Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt, öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt işlemleri, yatay ve dikey geçişler, değişim programları, eğitim-öğretim faaliyetleri, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AKTS koordinatörleri: Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı bölümlerin/programların AKTS koordinatörlerini,

c) Bağıl değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli değerlendirme yöntemini,

ç) Dekanlık: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

d) Eğitim-öğretim dönemi: En az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders dönemini,

e) Eğitim-öğretim yarıyılı: Güz ve bahar ayrımlarını oluşturan en az on dört ders haftasını belirten zaman dilimlerinden her birini,

f) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim dönemi ve buna ilişkin sınavları kapsayan süreyi,

g) Fakülte: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notunun AKTS kredisi ile çarpılmasından elde edilen sonuçların toplamının toplam AKTS kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

i) Hibrit eğitim: Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin eş zamanlı olarak birlikte uygulandığı karma bir eğitim yöntemini,

j) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin başarısının öğrencinin içinde bulunduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarılarından bağımsız olarak değerlendirilmesini gerektiren bir değerlendirme yöntemini,

k) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosunu,

ö) Teorik ders: Öğrenci ve öğretim elemanının karşılıklı etkileşim içinde oldukları dersi,

p) Uygulamalı ders: Bir eğitim-öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin Fakültenin uygulama alanlarında yer alarak pratik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının sorumluluğunda yapılan mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

r) Uzaktan eğitim: Öğrenenlerin zaman ve mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim-öğretim yöntemini,

s) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Muafiyet

Kayıt

MADDE 5- (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırma esasları şunlardır:

a) Fakülteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden de yapabilir.

b) Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversitenin öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

c) Mazereti bulunan aday öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla kayıtları; belirlenen esaslara uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların yasal temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerinden alacakları resimli vekâletname ile yetkili kıldıkları kişiler tarafından yaptırılır.

ç) Süresi içinde kayıt yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli kanuni işlemler yapılır. Kayıt sırasında teslim edilen belgelerin ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenci her ders yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 6- (1) Öğrencilerin kayıtları her yıl/yarıyılın başında, akademik takvimde öngörülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, öğrencinin eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından ilgili eğitim-öğretim yılına/yarıyılına ait zorunlu dersleri ve seçmekle yükümlü olduğu kadar seçimlik dersleri belirleyerek bu derslere kaydolması, öğrencinin kaydolduğu derslerin AKTS koordinatörü tarafından onaylanması ve yükümlü olması halinde öğrenim ücretini yatırması gerekir.

(2) Yıllık derslerin kaydı güz yarıyılında; seçmeli derslerin kayıtları ilgili oldukları yarıyılda yapılır.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenciler AKTS koordinatörünün onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(5) Öğrencinin yazıldığı seçmeli dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak süresi dolduktan sonra, artık o yarıyıl değiştirilemez.

(6) Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki yıl/yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o dersi tekrar seçemez.

Ders muafiyeti

MADDE 7- (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili birimin öğrenci işlerine müracaat ederler.

(2) Muafiyet talebi, ilgili bölüm muafiyet komisyonunun onayı ile Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Muafiyet için derslerin denklik değerlendirmesi yapılırken; dersin başarı notu, öğrenim çıktıları ve AKTS kredisi dikkate alınır.

(3) Üniversiteye, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından veya kurum içerisinden yatay geçiş yapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eş değerliği ilgili AKTS koordinatörünün görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler için T notu transfer notu olarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8- (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Fakültede lisans programı dört yıldır. Azami eğitim-öğretim süresi, yedi yıldır.

Eğitim-öğretim yılı ve şekli

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere 28 haftadan az olamaz. Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları bu süreye dahil değildir.

(2) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak, gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11- (1) Öğrenciler, aldıkları her ders saatinin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Bu öğrenciler sınava girmiş olsalar dahi sınavları geçersiz kabul edilir.

(3) Raporlu olan, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler dâhil bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Devamsızlıkları sebebiyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, en geç sınav günü sınav saatine kadar ilan edilir.

(5) Derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler o dersi bir sonraki açıldığı yılda devam etme koşuluyla tekrar almak zorundadır.

(6) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış derslerin tekrar alınması halinde devam koşulu aranmaz.

(7) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler ilgili Fakülte yönetim kurulu kararı ile devamsızlıktan sayılmaz.

Dersler

MADDE 12- (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, uygulamalı ve seçmeli dersler olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim planında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

(4) Seçmeli dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve uygulamalı dersler dışında öğrencinin isteği doğrultusunda aldığı derslerdir.

(5) Ön şart ve ön şartlı dersler: Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kayıt olunması için o dersin başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kayıt olunması bir ön şart dersinin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir ve eğitim-öğretim planlarında gösterilir.

(6) Derslerin zorunlu, seçmeli veya ön koşullu olmaları, saatleri ve AKTS kredileri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

Ders alma

MADDE 13- (1) Öğrenci, eğitim-öğretim yılı başında öncelikle alt sınıflardan hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısız olduğu zorunlu dersleri almak kaydıyla bulunduğu eğitim-öğretim yılı derslerinden alır. Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır.

(2) Öğrenci önceki eğitim-öğretim yıllarında koşullu başarılı olduğu dersleri tekrardan alabilir. Bu durumda dersin tekrardan alındığı yıldaki sınav notu geçerli olur.

(3) Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında belirtilen sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Öğrenci, daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersin yerine aynı seçmeli gruptan başka bir dersi alabilir. Öğrencinin transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seçmeli dersi/dersleri yer alır ve öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders/dersler transkriptinden kaldırılır.

(4) Devam koşulu yerine getirilmiş olan ve/veya not yükseltme amacıyla yeniden alınan dersler de dahil olmak üzere GANO’su  60’tan daha az olan öğrenciler haftalık ders programına uygun olarak yıllık en fazla 60 AKTS alabilir. GANO’su 60 ve üzeri olan öğrenciler haftalık ders programına uygun olarak yıllık en fazla 80 AKTS alabilir. Üstten ders alan öğrencinin önceki yıllardan başarısız ve/veya koşullu başarılı dersinin bulunmaması gerekir.

(5) Eğitim-öğretim planından çıkarılan ve/veya açılmayan derslerin yerine belirlenen dersler alınır. Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptinde yer almaz. Öğrenciye, programdan kaldırılan dersin yerine kredisini tamamlamak üzere AKTS koordinatörünün uygun gördüğü ders Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bazı dersler uzaktan eğitim veya hibrit eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uzaktan eğitim veya hibrit eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrencinin diğer birimlerde ve yüksek öğretim kurumlarında verilen dersleri alması, ilgili koordinatörün gerekçeli açıklamasına dayanarak, Fakülte  yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Not Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 14- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve iki ders sınavından oluşur. Dönemlik/yıllık dersler için her yarıyıl/yıl içerisinde en az bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenilen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Her ders için, her eğitim-öğretim yılı içinde en az bir kez yapılan sınavdır.

b) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için sınavdan en az üç gün önce duyurulmak suretiyle aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir. Haklı nedenin en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Öğrencinin kaydolduğu dönemlik dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır.

ç) Yıl sonu sınavı: Öğrencinin kaydolduğu yıllık dersin ait olduğu yıl sonunda gireceği sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olan veya hakları olduğu halde bu sınavlara girmeyen veya dersten başarılı ya da koşullu başarılı olarak geçen öğrencilere yapılan sınavdır. Öğrencinin bütünleme sınavından aldığı puan, yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.

e) İki ders sınavı: Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, dersin devam koşulu sağlanarak başarısız olunan en çok iki ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler iki ders sınavına girebilirler. Öğrencinin iki ders sınavlarını geçerek mezun olabilmesi için bu sınavlardan en az 60 puan alması gerekir. İki ders sınavı gün ve saati dekanlık tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az 3 gün önce sınav hakkı tanınan öğrencilere duyurulur.

(4) Sınavlar kural olarak yüz yüze yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen derslerin sınavları uzaktan veya hibrit olarak yapılabilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 15- (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan sınavların yanı sıra, dersin türüne göre ödev, küçük sınav, makale çalışması, sunum, ders ve uygulamalara katılım gibi dönem içi çalışmalar üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir.

Sınav notu değerlendirmesi

MADDE 16- (1) Tüm sınavlarda notlar 100 puan üzerinden verilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır olarak kabul edilir.

(2) Başarı puanı, yarıyıl/yıl sonu sınav puanının %60’ının, ara sınav puanının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Proje, ödev ve uygulamaların yaptırılması halinde bunların sınavlardaki ağırlıkları ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ders yılının ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu, yıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrenciler, ham başarı puanına bakılmaksızın başarısız sayılır.

(4) Fakülte Kurulu tarafından mutlak değerlendirme sisteminin kabul edilmesine ilişkin bir karar alınmadıkça öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde bağıl değerlendirme sistemi esas alınır. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(5) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bağıl sistem yerine mutlak değerlendirme sisteminin kabul edilmesi durumunda aşağıdaki tablo geçerli olacaktır:

Mutlak Değerlendirme

Başarı

Harf Notu

Sistemindeki Not Aralıkları

Notu

Karşılığı

Açıklaması

88- 100

4,00

AA

Mükemmel

80- 87

3,50

BA

Çok İyi

73- 79

3,00

BB

İyi

66- 72

2,50

CB

Orta

60- 65

2,00

CC

Yeterli

55- 59

1,50

DC

Koşullu Başarılı

0- 54

0,00

FF

Derste Başarısız

0

0,00

FD

Devamsız Başarısız

(6) Harf notu karşılıklarına göre;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin GANO’ sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır. (FD) notu not ortalamaları hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) T notu (Transfer notu); Üniversiteye, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından veya kurum içerisinden yatay geçiş yapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili AKTS koordinatörünün görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Bir dersten T alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Başarı bursu

MADDE 17- (1) Öğrenim süresi boyunca her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre GANO’su 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, o yılı izleyen yıl için geçerli olmak üzere karşılıksız Başarı Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir.

Onur/yüksek onur belgesi

MADDE 18- (1) Her akademik yıl sonunda, bütün derslerini başarmış olup, GANO’su 3,50 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur listesinde; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler onur listesinde yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet

MADDE 19- (1) Hukuk programından mezun olmak için eğitim-öğretim planının öngördüğü 180 AKTS’si zorunlu ve 60 AKTS’si seçmeli olmak üzere 240 AKTS toplam kredi miktarının başarı ile tamamlanmış olması ve GANO’nun da 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

(2) Mezun olmaya hak kazanan, disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler diploma onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma

MADDE 20- (1) Hukuk programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere bu programın lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mücbir sebepler

MADDE 21- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, Üniversitenin aldığı kararlar doğrultusunda Fakülte Kurulu kararıyla eğitim-öğretime ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.