Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını ön planda tutarak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında başta denizcilik eğitimleri olmak üzere uzaktan ve/veya yüz yüze verilecek, kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer, sertifika programları, çalıştay, konferans, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlara uygun ve genel katılıma açık veya kurumlara özel olarak tasarlanmış eğitim programları planlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer gibi sertifika programları ile konferanslar düzenlemek, kurumlara eğitim, araştırma, proje ve danışmanlık desteği vermek.

c) Gemi insanlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında denizcilik sektörünün ihtiyaç duyacağı elemanları yetiştirmek amacıyla kurs ve eğitim programlarını düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Gerekli hallerde Müdür, müdür yardımcısını altı aya kadar kendisine vekâlet etmek üzere görevlendirebilir. Rektör gerekli gördüğünde süresi dolmadan da Müdürün görevini sonlandırabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Merkez içindeki ilgili diğer toplantılara başkanlık ederek uygulanabilecek çözümler konusunda kurulları bilgilendirmek, alınan kararları Rektörün onayına sunmak ve uygun görülen kararların icrası için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenli olarak yürütmek ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Program sorumlularını, belirleyeceği gündem dahilinde toplantıya çağırmak ve Merkez ile program sorumluları arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Program sorumlularından veya sektörden gelen eğitim, seminer, çalıştay, proje, araştırma, danışmanlık, kurs, sertifika programı ve benzeri faaliyet önerilerini alarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Rektörün onayına bağlı olarak uygulamak.

e) Gemi insanlarının eğitim ve belgelendirme hususları ile diğer eğitim programlarının amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

f) Merkez ve eğitim programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Rektörün onayına bağlı olarak uygulamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10- (1) Müdür yardımcısı, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine ve Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Müdür yardımcısı Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdür tarafından verilen işleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Kurulun raportörlüğünü müdür yardımcısı yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından her eğitim-öğretim dönemi sonunda hazırlanan Merkeze ait faaliyet raporunu değerlendirmek.

b) Gelen eğitim programlarını açma ve diğer faaliyet alanlarındaki önerileri içerik, fayda ve maliyet açısından değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının esaslarını, Merkezin sunulan bütçe taslağını ve diğer ihtiyaçlarını incelemek, değerlendirmek ve uygun bulduklarını bir rapor halinde Rektöre önermek.

ç) Eğitim programları sonunda yer alan sertifikalandırma işlemlerine ait koşulları belirleyip onay için Rektöre sunmak.

d) Eğitim, proje, seminer ve diğer uygulamalarla ilgili olarak yeni yöntemlere ihtiyaç duyulması hâlinde gerekli taslakları hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Program sorumlusunun önerileri ve kurs anket sonuçlarına bağlı olarak programda okutulacak ders ve program içeriklerini değerlendirmek.

f)  Eğitmenlere ödenen ücretlerin güncelleştirilmesi ve ek eğitmen görevlendirmeleri ile ilgili konuları ele almak.

g) Kursiyerlerle ilgili, gerekli hâllerde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında disiplin hususlarını görüşmek.

ğ) Alınan kararları Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı da dahil olmak üzere Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite dışından Rektörlüğün uygun bulup onayladığı üç üye olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulu, Merkez çalışmalarının çeşitlendirilmesi, etkinliği ve verimliliğinin artırılması için önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Program sorumluları

MADDE 15- (1) Üniversite içinden ya da dışından bölüm ve programlarından Merkezin faaliyet  alanları ile ilgili eğitim veya sertifika programı açılmasını öneren ve önerilen programın açılması halinde programın yürütülmesi ile seminer, konferans, çalıştay, araştırma, proje ve danışmanlık gibi faaliyetler için her türlü desteği sağlayan kişilerdir. Program sorumluları akademik birimlerin teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Program sorumlularının görevleri

MADDE 16- (1) Program sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, eğitim programlarını hazırlamak ve programların bütçesini belirlemek.

b) Programa ilişkin önerilerini bir rapor halinde Müdüre sunmak.

c) Eğitim ve diğer alanlardaki programların yürütülmesi ile ilişkili olan tüm taraflarla iletişimi sağlamak ve programa dair talepleri Müdüre iletmek.

ç) Sorumlu olduğu programlar ile ilgili olarak geri bildirimleri değerlendirmek ve dönem sonunda program ile ilgili değerlendirme sonuç raporunu Müdüre bildirmek.

Personel ihtiyacı

MADDE 17- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 15/1/2010 tarihli ve 27463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.