Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ BİREYLERE YÖNELİK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün zekalı ve yetenekli bireylerin değerlendirilmesine ve bu bireylerin topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunacak disiplinlerarası araştırmalara, eğitimlere ve etkinliklere ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve çalışmaların zenginleştirilmesi hem de elde edilen çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime getirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizdeki üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimleri ile ilgili uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak veya desteklemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ülkemizdeki üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin erken yaşlarda keşfedilmeleri için ilgili kesimlere yönelik bilinçlendirici eğitim programları, çalışma toplantıları, durum odaklı atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek.

c) Üstün zekalı ve yetenekli bireylere verilen eğitimi ülke geneline yaymak.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle iş birliği yapılarak, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleyen eğitim programları hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

e) Üstün zekalı ve yetenekli bireylerle ilgili eğitim, uygulama ve araştırma laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde bulunmak.

f) Üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayımlar hazırlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik elektronik iletişim ağı kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde üstün zekalı ve yetenekli bireyler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üstün zekalı ve yetenekli bireylerin değerlendirmesine yönelik ölçme araçları geliştirmek ve bu araçlarla yapılabilecek ölçme-değerlendirme konusunda eğitimler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yıllık program ve bütçe çerçevesinde Merkez faaliyetlerini yürütmek.

ç) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Önceki yıla ait faaliyet raporu ile bir sonraki yılın çalışma program taslağını hazırlamak.

f) Uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek yedi kişiden oluşur.

(2) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Görev süresi biten üye, aynı usulde yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve bu kararları uygulamak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş yıla ait bütçe ve faaliyet raporları ile gelecek yıla ait bütçe ve çalışma programı tekliflerini incelemek ve görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

d) Merkezin eğitim programlarına katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.

e) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları, Merkezin düzenleyeceği faaliyetlere destek verebilecek olan eğitimciler ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün veya yardımcısının katılmasıyla yılda en az bir kez toplanır. Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusundaki görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 13- (1) Merkezin amaçlarına uygun olarak planlanan araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetler için Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.