Ticaret Bakanlığından:

POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1- 22/4/2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “250.000” ibaresi “1.000.000”, “500.000” ibaresi “2.000.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, İnegöl Gümrük Müdürlüğü, Kütahya Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Teminat mektubu yenileme

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz etmiş olduğu teminat mektupları, 29/9/2023 tarihine kadar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen tutarlara göre yenilenir veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilir. Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.