Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ölçekteki ve türdeki” ibaresi “ölçek ve türdeki mekânsal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Müellif” tanımında yer alan “ölçekteki ve türdeki” ibaresi “ölçek ve türdeki mekânsal” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “ölçekteki ve türdeki” ibareleri “ölçek ve türdeki mekânsal” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “değişiklikleri,” ibaresi “değişiklikleri için” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “grubunda sayılır” ibaresi “grupta yeterlilik belgesi aranır” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, Uygulama İmar Planlarında nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yüksekliği değişimi ile alan kulanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde yeterlilik belge grubu şartı aranmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “plânlama ile ilgili uzmanlık dalında” ibaresi, “Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde” olarak,  aynı fıkranın (c) bendinde yer alan  “A, B, C veya D gruplarına” ibaresi “En az E grubuna” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendine yer alan “bitirmiş” ibaresi “bitirmiş veya” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) En az 25 hektar alan için düzenlenmiş mekânsal planlama veya kentsel tasarım yarışmalarında birincilik veya iki defa derece veya dört mansiyon almış veya”

“f) Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (e) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerine sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Kamu kurum ve kuruluşlarının planlama birimlerinde en az 9 yıl çalışmış olmak,”

“3) Kamu kurum ve kuruluşlarının planlama birimlerinde en az 6 yıl çalışmış olmak,”

“3) Kamu kurum ve kuruluşlarının planlama birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,”

“5) B grubu yeterlilik belgesi aldıktan sonra en az 3 yıl özel planlama bürolarında çalışmış olmak ve bu sürede yapılan A grubu bir iş bitirme sunmak,”

“5) C grubu yeterlilik belgesi aldıktan sonra en az 3 yıl özel planlama bürolarında çalışmış olmak ve bu sürede yapılan en az B grubu bir iş bitirme sunmak,”

“5) D grubu yeterlilik belgesi aldıktan sonra en az 2 yıl özel planlama bürolarında çalışmış olmak ve bu sürede yapılan en az C grubu bir iş bitirme sunmak,”

“4) E grubu yeterlilik belgesi aldıktan sonra en az 2 yıl özel planlama bürolarında çalışmış olmak ve bu sürede yapılan en az D grubu bir iş bitirme sunmak,

5)Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili ana bilim dalında doktora eğitimlerini tamamlayarak Dr. Şehir Plancısı unvanıyla mezun olmak,”

“4) Özel planlama bürolarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bu sürede yapılan en az E grubu bir iş bitirme sunmak,

5) Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili ana bilim dalında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak Yüksek Şehir Plancısı unvanıyla mezun olmak,”

“Birinci fıkrada yer alan “işi bitirmiş olmak” ifadesinden her ölçek ve türdeki mekânsal plânlar anlaşılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tür ve ölçekteki” ibaresi “ölçek ve türdeki mekânsal” olarak, aynı fıkrada yer alan “ölçekteki ve türdeki bitirilmiş”  ibaresi “ölçek ve türdeki bitirilmiş mekânsal” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “plânlama yarışmalarında” ibaresi “mekânsal planlama veya kentsel tasarım yarışmalarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşu ile özel plânlama bürolarında çalışmaya esas olacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak:  Plânlama Biriminde fiilen, kadrolu veya sözleşmeli memur olarak ve yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmayı ifade eder. Çalışılan sürelerin hesabında memur veya sözleşmeli statüde kamuda geçen ve kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

Belediyelerin plânlama birimlerinde çalışanlar da bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini tamamlamak kaydıyla, çalıştığı belediyenin dâhil olduğu plânlama grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir.

b) Özel Plânlama Bürolarında Çalışmış Olmak: Bu Yönetmelik kapsamına giren plânlama işlerinden en az E grubuna giren işleri yapan plânlama bürolarında, büro sahibi veya ortağı veya çalışanı sıfatıyla çalışılan süreyi bonservis alarak belgelemiş olmak ve çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemek anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, çalışma süresi içinde alınarak tamamlanan, 8 inci maddenin birinci fıkrasının ilgili bentlerinde belirtilen gruplarda en az bir plânlama işinin iş bitirme belgeleriyle belgelenmesi şarttır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gruplarda plânları” ibaresinden sonra gelmek üzere “da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ölçekteki ve türdeki” ibaresi “ölçek ve türdeki mekânsal” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “grup ilerlemesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya belge yenileme” ibaresi, “yeterlilik belgesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseltilmesine veya” ibaresi eklenmiştir.

“16 ncı madde uyarınca gerçekleştirilen değerlendirmeye göre müelliflere verilecek yeterlilik belgesi; müellifin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, çalışılan sektör, belge geçerlilik süresi gibi bilgilerin yanı sıra, hangi grupta plânlama işlerini üstlenebileceğini gösterir, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam üzerinden doğruluğu teyit edilebilecek karekodlu bir belgedir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça düzenlenmiş olan basılı Yeterlilik Belgelerinin 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa iade edilmesi zorunludur. Bu tarihe kadar belgelerin iade edilmemesi durumunda belge sahiplerinin Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama erişimi kapatılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.