Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına ilişkin öğrenci kabul, kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

c) Bölüm/program: Üniversiteye bağlı birimlerin bölümlerini/programlarını,

ç) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) GNO: Genel Not Ortalamasını,

e) Hazırlık bölümü: Üniversitenin İngilizce hazırlık bölümünü,

f) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı bölümlerde bölüm kurulunu, fakültelerde fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) İYS: Üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavını,

h) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Piri Reis Üniversitesinin Rektörünü,

k) Senato: Piri Reis Üniversitesinin Senatosunu,

l) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

m) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

n) Yan dal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

o) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

    Kayıt ve Kabul Esasları

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5- (1) Üniversiteye bağlı birimlerde açılacak her türlü bölüm/program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

Kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 6- (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Üniversite tarafından kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve istenilen belgelerin sunulması şartıyla yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim ücretini ödemeyen, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda örgün öğrenim gören öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(2) Üniversitenin gemi adamı statüsü kazandıran bölümlerinde/programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu Yönetmelik hükümleriyle birlikte Senato tarafından veya ilgili mevzuat gereği belirlenen esaslara da ayrıca uymaları gerekir.

(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuran, disiplin cezasıyla herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir.

(4) Gemi adamı statüsü kazandıran bölümlere/programlara kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt sırasında bizzat bulunması zorunludur. Ancak, haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgeleyen öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile noter onaylı evrakla belirledikleri vekilleri aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Senato kararları ve ilgili yönergeler çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programlarına kayıt kabul

MADDE 8- (1) Üniversite içerisinden ve başka üniversitelerden yatay geçiş; Üniversite içi çift anadal ve yan dal programlarına kayıt ve kabulde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato esasları uygulanır.

(2) İntibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için birimde en az iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır. Muaf olunacak derslerin AKTS toplamı ilgili programın yükünün %50’sini geçemez.

Dikey geçiş programlarına kayıt kabul

MADDE 9- (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 10- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya ünvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde hâlen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Özel öğrenci

MADDE 11- (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla kendi yükseköğretim kurumunun ve ÜYK’nin kararları çerçevesinde Üniversitenin bölüm ve programlarına özel öğrenci olarak en çok iki yarıyıl kayıt yaptırabilir.

(2) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olunan programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler; Üniversitenin diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, özel öğrencilerin Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymaları gerekir.

(3) Daha sonra Üniversiteye yatay geçiş yapan özel öğrenciler; Üniversitede alıp başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan, GNO’su 2.00’nin üzerinde ve ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, üçüncü yarıyıldan itibaren YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumu programlarına; Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yönetim kurullarının uygun kararları ile en çok iki yarıyıl özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Bu sürede, öğrenci izinli sayılır ve ücret ödemez. İzinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte, ilgili fakülte kurulunda eş değer derslere intibakı yapılarak kayıtlara işlenir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, ders eş değerliği var ise, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

Ücretler

MADDE 12- (1) Üniversitede öğrenim ücretli olup, eğitim-öğretim ücreti bir akademik yıl için alınır. Öğrenci, normal öğrenim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık öğretim ücreti öder. Öğrenim ücret tutarları ile ödeme usul ve esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve öğrenim ücret tutarlarının akademik takvimde belirlenen tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğrenim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik takvimde belirlenen geç/cezalı ödeme tarihlerinde ödenmesi halinde ise gecikme faizi/zammı ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğrenim ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; normal öğrenim süresi sonunda son sınıfta beklemeli durumda kalan öğrenciler, özel öğrenciler, yaz okulunda ders alan öğrenciler ve azami öğrenim süresini tamamladıkları halde mezun olamayan öğrenciler aldıkları her ders için kredi başına ücret öderler. Kredi ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen toplam öğrenim ücretinin ilgili bölüm/programın müfredatında yer alan toplam kredi yüküne bölünmesi ile hesaplanır. Ders ve uygulamalara devam şartı sağlandığı için sadece mezuniyet için ek ders sınavlarına girecek olanlar her bir sınav için o dersin kredi ücretinin yarısı kadar ücret öderler.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlamış, fakat stajını tamamlayamamış (Uzun Dönem Açık Deniz Stajı hariç) öğrencilerin, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemeleri gerekir.

(4) Normal eğitim-öğretim döneminde uzun dönem Açık Deniz Stajına çıkamayan öğrencilerin, staja çıkmaları halinde, Açık Deniz Stajı dersi kredisi için ödenecek ücretin 2/3’ ünü ödeyerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(5) Disiplin suçu nedeniyle alınan Üniversiteden uzaklaştırma cezası, dönem süresinin yarısını aştığı takdirde o dönem için alınan ücret iade edilmez.

(6) Burs ve indirim oranları Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 13- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince bir yıl süreli yabancı dil hazırlık bölümü hariç, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami süre dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami süre yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami süre sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami süre dokuz yıldır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(6) Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.

(8) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhildir.

Öğretim dili

MADDE 14- (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe ve/veya İngilizcedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programlarda yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 15- (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölümlere/programlara kayıt olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan İYS ile belirlenir.

(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile 8/10/2023 tarihli ve 32333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan muafiyet hükümlerini sağlayanlar doğrudan öğrenime başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını akademik yıl içerisinde belgeleyenler ise öğrenimlerine müteakip akademik yarıyılın başında başlar.

(3) İYS’ye katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Bölümüne kaydedilir. Hazırlık programı öğretiminde Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler müteakip yarıyıl başında öğrenime başlayabilirler. Kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara kabul edilen öğrencilerden hazırlık programında başarısız olanlar müteakip yılda tekrar İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bunlar ikinci yılın sonunda da başarısız oldukları takdirde YÖK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Üniversitenin veya diğer üniversitelerin Türkçe eğitim yapan eşdeğer programlarına yerleştirilebilirler.

(5) Öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık programında eğitim görebilirler. Burada geçen bir yıllık süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. İngilizce hazırlık eğitimine devam eden öğrenciler bir akademik yıl sonunda başarı durumuna bakılmaksızın doğrudan kendi programlarına devam ederler.

Akademik yıl ve takvim

MADDE 16- (1) Bir akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, bu süre normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışındadır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir ve ilan edilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 17- (1) Kayıtlı olduğu bölümde/programda eğitim-öğretime başlayan her bir öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından önerilen ve bölüm/programda görev yapan öğretim elemanları arasından bir danışman atanır ve sisteme tanımlanır. İhtiyaç halinde birim tarafından araştırma görevlileri, uzman ve denizci eğitimci olarak idari kadroda yer alan ve ders verme görevi alan personel de danışman olarak görevlendirilebilir.

(2) Akademik Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, akademik açıdan izler, talep halinde bilgilendirir ve tavsiyelerde bulunur. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Ders planları, zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşul dersleri

MADDE 18- (1) Bir bölüm veya programın öğretim programında yer alan derslerin yarıyıllara göre dağıtıldığını göstermek amacı ile hazırlanan ders planları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Çift anadal ve yan dal ders planları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders planlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, toplam AKTS’si ve her dersin teorik saati (T), uygulama (U) ve laboratuvar (L) saatleri ile kredisi ve varsa ön koşul dersleri ile bitirme projesi alabilme koşulu da belirtilir.

(3) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu dersleri ile programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Alınacak seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(4) Not ortalamasına katılmayan dersler ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı (final) gerektirmeyen diğer eğitim-öğretim çalışmaları ders planında belirtilir.

(5) Ön koşul dersleri ve şartları, ders planlarında gösterilir. Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için devam şartının yerine getirilmiş olması ve ön koşul dersinden en az FD notu alınmış olması gerekir.

(6) Ön lisans programlarında, ön koşulu sağlayamadığı için dönem kredi yükünü alamayacak olan öğrenciler, GNO'su en az 1.70 olmak koşuluyla dönemin AKTS yükünü aşmayacak şekilde bir üst sınıfın aynı yarıyılından ön koşulu olmayan ve çakışmayan derslerden alabilir. Bu durumdaki öğrencinin üst yarıyıldan alacağı dersler, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı üzerine ders planına işlenir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 19- (1) Öğretim elemanlarınca farklı bir uygulama gerçekleştirilmedikçe, öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren derslere en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80, STCW kapsamında verilmekte olan Denizde Emniyet ve Güvenlik derslerinin uygulamalarına ise %100 oranında devam etmek ve yarıyıl içinde her türlü sınav ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Ancak ilgili yönetim kurulunca, STCW kapsamında verilmekte olan Denizde Emniyet ve Güvenlik derslerinin uygulama derslerine katılamayan öğrencilere mazeretleri uygun görülmesi halinde telafi eğitimi açılabilir.

(2) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır ve (IA) notu verilir. Öğrencinin devamsızlıktan başarısız sayılabilmesi için bunun dersi veren öğretim elemanı tarafından belgelenmesi şarttır. (IA) notu verilen öğrenciler, diğer yıl içi çalışmalarını yapsalar dahi final sınavına giremezler ve sınavlara alınmazlar.

(3) Rektörlüğün onayı ile Ülkemizi/Üniversiteyi yurt içi veya yurt dışında sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, bu süre içerisinde ilgili yönetim kurulu kararıyla izinli sayılır.

(4) Devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık raporuyla mazeretlerini belgeleyen veya ikinci dereceye kadar yakınlarının cenazeleri olan öğrenciler ile ilgili yönetim kurullarınca kabul edilebilir ve öngörülemeyen nitelikte haklı mazereti olan öğrenciler, mazeretlere ilişkin süreleri boyunca devam şartı dışında tutulur. Bu öğrencilerin mazerete ilişkin belgelerini mazeretlerinin bitimi tarihinden itibaren azami üç iş günü içinde ilgili yönetim kurullarına ibraz etmeleri gerekir.

(5) STCW kapsamında verilmekte olan dersler dışında, bir dersten yarıyıl sonu (final) sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, devam şartı aranmaz. Ancak ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarına katılım şartı aranır.

Yarıyıl kredi yükü

MADDE 20- (1) Bir öğrencinin bölüme/programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Bir öğrencinin bir yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenci, Üniversiteye başladığı ilk iki yarıyıl hariç, danışmanının onayı ile öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri alır. Ancak, GNO’su 2.25 ve üzeri olan öğrencilerin en fazla ders yükü yarıyıl başına 40 AKTS, GNO’su en az 3.00 ve üzeri öğrencilerin ise 45 AKTS olabilir. Ayrıca genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 1.60 olan ve en az 195 AKTS krediyi tamamlayan lisans öğrencileri ile 60 AKTS krediyi tamamlayan ön lisans öğrencileri 45 AKTS alabilirler.

(3) Bir öğrenci ücretini tam ödemek şartıyla ve danışmanının onayı ile 30 AKTS’nin altında ders alabilir.

(4) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kredisini tamamladıklarında ikinci sınıf, 120-179 AKTS kredisini tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve üstü AKTS kredisini tamamladıklarında ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 21- (1) Öğrencilerin derse yazılma işlemlerini, danışmanlarının destek ve önerisiyle her yarıyılın başında ve ilan edilen akademik takvimde yer alan tarihlerde yapmaları gerekir. Derse kayıt sürecinin mevzuata uygun şekilde yapılması ve akademik takvimde belirtilen sürede tamamlanması öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Ders kaydını ilan edilen tarihler arasında, mazereti nedeniyle yapamayan öğrenciler ders ekle-bırak süresi bitimine kadar mazeretlerini bildirmek şartıyla ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda ders kaydını yaptırabilir. Bu süreler içinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin ders kaydını yaptırmayan öğrenci o yarıyıl ders alamaz ve öğrencilik kaydı askıya alınır. Kayıt yaptırılmayan yarıyıl, öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Öğrenci ders alırken haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yaptıramaz. Öncelikle alınması gereken ders, tekrar edilen derstir. Ancak daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan derslerde çakışma dikkate alınmaz. Ancak, 19 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren ve devam şartı aranmayan alt yarıyıllara ait derslerin teorik ve uygulama saatleri ile üst yarıyıldan alacağı derslerin teorik ve uygulama saatlerinin kısmen veya tamamen çakışması durumunda öğrenci bu gibi üst yarıyıl derslerine de yazılabilir.

(3) Öğrenciler kayıtlı bulundukları bölümün/programların ders planlarında belirlenen ilgili dönem derslerine yazılmakla yükümlüdür. Ancak, öğrenciler kayıt yaptıracakları dersleri seçerken öncelikle başarısız olduğu dersleri seçmekle yükümlüdür.

(4) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce ilgili fakülteye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir.

(5) Daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı olduğu derslerden muafiyet isteyecek öğrencilerin, ilgili üniversitelerden aldıkları transkript belgesi ve ders içeriklerini ekledikleri bir dilekçeyle yarıyıl başlamasından 10 gün öncesine kadar ilgili birim yönetimine başvurmaları gerekir. Eş değer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili yönetim kurulu tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

(6) Bitirme projesi bir öğretim elemanı danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders planlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve uygulamaya konulur.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 22- (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders planında çakışmayan derslerin seçilmesi esastır.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

(3) Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler aşağıdadır:

a) İlk iki yarıyıla ait dersler.

b) Öğrencinin yazılmış olduğu tek ders.

c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersler.

ç) GNO’larını yükseltmek amacıyla alınan dersler.

Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri

MADDE 23- (1) Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde/programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu açık deniz eğitimi sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Öğrencilerin kültürel gelişim seminerleri (KGS)’ne katılmalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 24- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Denizcilik öğrenci kıyafetleri

MADDE 25- (1) Gemi adamı statüsü kazandıran bölümlerde/programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mesleki üniforma giyerler.

(2) Birinci ve ikinci yarıyıla kayıtlı öğrencilerin birinci sınıf, üçüncü ve dördüncü yarıyıla kayıtlı öğrencilerin ikinci sınıf, beşinci ve altıncı yarıyıla kayıtlı öğrencilerin üçüncü sınıf, yedinci ve sekizinci yarıyıla kayıtlı öğrencilerin dördüncü sınıf, hazırlık bölümü öğrencilerinin ise hazırlık bölümü işaretlerini üniformalarına takmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 26- (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalara veya ikinci bir ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavına tabi tutulurlar.

(2) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu (final) sınavı notları 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

(4) Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(5) Bitirme projesi/çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.

(6) Yarıyıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlndirme aktivitelerinin sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde öğrencilere duyurulur.

(7) Her yarıyıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarıyıl sonu (final) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu (final) sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili yönetim kurullarının kararı ile ve yarıyıl başında ilan edilmek koşulu ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir.

Yarıyıl başarı notu ve harfi

MADDE 27- (1) Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları ile derslere katılım göz önünde tutulur.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığının her biri %40’tan az ve %60’tan fazla olamaz.

(3) Herhangi bir dersin yarıyıl sonu (final) sınavından 100 üzerinden 35’in altında not alan öğrencinin yıl içi değerlendirmeleri ile yarıyıl sonu başarı notu göz önüne alınmaz ve o dersten FF harf notu ile değerlendirilir. Yarıyıl sonu (final) sınavına girmeyen öğrencilerin, ara sınavı ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

(4) İlgili öğretim elemanı tarafından 100 tam not üzerinden verilen yarıyıl başarı notları ile bu notlara karşılık gelen başarı harfleri, sınav bitiminden itibaren akademik sınav planlama süresine uygun olarak Öğrenci Bilgi Sistemine girilerek ilan edilir. Sınav evrakını içeren zarf kapalı olarak her dönem sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

(5) Ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavı gerektirmeyen derslerde öğrencinin harf notu, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Bütünleme ve not yükseltme sınavları

MADDE 28- (1) Her akademik yarıyıl sonunda ve onaylanmış akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. İlgili akademik yılda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı kazandığı halde girmeyenlerle, girip de başarısız olan öğrenciler, sadece FD ve FF aldığı derslerin, bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında mazeret hakkı verilmez.

(2) Final sınavlarında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir ve alınan not final sınavı notu yerine geçer. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersten FF notu verilir.

 (3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’nin altında kalan öğrenciler ile ön lisans diploması almak isteyip dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları (DD veya DC harf notu alınan) derslerden not yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavda alınan notun karşılığı olan harf notu başarı notu olarak transkriptlere işlenir. Bu hak iki defa kullanıldığı halde GNO’sunu yükseltemeyenler şartlı başarılı olduğu ders veya dersleri (DD veya DC harf notu alınan) tekrar ederler.

(4) Ön lisans diploması almak üzere not yükseltme sınavına girdikten sonra vazgeçip lisans öğrenimine devam etmek isteyenlerin not yükseltmede aldığı notları silinir.

(5) Not yükseltme sınavı neticesinde ilgili ders veya derslerden FF veya FD başarı notu alan öğrenci, bu ders veya dersleri takip eden dönemde yeniden alır.

Mazeret sınavları

MADDE 29- (1) Yarıyıl içi sınavları:

a) Yarıyıl içi sınavlarına girmek zorunlu olup, yarıyıl içi sınavına girmeyen bir öğrenci bu sınavdan sıfır (0.00) almış sayılır. Ancak;

1) Rektörlüğün onayı ile Ülkemizi/Üniversiteyi yurt içi veya yurt dışında sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilere,

2) Devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık raporuyla mazeretlerini belgeleyen veya ikinci dereceye kadar yakınlarının cenazeleri olan öğrencilere,

3) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilebilir ve öngörülemeyen nitelikte haklı mazereti olan öğrencilere,

mazeretin ispatına ilişkin belgelerini, sınav tarihinden itibaren azami üç iş günü içinde verecekleri bir dilekçe ekinde ibraz etmeleri ve bu talebin de ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi koşuluyla, yarıyıl sınavları için mazeret sınavı yapılabilir.

b) Mazereti kabul edilmeyen, mazereti kabul edildiği halde mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında geçer not alamayan öğrenciler başarısız sayılır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları:

a) Yarıyıl sonu (final) sınavlarına girmek zorunludur. Yarıyıl sonu (final) sınavlarının mazeret sınavı olmayıp, sınava giremeyen öğrenciler, girip de başarısız olan öğrencilerle birlikte bütünleme sınavlarına girerler.

b) Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Ancak birinci fıkranın (a) bendinde sayılan mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(3) Not yükseltme sınavları ve ek mezuniyet sınavları:

a) Not yükseltme sınavlarının ve ek mezuniyet sınavlarının mazereti yapılmaz.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 30- (1) İş yeri stajı haricinde mezun olabilmek için en fazla iki dersi kalan öğrenciler dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu (final) sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak ek mezuniyet sınavına girebilirler. Ek mezuniyet sınavından alınacak başarı notu en fazla CC olabilir. Ek mezuniyet sınavında başarılı olamayan öğrencinin ilgili dersi yeniden alması gerekir.

(2) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD notu alınmış derslerden verilir.

(3) Ek sınav ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyetinin onayıyla belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ancak maddi hata nedeniyle sonuçların ilanını takip eden üç iş günü içinde ilgili birime bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Öğrencinin sınav kağıdı ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve birim, itirazın sonucunu başvuruyu takip eden beş iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(2) Birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen iki iş günü içinde ikinci itiraz yapılması durumunda ilgili birim, biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturarak inceleme yaptırır ve sonucu beş iş günü içinde öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(3) Öğrencinin sınav kağıdındaki not değişikliği ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve not belgesine işlenir.

Harfler ve notlar

MADDE 32- (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı harfli notlandırma sistemi ile belirlenir. Dersi veren öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında (final) aldığı not ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi ve notların dağılımı göz önünde bulundurularak aşağıdaki harf notlarından biri dönem sonu ders notu olarak takdir olunur ve öğrenci bilgi sistemine girilir:

Başarı derecesi        Başarı harfi      Başarı katsayısı      Açıklama

Pekiyi                      AA                  4,00                        Geçer

İyi-Pekiyi                BA                  3,50                        Geçer

İyi                            BB                   3,00                        Geçer

Orta-İyi                   CB                   2,50                        Geçer

Orta                         CC                   2,00                        Geçer

Orta-Geçer              DC                  1,50                        Şartlı Geçer.

Geçer                       DD                  1,00                        Şartlı Geçer.

Başarısız                  FD                   0,50                        Kalır, Dersi tekrar alması gerekir.

Başarısız                  FF                   0,00                        Kalır, Dersi tekrar alması gerekir.

 (2) Ayrıca; öğrenim belgesinde kullanılan LA, I, IA, NP, NC, P, R, T, W harflerinin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

Harfler             Anlamı

LA                   İzinli

I                       Eksik

IA                    Devamsız

NP                   Yarıyıl sonu (final) sınavına girmemiş

NC                  Kredisiz dersler

P                      Geçer

R                     Tekrar

T                      Transfer kredisi

W                    Dersten çekilmiş

a) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

b) I: Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan dersler için mazereti nedeniyle yapması gerekenleri zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu (final) sınav döneminin bitiminden itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre sonunda sonuçlandırılmayan çalışmalar için I notu FF notuna dönüşür.

c) IA: Devamsız. Öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, FF notu olarak işleme alınır.

ç) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu (final) sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF notuna dönüşür.

d) NC: Kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

e) P: Başarılı olunan kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

g) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.

ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 33- (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO: İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(3) GNO: Bir öğrencinin aldığı her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından sonra bulunan sonucun derslerin toplam kredilerine bölünmesiyle elde edilen değerdir.

(4) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu esas alınır.

Diploma ve diploma eki

MADDE 34- (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD harf notu olmayan, GNO’su en az 2.00 olan, programın gerektirdiği minimum krediyi ve AKTS’yi sağlayan ve varsa staj yükümlülüklerini (ön lisansta açık deniz stajı hariç) yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Ayrıca, lisans öğrenimlerini tamamlayamayan; ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarmış, herhangi bir dersten FF, FD harf notu olmayan ve dördüncü yarıyıl sonu GNO’su en az 2.00 olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı ilgili yönetim kurulunun yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini GNO’su en az 3.50 ile tamamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 35- (1) Akademik dönem başında kayıt yaptırıp, akademik takvimde gösterilen kayıt dondurma süresi içerisinde bir tam yıl (iki yarıyıl) kayıt donduran öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %50’si Üniversiteye gelir kaydedilir, kalan öğrenim ücreti iade edilir. Söz konusu süreden sonra yapılan kayıt dondurmalarda ise öğrenim ücretinin tamamı Üniversiteye gelir kaydedilir.

(2) Akademik dönem başında kayıt yaptırıp, akademik takvimde gösterilen kayıt dondurma süresi içerisinde bir yarıyıl kayıt donduran öğrencinin o yarıyıla isabet eden öğrenim ücretinin %50’si Üniversiteye gelir kaydedilir, kalan öğrenim ücreti ise iade edilir. Söz konusu süreden sonra yapılan kayıt dondurmalarda ise bir yarıyıl öğrenim ücretinin tamamı Üniversiteye gelir kaydedilir.

(3) Kayıt dondurma talepleri ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenci hastalık, doğal afetler, tutukluluk, kesinleşmemiş mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Bu talep ilgili yönetim kurulu kararı ile uygun görülüp, kayıt dondurulduğunda, öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydı dondurulmuş sayılır ve o yarıyıl için ödenmiş olan öğrenim ücreti, iznin bitimini izleyen ilk yarıyılın öğrenim ücretine mahsup edilir. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini yaptırarak öğrenimine devam eder.

(5) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Toplam kayıt dondurma süresi dört yarıyılı aşamaz. Ancak, ÜYK tarafından kabul edilebilecek sebeplerle, yarıyıl öğrenim ücretinin ödenmesi koşuluyla o yarıyıl için öğrencinin kaydı dondurulabilir.

(6) Üniversiteden uzaklaştırmayı gerektiren kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim Kanunu ilgili hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 36- (1) Aşağıdaki hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin kaydı silinir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

b) Azami öğrenim süresi ile 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen ek süreler sonunda öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılanlar.

c) 2547 sayılı Kanuna göre Üniversiteden çıkarılma cezası alanlar.

ç) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyenlerin ÜYK kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

d) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapanlar.

(2) Kayıt silme nedeniyle ilişiği kesilen öğrencinin mali yükümlülükleri şunlardır:

a) Akademik dönem başında kayıt yaptırıp, güz yarıyılı ekle-bırak haftası içinde kaydını sildiren öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %50’si Üniversiteye gelir kaydedilir, kalan öğrenim ücreti iade edilir. Söz konusu süreden sonra yapılan kayıt sildirmlerde ise öğrenim ücretinin tamamı gelir kaydedilir.

b) Akademik dönem başında kayıt yaptırıp, bahar yarıyılı ekle-bırak haftası içinde kayıt sildiren öğrencinin o yarıyıla isabet eden öğrenim ücretinin % 50’si Üniversiteye gelir kaydedilir, kalan öğrenim ücreti iade edilir. Söz konusu süreden sonra yapılan kayıt sildirmelerde ise o yarıyıl öğrenim ücretinin tamamı gelir kaydedilir.

c) Daha önceki yarıyıllarda kaydını yeniletmeyen veya kaydını sildiren öğrencilerden yatırılan öğrenim ücretinin %50’si Üniversiteye gelir kaydedilir, kalan öğrenim ücreti iade edilir.

ç) Öğrencilerin ilişik kesmeleri, Üniversiteye karşı önceki mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Öğrenim ücreti iadesinin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

Bildirim ve kişisel veriler

MADDE 37- (1) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmî kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen resmî e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin bu konuda gerekli güncellemeleri yapmaması veya yanlış adres bildirmesi veya kullanmayı kabul ettiği kurumsal elektronik postasını takip etmemesi veya kurumsal elektronik posta adresinin öğrenciden kaynaklanan sebeplerle aktif olmaması gibi nedenlerle öğrenciye ulaşmayan bildirimler de öğrenci tarafından tebellüğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencileri ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato esasları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî web sitesinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(5) Öğrencilerden, Üniversite öğrenciliği devam ettiği sürece, 6698 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş açık rıza metni alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 38- (1) 10/8/2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 29/7/2013 tarihli ve 28722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.