Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2022 tarihli ve 31999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f), (g) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaların dikkate alınarak iş yüküne dayalı olarak belirlendiği kredi sistemini,”

 “f) Mesleki zorunlu ders: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında kalan teorik ve uygulamalı derslerin tamamını,

g) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan ve bir sonraki yılın hazırlayıcısı olan teorik ve uygulamalı dersleri,”

“k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yeni kaydolduğu birimin” ibaresi “Fakültenin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin öğrencilik haklarından, muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yılın/yarıyılın başında ders kaydını yapmış olması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınıf koordinatörü ve yardımcısı: Her bir sınıf için öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulu tarafından bir sınıf koordinatörü ve bir yardımcı 3 (üç) yıllığına görevlendirilir. Görevlendirildikleri sınıfın ara sınav, genel sınav, bütünleme, mazeret ve sınıf geçme tek ders sınavı yürütülmesinden sorumludurlar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “zorunlu dersler” ibarelerinden önce gelmek üzere “ortak” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt, kayıt yenileme, yaz klinik uygulamaları, genel sınavlar ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim programı

MADDE 13- (1) Eğitim-öğretim programı, akademik takvime uygun olarak hazırlanan bir akademik yıl boyunca uygulanacak dersleri kapsar. Program, derslerin başlangıcından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devam koşulunu yerine getirmiş olmak şartı ile öğrenci, seçmeli ve ortak zorunlu dersleri mezuniyete kadar üst sınıfa taşıyabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, aynı fıkranın (a), (b), (c), (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinin (2) numaralı alt bendine üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Fakültede dersler; mesleki zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, uygulamalı dersler ve ders kurullarından oluşur.”

“a) Mesleki zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki derslerdir.

b) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan ve bir sonraki yılın hazırlayıcısı olan teorik ve uygulamalı derslerdir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir.

ç) Seçmeli dersler: Fakülte eğitim-öğretim ders planlarında yer alan ve öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen derslerdir.”

“Eksik uygulamalarını tamamlayamadığı için genel sınavlara giremeyen öğrenci FF alır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Devamsız öğrencilerin durumu yıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tek ders sınavı” ibaresi “sınıf geçme tek ders sınavı” olarak, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “tek final sınav” ibaresi “tek genel sınav” olarak ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (f) bendinde yer alan “Yılsonu sınav” ibaresi “Genel” olarak değiştirilmiş; (f) bendinin (1) numaralı alt bendine birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sınıf geçme tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç olmak üzere en çok bir dersten kalan öğrenciye sınıf geçme tek ders sınav hakkı verilir. Klinik uygulama derslerinden kalan öğrenciye sınıf geçme tek ders sınavı hakkı verilmez. Sınıf geçme tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonraki iki iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan puan, ara sınav şartı aranmaksızın en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.”

“Öğrenciler mevzuata uygun olarak aldıkları mazeretleri ile ilgili belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar.”

 “3) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin sağlık raporu dışındaki diğer mazeretlerini kabul veya reddedebilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav ile genel sınav veya bütünleme sınavının not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı puanın en az 60 olması gerekir. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı 0 (sıfır)’dır. Bir dersin sınav sonucunun harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

   Başarı Notu                    Katsayı                         Puan

         AA                              4,0                  90.00-100.00

         BA                              3,5                  80.00-89.99

         BB                               3,0                  70.00-79.99

         CB                               2,5                  65.00-69.99

         CC                               2,0                  60.00-64.99

          FF                               0,0                         0-59.99

(2) Notlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için ders başarı puan ortalamasının en az 60 olması gerekir ve genel sınavlardan ve bütünleme sınavlarından da en az 55 puan alması gerekir.  Sınıf geçme tek ders sınavında ara sınav puanlarına bakılmaksızın geçme puanı en az 60’tır.

b) NA: Devamsızlık ve/veya uygulama şartının yerine getirilmemesi nedeniyle öğrencinin genel sınava girme hakkı olmadığı için başarısız olduğunu ifade eden nottur.

c) EX: Öğrencinin Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı olduğunu ifade eden nottur.

ç) NI: Öğrencilerin ulusal/uluslararası değişim programlarında alıp başarılı oldukları ancak başarı notunun belirtilmediği durumlarda girilen nottur. Bu notlar ağırlıklı ortalamaya dahil edilmez.

d) AA, BA, BB, CB, CC, NI, EX notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde ilan edilir. Genel ve bütünleme sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren 7 gün içinde ilan edilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Bu hak normal öğrenim süresi içinde kullanılabilir ve kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dahil değildir.”

“h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.