Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL İLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve zorunlu ortak yabancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek için ve yılsonu yeterlik sınavına hazırlık amacıyla yapılan sınavı,

b) Final sınavı: Hazırlık öğretiminin sonunda akademik takvimde öngörülen tarihler içerisinde yapılan ve tüm yılı kapsayan sınavı,

c) Hazırlık sınıfı: Necmettin Erbakan Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfını,

ç) Hizmet İçi Eğitim Grubu: Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; YDYO Kurulu tarafından YDYO’da görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için olmak üzere seçilerek Müdür tarafından görevlendirilen ve toplam üç kişiden oluşan grubu,

d) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

e) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

f) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: Yabancı dil eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını temin etmek amacıyla; YDYO Kurulu tarafından YDYO’da görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve görevlendirilen toplam dört kişiden oluşan grubu,

g) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

h) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

ı) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu (SDK): Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile iş birliği içerisinde yoklama, ara sınav, mazeret, final, yeterlik, seviye tespit sınavı ile bu sınavların testli veya klasik veya web-tabanlı veya sözlü olmasını ve sınıf içi etkinlik, online ödev/sınav etkinliği gibi projelerin içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, hazırlık sınıfının devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; YDYO Kurulu tarafından YDYO'da görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilerek Müdür tarafından görevlendirilen ve dört kişiden oluşan komisyonu,

i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) Yeterlik sınavı: Öğrencinin diploma programı için istenen yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadığını ölçen dil sınavını,

l) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi ve Sınavlar

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5- (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, YÖK dil yeterlikleri çerçevesine göre öğrencileri ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olduklarında aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğrenmiş, yabancı dil kelime dağarcığını geliştirmiş, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanmış duruma getirmeyi sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi

MADDE 6- (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim, YDYO tarafından yürütülür.

Kayıt

MADDE 7- (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak, YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavında veya 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen merkezi veya uluslararası sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt olmaya hak kazanır.

Akademik takvim

MADDE 8- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı akademik takvimi Yüksekokul Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim süresi

MADDE 9- (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz yarıyılı on altı hafta ve bahar yarıyılı on altı hafta olmak üzere bir yıldır. Hazırlık sınıfında haftalık otuz saat ders verilir. Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler için eğitim süresi ilave bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler her yarıyıl başında Üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olan öğrenciler, ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

Sınavlar ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, seviye tespit sınavı, ara sınavlar, mazeret sınavı, yoklama sınavları, sınıf içi etkinlik/online ödev/online sınav etkinliği gibi projeler ve final sınavı uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

a) Yeterlik sınavı; güz yarıyılı başında, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılır. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Güz yarıyılı başındaki bu sınav seviye tespit sınavı olarak da kullanılabilir ya da ayrı bir seviye tespit sınavı yapılabilir. Bu sınava;

1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran,

2) Hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız ya da devamsız olan,

3) Hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,

4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan kendi bölümüne/programına devam eden,

5) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen,

öğrenciler girebilir.

b) Yoklama sınavları; bir yılda kaç sayıda yoklama sınavı yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.

c) Ara sınavlar; YDYO akademik takviminde önceden belirtilir.

ç) Final sınavı; yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencinin, bahar yarıyılı sonunda yapılan bu sınava girme hakkını elde edebilmesi için 14 üncü maddede belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

d) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

(3) Yoklama sınavları, yeterlik ve final sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı, değerlendirme ve muafiyet

MADDE 11- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.

 (2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilirler. Bu öğrenciler, isteğe bağlı almış oldukları hazırlık eğitiminden başarısız olmaları halinde eğitimlerine kendi bölüm ve programlarında devam ederler. Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen sınav tarihinden beş gün öncesine kadar YDYO’na dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı, final sınavı ve yıl içi başarı notlarına göre belirlenir. Öğrencinin başarısının tespitinde; yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse devamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme notları ve final sınavı esas alınır. Final sınavının %50’si ile diğer sınavların %50’sinin toplamı en az 70 olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Geçme notu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 60’a kadar çekilebilir. Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel yöntem ve ağırlıkları aşağıdaki şekildedir:

a) Yıl içi başarı notu: %50.

b) Final sınavı: %50.

(5) Yıl içi başarı notunun hesaplanmasında ara sınavlar, yoklama sınavları ve projelerin sayı ve ağırlıkları, öğretim yılı başında SDK’ca belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin dilekçe ile talepte bulunmaları halinde hazırlık sınıfı eğitim-öğretim yılı içinde katılmış oldukları YÖKDİL ve YDS gibi merkezi bir sınavdan aldığı en yüksek puanın %30’u yıl içi not ortalamasının üzerine eklenir.

(6) Hazırlık sınıflarında okuyan ve devam koşulunu sağlayan öğrencilerden yıl içi not ortalaması 80 ve üzeri olanlar final sınavına girmeyebilir. Bu koşulu sağladığı halde final sınavına girmek isteyen öğrenciler ise final sınavından beş gün öncesine kadar öğrenci işlerine dilekçe vererek final sınavına girebilir. Bu öğrencilerin yıl içi not ortalamaları genel başarı notu olarak kabul edilir.

(7) Yıl içi başarı tespiti için yapılan değerlendirme sonuçları SDK’nın Müdürlüğe vereceği dilekçe ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci bilgi sistemine girilir.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıfından;

a) Yeterlik sınavında başarılı olanlar,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler,

ç) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan son beş yıl içerisinde yine Senato tarafından belirlenen puanı alanlar,

muaf sayılırlar.

(9) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve alınması gereken asgari puanlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir:

a) Yabancı dil hazırlık yeterlik sınavı, Merkezi yurt içi-yurt dışı yabancı dil (İngilizce) sınavları eşdeğerlik tablosu aşağıdaki şekildedir:

b) Yabancı dil hazırlık yeterlik sınavı, Merkezi yurt içi-yurt dışı yabancı dil (Almanca) sınavları eşdeğerlik tablosu aşağıdaki şekildedir:

c) Yabancı dil hazırlık yeterlik sınavı, Merkezi yurt içi-yurt dışı yabancı dil (Arapça) sınavları eşdeğerlik tablosu aşağıdaki şekildedir:

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan tablolarda bulunmayan ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen sınavlar için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik çizelgeleri esas alınır.

Mazeret sınavları

MADDE 12- (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç gün içerisinde yazılı olarak Müdürlüğe yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13- (1) Sınav notlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılmaz. Sınav notuna itirazlar notların duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde Müdürlüğe yazılı olarak yapılır. Herhangi bir maddi hata ile ilgili itiraz, SDK’ca karara bağlanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerinin %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, YDYO tarafından final sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl sonunda yapılacak final sınavına giremez, yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olunması durumunda 11 inci maddede belirtilen başarı ve değerlendirmeye ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler, tekrar yılında da derslere %85 oranında devam etmek zorundadır.

(3) Öğrencilerin alacakları tek hekim sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak Üniversite Tıp Fakültesi veya hakem olarak kabul edilen sağlık kuruluşlarından alınan heyetli sağlık raporları, devamsızlık hesabında ayrıca %15 oranında dikkate alınır.

(4) Hazırlık sınıfının devam takibinden sınav ve değerlendirme komisyonu sorumludur. Hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları sınav ve değerlendirme komisyonunun belirlediği şekilde her hafta sonu Komisyona bildirmek zorundadır.

(5) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

(6) Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler, katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(7) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı Dil I ve II dersleridir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 16- (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte YDYO tarafından ortak zorunlu Yabancı Dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olur.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notları, 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre işlenir.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavlarına hazırlık sınıfı öğrencileri de not yükseltmek amacıyla girebilirler.

(5) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(6) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kendi fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından verilir.

(7) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden sınava girip muaf olmak isteyen öğrencilerin, YDYO tarafından belirlenen süre içerisinde Müdürlüğe başvurmaları gerekir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi

MADDE 17- (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Müdürlükçe görevlendirilirler.

(2) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorumludur.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları

MADDE 18- (1) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.

Başarı durumu

MADDE 19- (1) Başarı durumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 6/1/2020 tarihli ve 31000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil ile Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.