Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
HAKSIZ TAHRİKTE HAKSIZLIK ÖLÇÜTÜ
Sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanmasının gerekip gerekmediği, uygulanma şartlarının oluşup oluşmadığı hususu pek çok olayda tartışma konusu olabilmektedir. Haksız tahrik kurumu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci...
TERK SUÇU
Terk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli” başlıklı Dördüncü Bölümünün, 'terk” başlıklı 97. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza...
AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT
Tebligat, yargılama sürecinin ilerlemesini temin eden çok önemli bir konudur. Yapılan işlemlerin geçerliliğinin tebligata bağlandığı durumlarda, tebligatın mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı hususu araştırılması gereken...
TEFECİLİK SUÇU
Tefecilik suçu, 5237 sayılı TCK'nin 241. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur.[1] Yasal düzenlemede, tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Yasal düzenlemeye göre, Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına...
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLARINDA HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI
Tasarlayarak öldürme suçlarında, tasarlama unsuru ile haksız tahrikin bir arada bulunup bulunmayacağı hususu tartışmalara neden olmaktadır. Burada sorunun çözümünün tasarlamanın kabulünde esas alınan teorilerle yakından ilişkili olduğu...
YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun[1] 98. maddesinde düzenlenmiştir.[2] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 98. Maddesinin birinci fıkrasına göre; yaşı, hastalığı...
HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI
Cezanın konutta infazı, özel bir infaz usulü olup, kendine mahsus çok özel koşulların varlığı halinde uygulanabilmektedir. Hapis cezasının konutta infazı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un[1] (CGTİHK)...
YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMEYEN ERTELEME VE HAGB KARARLARININ İNFAZI
Yükümlülüksüz denetim kavramı, 5237 sayılı TCK'nin 51 inci maddesinin 6. fıkrası gereğince hapis cezasının ertelenmesi, 5271 sayılı CMK'nin 231 ve 5395 sayılı Kanunun 23 üncü maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri...
ZİNCİRLEME SUÇTA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA KOŞULLARI
'Zincirleme” terimi sözlük anlamı olarak 'art arda gelen, birbirini izleyen, arkası kesilmeyen” deyimleri ile ifade edilmektedir. Buradan hareketle zincirleme suç kavramını; birbiri ardına gelen, birbirine bağlı suçlar topluluğu...
SUÇA TEŞEBBÜS HALİNDE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Zincirleme suça dâhil olan suçlardan bazılarının teşebbüs aşamasında kalması halinde, zincirleme suç hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı noktasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda öğretide farklı görüşler ileri...
POLİSİN DURDURMA, KONTROL VE ARAMA İŞLEMLERİNE DAİR YETKİSİNİN KAPSAMI
Kolluğun önemli yetkilerinden biri de kişileri ve araçları durdurma, kimlik sorma ve kontrol edebilme yetkisidir. Bu yetkinin kullanımı sırasında ele geçen suç delillerin hükme esas alınabilmesi için bir takım kurallara uyulması zorunluluğu...
HAGB KARARLARINA KARŞI BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİYLE YASA YOLUNA GİDİLMESİ
GİRİŞ Uygulamada hakkında HAGB kararı verilen birçok kişi, beraat kararı verilmesi gerektiği düşüncesiyle yasa yollarına başvurmaktadır. Belirtmek gerekir ki, uygulamada yargılama makamının delilleri ve olayı hatalı bir şekilde değerlendirerek...
HATALI TAHLİYELERİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK İŞLEMLER
Hükümlü ve tutukluların, ceza infaz kurumlarından hatalı şekilde tahliye edilmeleri, bazen hata bazen de suç oluşturan bir eylemle gerçekleştirilmektedir. Zaman zaman medyaya yansıyan haberlerde, sahte ilam ile kişilerin tahliyelerine ilişkin...
KABA ÜST ARAMASI
Uygulama ve öğretide kaba üst yoklamasının arama niteliğinde olup olmadığı, arama kararı veya emri olmaksızın yapılan kaba üst yoklaması ile elde edilen delillerin hukuka aykırı olup olmadığı, hangi hallerde kaba üst yoklaması yapılabileceği...
MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİ YAPTIRIMININ İNFAZI
Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesine yönelik yaptırımının infazı ile ilgili uygulamada zaman zaman bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Burada karşımıza Tazminat Türünden Para Cezaları kavramı çıkmaktadır. Bu...
KARAR ALINMADAN YAPILACAK ARAMA
Arama kural olarak hâkim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile yapılabilmektedir. Konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan...
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE HÜKMEDİLEN ADLÎ PARA CEZASININ İNFAZI
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/1-a maddesi gereğince, bir seçenek yaptırım olarak öngörülen kısa süreli hapis cezasının çevrilmesi sonucu elde edilen adli para cezası ile aynı yasanın...
SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ
Sanığın veya hükümlünün ölümü konusu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 64. Maddesinde düzenlenmiş olup, hükümlü ile sanığın ölümüne farklı sonuçlar yüklenmiştir. Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesi...
TEBLİGAT HUKUKUNDA ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35 inci maddesi ile ilgili olarak, tebligata elverişli adresin bulunamaması veya bu maddenin uygulanmasındaki bilgi eksikliği gibi nedenlerle uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ortaya çıkan...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında, 5237 sayılı TCK'nin 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığı hususu bazen tartışmalara neden olabilmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı...
DİSİPLİN HAPSİ İLE TAZYİK HAPSİ İLAMLARININ İNFAZI
Uygulamada, disiplin hapsi ile tazyik hapsi ilamlarının infazı konusunda zaman zaman farklı şekillerde ilamların yerine getirilmesi söz konusu olabilmektedir. Başka bir söylemle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun[1]...
HAGB VE MAHKÛMİYET KARARLARININ SİLAH RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Hükmün açıklanmasının ertelenmesi ve mahkûmiyet kararlarının silah ruhsatı verilmesine etkileri konusu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde analiz edilmelidir. Yazının temel konusu, hakkında HAGB veya mahkûmiyet kararı verilen bir kişinin...
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMESİ: Önlemler, yaklaşım ve müdahale ilkeleri
Adalet Bakanlığı, 2017 yılı itibariyle son sekiz yılda cezaevlerinde 77 çocuk ve gencin intihar ettiğini, bu çocukların yaşları 12 ila 17 arasında değiştiğini, 2009-2017 yılları arasında yaşları 12 ile 17 arasında değişen 17 çocuğun...
TAŞITLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK EYLEMLERİNİN NİTELİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
Araçların veya içerisindeki eşyaların çalınması ile ilgili olarak eylemin gerçekleştirilme biçimlerine göre suçun nitelendirilmesinde duraksamalar yaşanmakta ve bu konuda farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle taşıtlara yönelik olarak...
YAĞMA SUÇUNDA KONUT KAVRAMININ KAPSAMI
Yağma suçlarında konut kavramının kapsamını belirlemek ve bu anlamda yağma suçunun basit hali ile nitelikli hali arasında bir seçim yapmak karmaşık hale gelebilir. Örneğin; apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma...
HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULMASI
HAGB kararlarına karşı kanun yararına bozma yoluna başvurma imkânının olup olmadığı zaman zaman uygulamada tartışmalara neden olmaktadır. Bu yazı HAGB kararlarına karşı KYB yasa yoluna başvurma imkânının olup olmadığı sorusuna cevap...
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN TELEFONLA GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Birbirleri ile telefonla görüşme hakkına sahip hükümlü veya tutukluların farklı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları halinde telefon görüşü yapıp yapamayacakları hususu bazen tartışmalara neden olmaktadır. Konuya ilişkin yargı...
CEZAEVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
Hükümlü veya tutuklu adına çıkarılan tebligatların bir kısmının hükümlü veya tutuklunun kendisinin yerine cezaevi memuru tarafından "ilgilinin tutuklu bulunması beyanıyla" gibi şerhler düşülerek tebliğ alındığı sıklıkla görülebilmekte...
SANIĞIN İKRARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
GİRİŞ Ceza yargılamasında sanığın ikrarı önemli bir delil olarak kabul edilmektedir. Ancak her zaman sanığın ikrarının delil olarak hükme esas alınmasının doğru bir uygulama olup olmayacağı tartışma konusudur. Sanık, bazen işlemediği...
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA FAİLİN KASTINI BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme veya ticaretini yapma amaçlı bulundurma suçlarının oluşumunda, ele geçen narkotik madde miktarının bir önemi...