banner530
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ
Sanığın veya hükümlünün ölümü konusu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 64. Maddesinde düzenlenmiş olup, hükümlü ile sanığın ölümüne farklı sonuçlar yüklenmiştir. Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesi...
TEBLİGAT HUKUKUNDA ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35 inci maddesi ile ilgili olarak, tebligata elverişli adresin bulunamaması veya bu maddenin uygulanmasındaki bilgi eksikliği gibi nedenlerle uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ortaya çıkan...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında, 5237 sayılı TCK'nin 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığı hususu bazen tartışmalara neden olabilmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı...
DİSİPLİN HAPSİ İLE TAZYİK HAPSİ İLAMLARININ İNFAZI
Uygulamada, disiplin hapsi ile tazyik hapsi ilamlarının infazı konusunda zaman zaman farklı şekillerde ilamların yerine getirilmesi söz konusu olabilmektedir. Başka bir söylemle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun[1]...
HAGB VE MAHKÛMİYET KARARLARININ SİLAH RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Hükmün açıklanmasının ertelenmesi ve mahkûmiyet kararlarının silah ruhsatı verilmesine etkileri konusu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde analiz edilmelidir. Yazının temel konusu, hakkında HAGB veya mahkûmiyet kararı verilen bir kişinin...
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMESİ: Önlemler, yaklaşım ve müdahale ilkeleri
Adalet Bakanlığı, 2017 yılı itibariyle son sekiz yılda cezaevlerinde 77 çocuk ve gencin intihar ettiğini, bu çocukların yaşları 12 ila 17 arasında değiştiğini, 2009-2017 yılları arasında yaşları 12 ile 17 arasında değişen 17 çocuğun...
TAŞITLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK EYLEMLERİNİN NİTELİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
Araçların veya içerisindeki eşyaların çalınması ile ilgili olarak eylemin gerçekleştirilme biçimlerine göre suçun nitelendirilmesinde duraksamalar yaşanmakta ve bu konuda farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle taşıtlara yönelik olarak...
YAĞMA SUÇUNDA KONUT KAVRAMININ KAPSAMI
Yağma suçlarında konut kavramının kapsamını belirlemek ve bu anlamda yağma suçunun basit hali ile nitelikli hali arasında bir seçim yapmak karmaşık hale gelebilir. Örneğin; apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma...
HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULMASI
HAGB kararlarına karşı kanun yararına bozma yoluna başvurma imkânının olup olmadığı zaman zaman uygulamada tartışmalara neden olmaktadır. Bu yazı HAGB kararlarına karşı KYB yasa yoluna başvurma imkânının olup olmadığı sorusuna cevap...
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN TELEFONLA GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Birbirleri ile telefonla görüşme hakkına sahip hükümlü veya tutukluların farklı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları halinde telefon görüşü yapıp yapamayacakları hususu bazen tartışmalara neden olmaktadır. Konuya ilişkin yargı...
CEZAEVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
Hükümlü veya tutuklu adına çıkarılan tebligatların bir kısmının hükümlü veya tutuklunun kendisinin yerine cezaevi memuru tarafından "ilgilinin tutuklu bulunması beyanıyla" gibi şerhler düşülerek tebliğ alındığı sıklıkla görülebilmekte...
SANIĞIN İKRARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
GİRİŞ Ceza yargılamasında sanığın ikrarı önemli bir delil olarak kabul edilmektedir. Ancak her zaman sanığın ikrarının delil olarak hükme esas alınmasının doğru bir uygulama olup olmayacağı tartışma konusudur. Sanık, bazen işlemediği...
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA FAİLİN KASTINI BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme veya ticaretini yapma amaçlı bulundurma suçlarının oluşumunda, ele geçen narkotik madde miktarının bir önemi...
ESRAR ELDE ETME AMACIYLA KENEVİR EKİLMESİ SUÇUNDA İSPAT SORUNU
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un[1] 23/5. maddesinde, esrar elde etme amacıyla kenevir ekilmesi hali suç olarak düzenlenmiştir. Kenevir ekiminin esrar elde etmeye yönelik olup olmadığı, yani failin kastını...
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE HÜKÜMDEN ÖNCE SON SÖZ
Ceza yargılamasının en temel kurallarından biri de, son sözün sanığa verilmesi kuralıdır. Bu kural, delillerin tartışılması ve ceza yargılamasından bir sonuç çıkarılması açısından çok önemlidir. Delillerin tartışılması ve son...
KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA SUÇU
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçu 5237 sayılı TCK'nin 187. Maddesinde[1] düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 187. Maddesinin birinci fıkrasına göre, Kişilerin hayatını ve...
UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDEKİ BEYANLARIN DELİL OLMA DEĞERİ
Uyuşturucu suçlarında şüpheli veya sanıkların atfı cürüm niteliğinde olan beyanlarının değerlendirilmesi zaman zaman sorunlara neden olabilmektedir. Atfı cürüm niteliğindeki beyan kavramı, bir soruşturma sırasında suç isnadı altında...
UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YILLIK KULLANIM MİKTARI ÖLÇÜTÜ İLE KASTIN BELİRLENMESİ
Uyuşturucu suçları ile ilgili soruşturmalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, ele geçen uyuşturucu miktarına göre failin narkotik maddeyi kullanmak için bulundurup bulundurmadığının tespit edilmesi ile ilgilidir. Bu tip olaylarda...
TIBBİ UYGULAMALARDA HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİNİN KAPSAMI
Hastanın rahatsızlığı konusunda hastaya ne kadar bilgi verileceğini belirlemek güç bir iştir. Bilgilendirmenin kapsamı, her somut olayda değişiklik gösterebilir. Belirtmek gerekir ki, bilgilendirmenin kapsamını belirleyen birçok unsur vardır....
6545 SAYILI KANUN (28.06.2014 tarihi) ÖNCESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BU AMAÇLA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi hükmü gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın...
CEZALARIN İNFAZINDA MAHSUP UYGULAMASI
Mahsup[1] sözlük anlamı ile, 'Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş” şeklinde kullanılmaktadır.[2] Mahsup, hüküm kesinleşmeden önce kişi hakkında gerçekleşen özgürlüğü sınırlayan haller nedeniyle geçirilen sürelerin verilecek olan...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GİTMESİ GEREKEN HÜKÜMLÜLERİN ÇAĞRIYA UYMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlülerin infazına başlanabilmesi için; öncelikle hükümlülere bu konuda çağrı belgesinin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Hükümlünün...
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLMİŞ HAPİS CEZASINA HÜKÜMLÜ OLANLARIN FİRAR ETMESİ
Adli para cezasının hükümlü tarafından ödenmemesi halinde hapse çevrilmesi hali söz konusu olabilecektir. Adli Para Cezasının ödenmemesi halinde hükümlü açısından iki hukuki sonuç söz konusudur. Başka bir söylemle bu halde, hükümlünün...
ÇAĞRILMASI REDDEDİLEN TANIĞIN DOĞRUDAN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ
Ceza yargılamasında tanık ve bilirkişi önemli bir delil grubunu oluşturmaktadır. Özellikle yargılama konusu olayı gören tanıkların duruşmada dinlenilmesi, gerçeğin ortaya çıkması açısından özellikle yerine getirilmesi gereken bir konudur....
SUÇ İŞLEYEN ALKOL ile UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BAĞIMLISI KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kural, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri” başlıklı 57. Maddesinin...
HAKARET SUÇUNDA KABA HİTAP TARZI
Hakaret suçlarında korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürme amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir hareketin hakaret niteliğinde olup...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINACAK HÜKÜMLÜLER
2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitimevi, 8 kadın kapalı, 5 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunduğu ve toplam...
DURUŞMADA OKUNMASIYLA YETİNİLEBİLECEK BELGELER
Ceza yargılamasında, ilgili öznelerin duruşma sırasında dinlenilmesi zorunlu bir işlemdir. Ancak bazen; tanık, bilirkişi ve sanığın suç ortağının dinlenmesi yerine, bu kişilerin beyanlarına ilişkin tutanağın okunabileceği ve bununla...
DAVAYA KATILMANIN CEZA YARGILAMASINA ETKİLERİ
Kamu davasına katılma kavramı, açılmış bulunan bir kamu davasına, cumhuriyet savcısının yanında yer almak ve bazı hak ve yükümlülükleri üstlenmek, yargılama sürecine etki etmek amacıyla dâhil olma adına gerçekleştirilen irade beyanı...
OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞININ DURUŞMADA DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU
Ceza yargılamasında tanık önemli bir delildir. Özellikle bazen olayı gören tek bir kişi bulunmaktadır. Böyle bir halde, olayın tek görgü tanığı ile ilgili 5271 sayılı CMK'de öngörülmüş bir takım kurallara uyulması zorunluluğu...