Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
TIBBİ UYGULAMALARDA HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİNİN KAPSAMI
Hastanın rahatsızlığı konusunda hastaya ne kadar bilgi verileceğini belirlemek güç bir iştir. Bilgilendirmenin kapsamı, her somut olayda değişiklik gösterebilir. Belirtmek gerekir ki, bilgilendirmenin kapsamını belirleyen birçok unsur vardır....
6545 SAYILI KANUN (28.06.2014 tarihi) ÖNCESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BU AMAÇLA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi hükmü gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın...
CEZALARIN İNFAZINDA MAHSUP UYGULAMASI
Mahsup[1] sözlük anlamı ile, 'Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş” şeklinde kullanılmaktadır.[2] Mahsup, hüküm kesinleşmeden önce kişi hakkında gerçekleşen özgürlüğü sınırlayan haller nedeniyle geçirilen sürelerin verilecek olan...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GİTMESİ GEREKEN HÜKÜMLÜLERİN ÇAĞRIYA UYMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlülerin infazına başlanabilmesi için; öncelikle hükümlülere bu konuda çağrı belgesinin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Hükümlünün...
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLMİŞ HAPİS CEZASINA HÜKÜMLÜ OLANLARIN FİRAR ETMESİ
Adli para cezasının hükümlü tarafından ödenmemesi halinde hapse çevrilmesi hali söz konusu olabilecektir. Adli Para Cezasının ödenmemesi halinde hükümlü açısından iki hukuki sonuç söz konusudur. Başka bir söylemle bu halde, hükümlünün...
ÇAĞRILMASI REDDEDİLEN TANIĞIN DOĞRUDAN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ
Ceza yargılamasında tanık ve bilirkişi önemli bir delil grubunu oluşturmaktadır. Özellikle yargılama konusu olayı gören tanıkların duruşmada dinlenilmesi, gerçeğin ortaya çıkması açısından özellikle yerine getirilmesi gereken bir konudur....
SUÇ İŞLEYEN ALKOL ile UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BAĞIMLISI KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kural, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri” başlıklı 57. Maddesinin...
HAKARET SUÇUNDA KABA HİTAP TARZI
Hakaret suçlarında korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürme amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir hareketin hakaret niteliğinde olup...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINACAK HÜKÜMLÜLER
2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitimevi, 8 kadın kapalı, 5 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunduğu ve toplam...
DURUŞMADA OKUNMASIYLA YETİNİLEBİLECEK BELGELER
Ceza yargılamasında, ilgili öznelerin duruşma sırasında dinlenilmesi zorunlu bir işlemdir. Ancak bazen; tanık, bilirkişi ve sanığın suç ortağının dinlenmesi yerine, bu kişilerin beyanlarına ilişkin tutanağın okunabileceği ve bununla...
DAVAYA KATILMANIN CEZA YARGILAMASINA ETKİLERİ
Kamu davasına katılma kavramı, açılmış bulunan bir kamu davasına, cumhuriyet savcısının yanında yer almak ve bazı hak ve yükümlülükleri üstlenmek, yargılama sürecine etki etmek amacıyla dâhil olma adına gerçekleştirilen irade beyanı...
OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞININ DURUŞMADA DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU
Ceza yargılamasında tanık önemli bir delildir. Özellikle bazen olayı gören tek bir kişi bulunmaktadır. Böyle bir halde, olayın tek görgü tanığı ile ilgili 5271 sayılı CMK'de öngörülmüş bir takım kurallara uyulması zorunluluğu...
DEVLET GÖREVLİLERİNİN BİREYLERE YÖNELİK SUÇ OLUŞTURAN EYLEMLERİ
HAGB Kararı Verilmesi Halinin Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi Anayasa mahkemesi, devlet görevlilerinin kişilere yönelik suç oluşturan eylemlerine, yargılama sonucunda HAGB kararı verilmesini, vatandaşların maruz kaldığı...
ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
Giriş Şikâyetten vazgeçilmesi hali, soruşturma aşaması ve yargılama sürecinde bir takım hukuki sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bu hukuki sonuçlar, başta soruşturma aşaması olmak üzere, kovuşturma aşaması ve hükmün kesinleşmesine...
MASUMİYET KARİNESİ İLKESİNİN HAGB KARARLARINA ETKİSİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Masumiyet karinesi ile HAGB kararı verilmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. HAGB kararlarının uygulanması ve verilmesi sürecinde masumiyet karinesi ilkelerine uyulması zorunludur. Masumiyet karinesi ilkesinin HAGB kararlarına etkileri...
SORUŞTURMA AŞAMASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI
Bir suç isnadı ile başlayan ceza yargılamasında çok sayıda soruşturma işlemi yapılmakta ve bu işlemler tutanağa bağlanmaktadır. Başka bir söylemle, soruşturma aşaması, çok sayıda işlem ve belgeden oluşan bir süreci ifade etmektedir....
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Ceza yargılamasında failin suçun icrasından ve sonuçların meydana gelmesinden gönüllü (ihtiyari) olarak vazgeçip geçmediği hususunun belirlenmesi bazen tartışmalara neden olmaktadır. Başka bir söylemle, ceza yargılamasında fail hakkında...
İNFAZ HUKUKUNDA AÇIKLAMA YARGILAMASI
Açıklama yargılaması 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama” başlıklı 98. Maddesi ile infazı söz konusu olan, yani...
KİMLİK BİLDİRMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRME EYLEMİ: SUÇ MU KABAHAT Mİ?
Kimlik bildirmeme veya gerçeğe aykırı bildirme eylemi ile ilgili olarak, çok sayıda genel veya özel ceza kanunlarında yasal düzenleme bulunmaktadır. Gerek kabahatler kanunu gerek Türk ceza Kanunu gerekse bazı özel kanunlarda bu konuya ilişkin...
HAGB KARARININ MÜSADEREYE ETKİSİ
Müsadere ile ilgili yasal düzenlemelerin 5237 sayılı TCK'nin 54 ve 55 maddelerinde yer aldığı görülmektedir. Müsadere kavramı, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sağlayan bir yaptırım olarak tanımlanabilir.[1] Bu yüzden kanun...
UYARLAMA YARGILAMASINDA YASA YOLU
Uyarlama yargılaması genel olarak ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili bir yargısal faaliyeti tanımlayan bir kavramdır. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına dair mevzuatımızda bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır....
UYARLAMA YARGILAMASI
Ceza yargılamasında mevzuatın sürekli değişmesi hem devam eden hem de kesinleşmiş ceza davalarında, dosyaların yeniden ele alınmasını ve lehe olan kanunun tespiti ile uyarlama yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ceza mevzuatımızda sıklıkla,...
KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık eylemi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesinin birinci fıkrasının b bendinde düzenlenmiştir.[1] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun...
İNFAZ EDİLEN HAPİS SÜRESİNİN ADLİ PARA CEZASINI KARŞILAMAMASI
Bazen cezaların infazı sırasında, İnfaz edilen hapsin süresi adli para cezasını tamamıyla karşılamaması durumu söz konusu olabilir. Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yıl ile sınırlandırılmıştır. Para cezasının...
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değiştirilerek yeni bir sistem getirilmiştir. Bu sistemin Birinci aşamasını, Kamu davası açılmasının ertelenmesi (KDAE) kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi...
FAYDASIZ SAHTECİLİK
Faydasız veya gereksiz sahtecilik olarak adlandırılan bu sahtecilik çeşidinde gerçekte bir sahtecilik fiili bulunmaktadır. Ancak bu sahteciliğin uygulamada hukuki bir sonuç doğurmayan konularda gerçekleştirilmesi nedeniyle eylem cezalandırılmamaktadır.[1]...
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndan değişik bir yaptırım sistemi getirilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sisteminde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik...
CEZA MAHKÛMİYETİNİN MEMURİYETE ETKİSİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun[1] 4/A maddesine göre, Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen...
ELEKTRONİK KELEPÇE
Günümüzde, cezaların infazı ve denetimli serbestlik tedbirlerinin yerine getirilmesinde gelişen izleme teknolojileri giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ile toplum içinde izlenmesini,...
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı TCK'nin 158. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 158. maddesinde yer alan suç tipleri, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre...