Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TRAVMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkez bünyesindeki psikolojik ve toplumsal travma ile ilgili faaliyet birimlerini,

b) Merkez (TRAUM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde, psikolojik ve toplumsal travmalarla ilgili uygulama, danışmanlık ve araştırma süreç ve hizmetlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak ve uygulamak.

b) Travma süreçlerine dair geniş bir perspektifte çalışmalar yürütmek ve başta afetler olmak üzere boşanma, şiddet, akran zorbalığı, vefat, yoksulluk, işsizlik ve diğer sebeplerden kaynaklı travmalar konusunda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek.

c) Travmatize olmuş çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılar ile dezavantajlı gruplara dahil olan bireylerin psikolojik sağlıklarını yeniden tesis edebilmek adına uygulama ve araştırmalar yürütmek.

ç) Psikolojik ve toplumsal travmalarla alakalı bütüncül ve profesyonel bir araştırma ve uygulama pratiğini ortaya koymak.

d) Üniversite bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet gibi bölüm ve anabilim dallarının son sınıf öğrencilerinin staj ve diğer türden uygulamalarına destek olmak, anabilim dallarındaki lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları açısından bir platform sağlamak ve Merkez bünyesindeki ilgili ekipmanlarla bu süreçleri desteklemek.

e) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemde psikolojik ve toplumsal travmalar konusunda ortak projeler, araştırmalar ve bilimsel organizasyonlar yürütmek.

f) Önleyici bir kurumsal yapı olarak başta Konya olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde “travma önleyici” araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek.

g) Merkezde uluslararası öğretim elemanlarına ve araştırmacılara çalışma ortamı sağlamak.

ğ) Psikolojik ve toplumsal travmanın kapsamına girebilecek tüm alt disiplinlerle ilgili faaliyetler yürütmek.

h) Psikolojik ve toplumsal travmanın kapsamına girecek akademik faaliyetlere destek ve dahil olmak, yılın belli dönemlerinde bu tür ortak faaliyetleri Merkez bünyesinde düzenlemek.

ı) Psikolojik ve toplumsal travmanın ölçümüne yönelik ekipmanlar yardımı ile travmatize olmuş bireylerin mevcut durumlarını saptamak ve travma halinin tedavisine yönelik gerekli uygulamaları yürütmek.

i) Psikolojik ve toplumsal travmalarla ilgili yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yürütmek.

j) Disiplinler arası yaklaşımla, psikolojik ve toplumsal travmanın çalışılmasında ve tedavisinde işlevsel arka plana sahip bölüm ve anabilim dallarıyla müşterek akademik kongreler, çalıştaylar, makaleler, araştırma raporları, bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve yürütmek.

k) Çalışma birimleri aracılığı ile travma önleyici ve travmaya müdahale edici faaliyetler sürdürmek.

l) Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan  Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman  müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde veya görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkez birimlerinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile  Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje, yayın tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili psikolojik ve toplumsal travma bağlamlı çalışma şekillerini tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Hizmet içi eğitim programları, kurslar, ulusal veya uluslararası bilimsel seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı bağlantıları sağlamak.

f) Merkez birimlerinin görev tanımlarını ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

g) Merkezde yapılacak uygulama, kurs, staj ve benzeri eğitim faaliyetleri ile her türlü ürün ve hizmetlerin ücretini belirlemek.

ğ) Eğitim-öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 12- (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve Rektör tarafından uygun görülen mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlükçe karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve  demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.