Türk Patent ve Marka Kurumundan:

PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sınav: Patent vekilliği sınavını ve/veya marka vekilliği sınavını”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınav tarihinden en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav Yürütme Komisyonu; Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, marka vekilliği ve patent vekilliği sınavları için ayrı ayrı olmak üzere bir başkan ve en az dört üyeden oluşur. Sınav Yürütme Komisyonları için aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Yürütme Komisyonları sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar, sorulara ve sınav sonuçlarına yapılan itirazları karara bağlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınav şekli, konuları ve değerlendirilmesi” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav çoktan seçmeli test olarak yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sınav sorularının ilanı ve sorulara itiraz” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav soruları, sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları, 10 uncu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.