Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
Kapalı Görüş İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Kapalı Görüş İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar genel olarak Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik[1] ile hüküm altına alınmıştır. Hükümlüyü ziyaret 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı...
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK TEBLİGAT
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT) yazışma sistemi olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile bütünleştirilmiştir. Bu bütünleşmeden sonra adli makamlar tarafından, usulüne göre...
KANUN YARARINA BOZMA TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR
Kanun yararına bozma, Olağanüstü bir kanun yoludur ve öğretide; "olağanüstü temyiz" ismiyle de anılmaktadır. "Kanun yararına bozma" yasa yolu ile ilgili koşullar ve sonuçları 1412 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 343. Maddesinde hüküm altına...
İTİRAZ YASA YOLU
İtiraz olağan yasa yolları arasında yer almaktadır. İtiraz yasa yolu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 267 ve 271. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "İtiraz olunabilecek kararlar"...
CEZA İNFAZ KURUMLARINA GİRİŞTE ARAMA
Ceza infaz kurumlarına girişte yapılan arama zaman zaman uygulamada sıkıntılara ve bunun doğal sonucu olarak tartışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Ceza infaz kurumları, cezaya muhatap olan kişilerin cezalarının infaz edildiği yerlerdir....
GÖZLEM ALTINA ALINMA
Bir kişinin gözlem altına alınması kurumu, eylemi gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastalığına sahip olup olmadığı, akıl hastalığı mevcut ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bunun kişinin...
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HAL VE SONUCU
5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5/1 maddesine göre; iddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığının belirlendiği hallerde mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye göndermek...
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GÖRÜŞMELERİNE DAİR TEMEL İLKELER
Hükümlü ve tutuklu ziyaretleri ülkemizde zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bu durum ziyaretlere ilişkin temel ilkeleri uygulama açısından önemli hale getirmektedir. Hükümlü ve tutuklu ziyaretleri açısından uygulanacak kuralların daha...
DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN HUKUKİ BOYUTU
Çevre kirliliği günümüzde hayatımızı olumsuz etkileyecek düzeyde artmış ve buna bağlı olarak denizler ve su ürünleri bu kirlilikten önemli bir şekilde etkilenmiştir. Bu anlamda Çevre kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır....
DAVA ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili kurallar, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2/2. maddesinde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun[1] 'zaman bakımından uygulama” başlıklı 7. maddesinde hüküm altına alınmıştır....
RESEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK
Ceza yargılamasında görev, kamu düzeniyle yakından ilişkili bir unsurdur. Bu nedenle şüpheli ve sanık açısından doğal hâkim ilkesi kurallarına göre güvence oluşturduğu söylenebilir. Mahkemenin görevi denildiğinde "madde bakımından...
ÇIPLAK ARAMA
Arama işlemi bir koruma tedbiri olarak ceza muhakemesinde önemli bir yere sahiptir. Ceza yargılamasında arama işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği hususu ayrıca delillerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmaktadır....
KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI
Davaya katılma kavramı; mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanların kanunun kendilerine tanıdığı hak ve yetkilere sahip olmaları nedeniyle, bu hak ve yetkileri kullanmak adına bir davada Cumhuriyet savcısının...
GÖREVLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 7/1 maddesinde, yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler hükümsüz sayılacağı ifade edilmiştir. Kanun koyucu, "Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin...
DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAANIN VERGİ SUÇLARINA ETKİSİ
Vergi suçlarında zaman zaman ilgili vergi kurumunun mütalaası bulunmadığı hallerde düşme kararı mı yoksa durma kararı mı verilmesi gerektiği hususu tartışmalara neden olmaktadır. Bu tartışma açısından öncelikle mevzuat hükümlerinin...
HAK VE YETKİLERDEN BİRİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARDA HAK YOKSUNLUĞU
Hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde Bazı Hak ve Yetkilerin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Belli Hakları Kullanmanın Yasaklanması (TCK m. 53/5)...
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HAL
5271 sayılı CMK'nin 6. Maddesine göre; duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden söz edilerek veya gerekçe gösterilerek görevsizlik kararı vermek ve dosya alt dereceli mahkemeye göndermek mümkün değildir. CMK, adil yargılama...
ADLİ PARA CEZASININ BAŞKA SUÇA İLİŞKİN DENETİMLİ SERBESTLİK SIRASINDA İNFAZI
Bir suç nedeniyle alınan hapis cezasının infazı sırasında denetimli serbestliğe ayrılan hükümlü hakkında adli para cezasına ilişkin infaz işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı, denetimli serbestlik yükümlülüğü devam ederken adli para...
ŞARTLI TEHDİT SUÇU
'Tehdit” ibaresi 'gözdağı verme” anlamına gelmektedir. Tehdit, bir kimseye bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bildirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Tehdit içerikli sözlerin bildiriminin sözlü olabileceği gibi başka...
TÜZEL KİŞİLERİN HAKARET SUÇUNUN MAĞDURU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU
Hakaret suçunun tüzel kişilere yönelik olarak işlenmesi halinde, tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olup olmayacakları hususu tartışmalara neden olmaktadır. Bu sorunun yanıtlanması açısından hem tüzel kişi kavramının hem de konu...
ELEŞTİRİ HAKKI
Eleştiri Kavramı Eleştiri, herhangi bir kimseyi, eseri, olayı veya konuyu enine, boyuna, derinlemesine her yönüyle incelemek, belli ölçütlere göre ölçmek, değerlendirmek, doğru ve hatalı taraflarını göstermek için ileri sürülen görüş...
KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK HAKARET SUÇUNDA MAĞDUR
Hakaret suçu, genel olarak herkese karşı işlenebilir. Mağdurun sıfatı genel olarak hakaret suçunda önemli olmasa da, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinin üçüncü fıkrasının a bendinde mağdurun kamu görevlisi olması hali...
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
Genel Açıklamalar Taksirle öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre; taksirle bir eylemle bir insanın ölümüne...
HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER
Hapis cezalarının infazı sırasında, kesin bir şekilde uyulması gerekli olan bir takım kurallar ve ilkeler bulunmaktadır. Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un...
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ
Taksirle öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre; taksirle bir eylemle bir insanın ölümüne neden olan kişi...
HAGB UYGULAMASINDA SANIĞIN KABULÜ
Yasal düzenlemenin ilk halinde HAGB kurumunun uygulanabilmesi için sanığın kabulü şartlar arasında zikredilmemekteydi. İlk zamanlarda, bu durumun sanıkların beraat etmelerine ilişkin taleplerinin yargılama makamı tarafında hassasiyetle dikkate...
İDARİ İŞLEMLERDE HAKLI BEKLENTİ KAVRAMI VE UYGULAMASI
GİRİŞ Türk hukukunda haklı beklenti kavramı 1980 yılların ikinci yarısından sonra gelişme göstermiştir.[1] Türk hukukunda haklı beklentilerin korunması ilkesinin gerek öğretide gerekse uygulamada bağımsız bir kurum olarak gelişme göstermekte...
CEZANIN KUSURA GÖRE TESPİT EDİLMESİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesinin dördüncü fıkrasında, taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan cezanın failin kusuruna göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlar...
SUÇUN ÖNLENMESİ GEREKÇESİ İLE BAŞKALARINA SUÇ İŞLETİLMESİ
Ceza Kanununun amacı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu yasal düzenlemeye göre Ceza Kanunu'nun amaçları şunlardır: (TCK md. 1) 1) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak, 2) Kamu...
HAPİS CEZASI İNFAZ EDİLİRKEN HÜKÜMLÜNÜN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANMASI
Hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazı sırasında hükümlünün bir başka suçtan tutuklanmasının infaz sürecine bir takım etkileri bulunmaktadır. Bu durumda hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazına devam edilip edilmeyeceği veya...
TAKSİRLİ SUÇLARDA FAİLİN AİLEVİ VE KİŞİSEL DURUMU AÇISINDAN MAĞDUR OLMASI
Failin kişisel ve ailevî durumu açısından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açması hali Şikâyetçi olmayan bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın...
CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ
Yargılama giderlerinin neleri kapsaması gerektiği, kimin tarafından belirleneceği, kime ve nasıl yükletileceği hususları 5271 sayıl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324 ile 330 maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Yargılama giderleri...
CEZA MUHAKEMESİNDE GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂL KAVRAMI VE UYGULAMASI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun pek çok maddesinde gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramına yer verilmiştir. Bu kavramın daha çok koruma tedbirleri açısından kullanıldığını görmekteyiz. Özellikle hâkim tarafından yapılması...
ASKER KİŞİLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Askeri mahkemeler, yasal düzenlemelerde aksine hüküm bulunmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davaları yürütmekle görevli...
SANIĞIN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargılama giderleri başlıklı 324. maddesinin birinci fıkrasında, yargılama giderleri kavramı; harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde...
ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA HAKLI BEKLENTİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anayasa mahkemesi, Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma kapsamında olan meşru beklentiye dayalı mülkiyet hakkının tespitinin, mevcut hukuk sisteminde iddia edilen mülkiyet iddiasının tanınmasına bağlı olduğunu, bu tanımanın, mevzuat...
CEZA MUHAKEMESİNDE VEKÂLET ÜCRETİ
5271 sayıl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. Maddesinin birinci fıkrasında; Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden...
GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂLLERDE YAPILACAK ARAMA İŞLEMLERİ
Ceza yargılamasında arama işlemi bir koruma tedbiri olarak öngörülmüştür. Koruma tedbirleri genel olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hüküm altına alınmıştır. Arama tedbiri ile ilgili hükümlere de, 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun...
BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER
Birden çok suç nedeniyle aynı kişi hakkında dava açılması halinde yargılama giderlerinin hesaplanması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 326. Maddesinin birinci fıkrasına göre, birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış...
ÇALIŞMA ALANLARININ KAMERA İLE İZLENMESİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan hakları açısından Özel hayat hakkı önemli bir konu olup, demokratik bir hukuk devletinde vazgeçilmez bir özellik taşımaktadır. Özel hayat, bu yönüyle kişiliğin temel haklarının özü niteliğindedir. Kişilerin kendilerini özgürce...