Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL MİRAS DİJİTAL BELGELEME EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NEVÜKÜMİB): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kültürel mirasın arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, tasarım, tarih, restorasyon, inşaat mühendisliği ve benzeri disiplinlerin ortak çalışma noktası olduğu kabulüyle yapılacak projeleri çok disiplinli bir çalışma anlayışı içinde yürütmek ve ilgili disiplinlerin paydaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak.

b) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin doğal ve kültürel miras ihtisaslaşma projeleri başta olmak üzere kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik belgeleme çalışmalarını yürütmek.

c) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi başta olmak üzere ilgili paydaşlarla beraber sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar ile turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak.

ç) Merkez tarafından yürütülecek kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunması ile ilgili çalışmaların bilimsel yayın ve etkinlikler yoluyla toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasını sağlayarak, kültürel miras bilincinin oluşturulması için araştırmalar yapmak.

d) Deprem, sel, yangın ve benzeri afet durumunda kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı ilgili kurumlarla paralel hareket ederek gerekli teknik desteği sağlamak.

e) Kültürel mirasın sürdürülebilirliği noktasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü başta olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte veri tabanı ve veri yönetimi konusunda çalışmalar yapmak.

f) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin başta arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, restorasyon lisans ve önlisans programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yapılacak çalışmalara akademik ve teknik destek sağlamak.

g) Merkez tarafından yürütülecek kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunması ile ilgili çalışmaların bilimsel yayın ve etkinlikler yoluyla toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasını sağlamak.

ğ) Kültürel miras ile ilişkili ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmak, teknik altyapıyı kullanarak paydaşlara bilimsel destek vermek.

h) Kültürel miras çalışmalarında çağdaş teknolojinin kullanım alanlarını araştırmak ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde faaliyetler yürütmek.

ı) Kentsel/kırsal sit alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği noktasında çağdaş teknolojiyi kullanarak projeler ve çözümler tasarlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel miras ile ilgili araştırma yapmak ve projeler yürütmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel miras ile ilgili araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak, eğitimler, sergi, çalıştay, seminer, konferans, sempozyum, kolokyum ve kurslar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Tüm basılı, sözel, görsel yayın ve benzeri her türlü bilimsel sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirerek yapılan araştırma ve çalışmaların çıktılarını ilgili paydaşlar ile paylaşmak.

d) Merkezin amaçları ile ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve Üniversitede çıkan süreli yayınlara kültürel mirasın dijitalleşmesi kapsamında katkı sağlamak.

e) Bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim programları geliştirmek ve düzenlemek.

f) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun düşen konularda çalışan araştırmacılara yardımcı olmak.

g) Taşınmaz kültürel mirasın korunmasına yönelik analitik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri üretmek ve teknik destek sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruma altına alınması gerekli eski eserlerin ve sit alanlarının korunması için belgeleme çalışmalarını yapmak; bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

h) Taşınmaz kültürel mirasın restorasyon uygulamalarında belgeleme hizmetleri vermek.

ı)  Kentsel/kırsal sit alanlarında sürdürülebilirlik noktasında projeler üretmek.

i) Kültürel miras araştırmaları bağlamında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde yer alan arkeoloji, sanat tarihi, restorasyon, coğrafya ve konu ile ilgili diğer disiplinlerle ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik iş birliğinin gelişmesi amacıyla çok disiplinli araştırma, inceleme ve projeler yapmak; yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

j) Kültürel miras ile ilgili disiplinlerden yurt içi ve yurt dışı lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyelerinin bilimsel çalışma ve hareketliliğine katkıda bulunmak.

k) Doğrudan ya da dolaylı kültürel miras ile ilişkili bütün ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirmek; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bilirkişilik, danışmanlık, laboratuvar hizmetleri vermek; bilimsel raporlar hazırlamak.

l) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisiyle Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

g) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

h) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

ı) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

i) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

j) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Kararları istişari nitelikte olan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14- (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.