Diş Hekimliği programındaki toplam AKTS kredisi en az 300’dür.

(4) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları her yarıyıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine Dekanlık onayı ile yılsonu sınavından sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.

(5) Öğrenciler, azami sekiz yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Azami süre içinde eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav uygulamaları ile ilgili esaslara Senato karar verir.

(6) Dersler; teorik dersler, laboratuvar uygulamaları, uygulamalı dersler (klinik öncesi ve klinik), alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir. Klinik uygulamalı dersler, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler devamsızlık dışında bir üst sınıfa geçerler ve ilgili derslere kaydını yaptırırlar. Mesleki zorunlu dersler dışında alttan aldıkları derslerin sadece ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarına katılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 11- (1) Dersler; mesleki zorunlu dersler, yaz klinik uygulamaları, ders kurulları, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler gibi öğretim etkinliklerinden oluşur.

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve uygulamalı (klinik öncesi uygulamalı ve klinik uygulamalı) derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

1) Klinik öncesi uygulamalı ders; uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi açar. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve dersi başaramamış sayılır. Dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

2) Klinik uygulamalı ders; dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Uygulamalı derslerde, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik uygulama çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Bir dersin eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan iş ya da işlem sayısının asgari oranı, o ders için öngörülen iş ya da işlem sayısının %60’ından fazla olamaz. Uygulamalı derslerde tamamlanması gereken iş ya da işlem sayısı asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan iş ya da işlemleri tamamlaması için eğitim-öğretim yılı sonunda yaz klinik uygulamaları programı kapsamında telafi süresi verilir. Uygulamalı derslerde tamamlanması gereken iş ya da işlemleri verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Klinik uygulamalı derslerde sadece genel sınav uygulanır. Sınavlar klinik uygulama şeklinde ve/veya yazılı/sözlü olarak da yapılabilir. Klinik uygulamalı derse devam eden ancak genel sınavda başarılı olamayan veya bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ya da işlem sayısını tamamlayamadığı için genel sınava giremeyen öğrenciler, yaz telafi programına (yaz klinik uygulamasına) dâhil edilir. Belirlenen asgari klinik iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını klinik dersin verildiği eğitim-öğretim yılında/yarıyılında belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve yaz telafi programına alınmaz. Klinik dersi (uygulamayı) bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

b) Yaz klinik uygulamalarında; herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış, ancak genel sınavda başarılı olamayan veya bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ya da işlem sayısını tamamlayamamış öğrenciler en fazla beş klinik uygulama için, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen program dâhilinde, yılsonunda pratik uygulamalarını gerçekleştirir. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz klinik uygulama süresi normal klinik uygulamanın süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının beşten fazla olması halinde, fazla klinik uygulamalar ve yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uygulamalar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında bir sonraki yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

c) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurullarındaki çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını kuruldaki anabilim dalları birlikte belirler. Ders kurullarındaki başarı ölçütleri, klinik uygulamaları ve yaz klinik uygulamalarında tanımlanan kurallarla aynıdır.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

d) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarının verdiği derslerden de alınabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12- (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70’ine, pratik ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olunan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Pratik derslerin %20’sinden, teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav ya da yılsonu sınavına alınmaz ve o dersten başarısız olur.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 13- (1) Devamsızlık dışındaki diğer sebeplerle ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalan öğrenciler bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır.

(2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

Ders muafiyetleri

MADDE 14- (1) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 15- (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini planlayabilmelerine, meslekleri ile ilgili hedefler belirlemelerine yardımcı olmak üzere Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre danışman ataması yapılır. Danışman ve öğrencinin görev ve sorumlulukları ilgili yönergede belirtilen esaslara göre uygulanır.

Sınavlar

MADDE 16- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, klinik uygulama sınavları, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına, uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Eğitim Komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğle tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Pratik, preklinik uygulama ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalının teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen derslerde ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır.

c) Klinik uygulamalı derslerin sınavları: Klinik uygulamalı derslerin sınavları teorik sınav veya pratik uygulama veya bunların her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik uygulamalı derslerin sınavlarının o dersin başarısına etkisi en çok %40 oranında olur. Klinik uygulama faaliyetlerinin ders notuna etkisi %60’tan az olamaz.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına uygulamalı dersler hariç tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde Fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınava girme şartı ile en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için dil dersinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavın esasları Senato tarafından belirlenir.

f) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Mazeret sınavı başvuruları bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen süre içinde yapılır. Mazeret sınavları ve sonuçları en geç genel sınavlardan bir hafta önce tamamlanır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, Fakülte Eğitim Komisyonunun görüşü doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 17- (1) Tüm derslerdeki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile yılsonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak hesaplanır. Ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından başarı notu harf notuna çevrilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az (CC) olması gerekir.

(3) Öğrencilerin mesleki zorunlu derslerden başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan ders başarı not ortalamasının (alan dışı seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç) en az 60 (CC) olması gereklidir.

(4) Sınav notları çevrimiçi/yazılı olarak ilan edilir.

Değerlendirme

MADDE 18- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır. Bu notların puan aralıkları değiştirilemez.

(2) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Puanlar   Notlar  Katsayılar

     90-100     AA          4.00

     85-89       BA          3.50

     75-84       BB           3.00

     70-74       CB           2.50

     60-69       CC           2.00

     55-59       DC          1.50

     50-54       DD          1.00

     40-49       FD           0.50

     0-39         FF           0.00

     ---             F              0.00

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Sadece ortak zorunlu derslerde öğrencinin yıl ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenci DC, DD olan dersleri de başarmış sayılır.

3) FD ve FF notları başarısız not karşılığıdır. Ortak zorunlu derslerde ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin ve seçmeli derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

4) F notu devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciye verilir.

5) M (Muaf) notu programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir derse verilen nottur.

Ağırlıklı ortalamalar

MADDE 19- (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması (ANO): Öğrencinin o dönem aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin akademik birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin daha önce alıp başarılı olarak muaf tutulduğu derslere ilişkin alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

(2) Not ortalamalarına ilişkin hesaplamalarda Senato farklı ölçütler belirleyebilir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 20- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın, ders sorumlusuna tebliğ tarihinden itibaren Dekanlık yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme sonucunda, maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 22- (1) Her türlü sınav evrakı Fakülte arşivinde iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir.

Bitirme semineri

MADDE 24- (1) Bitirme semineri: Bir öğretim üyesi danışmanlığında Fakültede öğrenim gören beşinci sınıf öğrencilerine, öğrenimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amacıyla danışman gözetiminde yaptırılan çalışmalardır. Bu seminerin; öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda literatür taraması yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir. Bitirme semineri beşinci sınıf ikinci yarıyıl sonuna kadar sunulmuş ve Dekanlığa teslim edilmiş olmalıdır.

Kayıt dondurma

MADDE 25- (1) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim görülen programın eğitim-öğretim süresinin yarısını geçemez. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, askerlik ile önceden öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 gün içinde Dekanlığa dilekçe ve ispatlayıcı belgeler ile birlikte başvurması gerekir.

Değişim programları, değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması

MADDE 26- (1) Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, eğitim aldığı üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci bilgi sistemine işlenir. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanın uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersleri alır.

(2) Değişim programları kapsamında üniversitelerden gelen öğrencilere de Fakültede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası değişim programları çerçevesinde giden öğrencinin almış olduğu derslerin orijinal isimleri transkriptte aynen yer alır.

Yatay geçişler

MADDE 27- (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma

MADDE 28- (1) Öğrencinin diş hekimliği programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında mevcut olan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları tamamlamış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararı aldığı tarihtir.

(3) Derecelendirme, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Dereceye giren son sınıf öğrencileri Dekanlık tarafından ödüllendirilir.

(4) Diş Hekimliğinin beş yıllık programını başarı ile tamamlayanlara yüksek lisans derecesi ile diploma verilir. Diploma süreci aşağıda belirtilmiştir:

a) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlük tarafından düzenlenir.

b) Diploma, kaybedilmesi halinde öğrencinin yazılı talebi üzerine ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 29- (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

ç) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayının alınması.

Disiplin işleri

MADDE 30- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 31- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi halinde öğrencinin bu değişikliği öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Mazeret beyanı

MADDE 32- (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Öğrenciler mazeretli oldukları sürede devamsız sayılırlar. Öğrencilerin sunacağı herhangi bir mazeret devamsızlık konusunda muafiyet sağlamaz. Haklı ve geçerli nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.

(2) Üniversiteyi veya Fakülteyi temsilen sosyal, kültürel, sportif ve benzeri her türlü faaliyet ve organizasyonlara Rektörlük veya Dekanlık tarafından yapılacak görevlendirmeler ile katılan öğrenciler, görevli oldukları günlerdeki dersler ve sınavlardan mazeretli sayılır.

(3) Öğrencilerden, vefat tarihinin bildirilmesi kaydıyla, birinci dereceden yakını vefat edenlerle; toplumsal olaylar, kazalar, doğal afetler ile hukuken mücbir sebepleri olanlar, ara sınavlar için mazeret sunma hakkına sahip olur.

(4) Sağlık nedenleri ile mazeretli sayılmak isteyen öğrenciler, Dekanlığa mazeretlerini açıklar dilekçe ile birlikte, özel ya da kamu sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen Sağlık Kurulu raporu ibraz etmelidir. Raporlu öğrenci, raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara giremez. Sınavda bulunup, sınav sonrası rapor alan öğrenciler, girmiş oldukları sınavlar için mazeretli sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34- (1) 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.