Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
İNTİHARA YÖNLENDİRME
İntihar vakaları, insanlık tarihi boyunca farklı toplumlarda, değişik sonuçlarla görülmektedir. Bu yönüyle intiharın, toplumsal yönü ağır basan, ekonomik ve kültürel bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Tarihsel sürece baktığımızda,...
CİNSEL SUÇLARDA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BEYANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Cinsel suçlar ile ilgili yargılamada, yargılama öznelerinin hayatın olağan akışına aykırı beyanlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği, ne tür beyanların hayatın olağan akışına aykırı kabul edileceği hususu her somut olaya...
FUHUŞ SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Zincirleme suç, ceza genel hükümlerinin en tartışmalı ve kapsamı en geniş konularından biridir. Bu nedenle, her suç için zincirleme suç hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı veya uygulanmayacağı hususu suçun anatomisi gözetilerek değerlendirilmesi...
CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME SUÇU
Öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi hali, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82. Maddesinin birinci fıkrasının b bendinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82. Maddesi gerekçesinde, maddenin...
MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu[1], bilindiği üzere şahsi dava kurumuna yer vermemiştir. Buna karşın, getirilen hükümlerle şikâyetçi ve mağdura[2] bazı önemli haklar tanınmış ve bunların hukukî durumları, şahsi davacıya göre daha...
İNSAN TİCARETİ
Dünyada her yıl ortalama tahmin edilen insan ticareti mağduru sayısının 700.000 ile 4 milyon arasında olduğu, bu rakamın Avrupa'da ise ortalama 120.000 ile 500.000 arasında olduğunun tahmin edildiği söylenmektedir.[1] İnsan ticareti ile...
ZİNCİRLEME SUÇTA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR (İN DUBİO PRO REO) İLKESİNİN UYGULANMASI
Ceza muhakemesinin amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmektir. Ceza muhakemesinin bu anlamda en...
ADET VEYA TAHSİS VEYA KULLANIMLARI GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU
Uygulamada hırsızlık suçlarının nitelendirilmesi açısından zaman zaman duraksamalar yaşanmaktadır. Hırsızlık eylemine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesinin uygulanması gerektiği hususu bazen her somut olaya göre değerlendirilmesi...
KATILANIN ÖLMESİ HALİNDE UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KOŞULLARI
Şikâyet ve kamu davasına katılma birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kurum arasında bir ilişki olsa da, bu kavramların aynı olduğu söylenemez. Şikâyet kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73. Maddesinde hüküm altına alınmıştır....
KENDİSİNE TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİNİN İMZA EDEMİYECEK DURUMDA OLMASI
Tebligat kanunu hükümlerine göre tebligatın yapılması sırasında bazen güçlüklerle karşılaşılabilir. Bu zorluklardan biri de, tebligat yapılacak kişinin yazı ve imza bilmemesi halidir. Bazen kendisine tebligat yapılacak kişinin parmakları...
CEZA YARGILAMASINDA “YOK HÜKMÜNDE” KAVRAMI VE UYGULAMASI
Bilindiği üzere, ceza yargılaması bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç, bir suçun işlenmesi ile başlar ve Devlet ile fail arasında gelişen çok sayıda aşamayı kapsar. Burada suçun işlenmesi ile devlet ve fail arasında bir ilişki ortaya...
MÜKERRİRLER HAKKINDA CEZANIN İNFAZINDAN SONRA UYGULANMAK ÜZERE VERİLEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ KARARLARININ İNFAZI
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, mükerrirler hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere verilen denetimli serbestlik tedbiri kararlarının ne şekilde infaz edilmesi gerektiği konusunda...
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Günümüzde insanların bulundukları coğrafyadan siyasi, askeri, idari ve mali sıkıntılar nedeniyle başka ülkelere göç etmeleri veya göç etmek zorunda bırakılmaları büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler...
TEBLİGATTA YAŞ VE EHLİYET ŞARTI
Tebligat konusu, yargılama sürecinin ilerlemesi, yapılan işlemlerin geçerliliği açısından önemli bir konudur. Yargılama sürecinde aşamaların geçilmesi için tebligatın hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle, tebligatın...
HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesine göre, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının...
TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLME YETENEĞİ
Taksirli suçlarda haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Türk Ceza Kanunu'nda bir açıklık bulunmaması nedeniyle öğretide ve uygulamada farklı düşüncelere rastlamak mümkündür. Taksir kavramının tanımı Genel...
YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞINA YAPILACAK TEBLİGAT
Yabancı ülkelerde Türk vatandaşına yapılacak tebligat ile ilgili olarak zaman zaman takip edilecek yöntem konusunda hatalı uygulamalara rastlamak mümkündür. Tebligat, yargılama sürecinin önemli bir unsurudur. Gerek ceza yargılaması gerekse...
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Günümüzde uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak adeta bir meslek haline gelmiştir. Kullanıcı sayısının olağanüstü artışı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini de büyük rakamlara ulaştırmış, narkotik madde satan kişi sayısını...
TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK BELİRLENMESİ
Uygulamada yargıç tarafından tespit edilmesi gereken cezanın alt sınırdan mı yoksa alt sınırdan uzaklaşılarak mı belirlenmesi gerektiği hususu çoğu zaman tartışma konusu olabilmektedir. Bu konuda yüksek yargıya intikal etmiş dosyalarda...
OLASI KASTLA İŞLENEN SUÇLARDA TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
Olası kastla işlenen bir suça teşebbüsün mümkün olup olmadığı hususu öğreti ve uygulamada zaman zaman tartışmalara neden olmaktadır. Hatta olası kast ile işlenen suçlarda, eylemin manevi unsur açısından değerlendirilmesinde zaman zaman...
HAKSIZ TAHRİKTE HAKSIZLIK ÖLÇÜTÜ
Sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanmasının gerekip gerekmediği, uygulanma şartlarının oluşup oluşmadığı hususu pek çok olayda tartışma konusu olabilmektedir. Haksız tahrik kurumu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci...
TERK SUÇU
Terk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli” başlıklı Dördüncü Bölümünün, 'terk” başlıklı 97. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza...
AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT
Tebligat, yargılama sürecinin ilerlemesini temin eden çok önemli bir konudur. Yapılan işlemlerin geçerliliğinin tebligata bağlandığı durumlarda, tebligatın mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı hususu araştırılması gereken...
TEFECİLİK SUÇU
Tefecilik suçu, 5237 sayılı TCK'nin 241. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur.[1] Yasal düzenlemede, tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Yasal düzenlemeye göre, Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına...
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLARINDA HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI
Tasarlayarak öldürme suçlarında, tasarlama unsuru ile haksız tahrikin bir arada bulunup bulunmayacağı hususu tartışmalara neden olmaktadır. Burada sorunun çözümünün tasarlamanın kabulünde esas alınan teorilerle yakından ilişkili olduğu...
YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun[1] 98. maddesinde düzenlenmiştir.[2] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 98. Maddesinin birinci fıkrasına göre; yaşı, hastalığı...
HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI
Cezanın konutta infazı, özel bir infaz usulü olup, kendine mahsus çok özel koşulların varlığı halinde uygulanabilmektedir. Hapis cezasının konutta infazı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un[1] (CGTİHK)...
YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMEYEN ERTELEME VE HAGB KARARLARININ İNFAZI
Yükümlülüksüz denetim kavramı, 5237 sayılı TCK'nin 51 inci maddesinin 6. fıkrası gereğince hapis cezasının ertelenmesi, 5271 sayılı CMK'nin 231 ve 5395 sayılı Kanunun 23 üncü maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri...
ZİNCİRLEME SUÇTA HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA KOŞULLARI
'Zincirleme” terimi sözlük anlamı olarak 'art arda gelen, birbirini izleyen, arkası kesilmeyen” deyimleri ile ifade edilmektedir. Buradan hareketle zincirleme suç kavramını; birbiri ardına gelen, birbirine bağlı suçlar topluluğu...
SUÇA TEŞEBBÜS HALİNDE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Zincirleme suça dâhil olan suçlardan bazılarının teşebbüs aşamasında kalması halinde, zincirleme suç hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı noktasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda öğretide farklı görüşler ileri...