Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/9/2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Komisyon kararı üzerine, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam üzerinden doğruluğu teyit edilebilecek şekilde karekodlu tasarım gözetmenliği belgesi düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak, “1/1/2025” ibaresi “1/1/2026” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine D-1.4.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D-1.4.2- 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında hasarlı olarak tespit edilen yapıların ıslahı amacıyla D.1.4.1’e göre yapılacak uygulamalarda, BYS≥3 olan binalar için; ilgili alanda yüksek lisans yapmış olup en az bir binanın güçlendirme projesini yapmış olan asgari 5 yıl mesleki tecrübeyi haiz inşaat mühendislerinden veya 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan inşaat mühendislerinden, Bakanlıktan izin alınmaksızın geçici sicil ile hizmet alınabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 1/6/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.