Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAANIN VERGİ SUÇLARINA ETKİSİ
Vergi suçlarında zaman zaman ilgili vergi kurumunun mütalaası bulunmadığı hallerde düşme kararı mı yoksa durma kararı mı verilmesi gerektiği hususu tartışmalara neden olmaktadır. Bu tartışma açısından öncelikle mevzuat hükümlerinin...
HAK VE YETKİLERDEN BİRİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARDA HAK YOKSUNLUĞU
Hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde Bazı Hak ve Yetkilerin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Belli Hakları Kullanmanın Yasaklanması (TCK m. 53/5)...
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HAL
5271 sayılı CMK'nin 6. Maddesine göre; duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden söz edilerek veya gerekçe gösterilerek görevsizlik kararı vermek ve dosya alt dereceli mahkemeye göndermek mümkün değildir. CMK, adil yargılama...
ADLİ PARA CEZASININ BAŞKA SUÇA İLİŞKİN DENETİMLİ SERBESTLİK SIRASINDA İNFAZI
Bir suç nedeniyle alınan hapis cezasının infazı sırasında denetimli serbestliğe ayrılan hükümlü hakkında adli para cezasına ilişkin infaz işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı, denetimli serbestlik yükümlülüğü devam ederken adli para...
ŞARTLI TEHDİT SUÇU
'Tehdit” ibaresi 'gözdağı verme” anlamına gelmektedir. Tehdit, bir kimseye bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bildirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Tehdit içerikli sözlerin bildiriminin sözlü olabileceği gibi başka...
TÜZEL KİŞİLERİN HAKARET SUÇUNUN MAĞDURU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU
Hakaret suçunun tüzel kişilere yönelik olarak işlenmesi halinde, tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olup olmayacakları hususu tartışmalara neden olmaktadır. Bu sorunun yanıtlanması açısından hem tüzel kişi kavramının hem de konu...
ELEŞTİRİ HAKKI
Eleştiri Kavramı Eleştiri, herhangi bir kimseyi, eseri, olayı veya konuyu enine, boyuna, derinlemesine her yönüyle incelemek, belli ölçütlere göre ölçmek, değerlendirmek, doğru ve hatalı taraflarını göstermek için ileri sürülen görüş...
KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK HAKARET SUÇUNDA MAĞDUR
Hakaret suçu, genel olarak herkese karşı işlenebilir. Mağdurun sıfatı genel olarak hakaret suçunda önemli olmasa da, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinin üçüncü fıkrasının a bendinde mağdurun kamu görevlisi olması hali...
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
Genel Açıklamalar Taksirle öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre; taksirle bir eylemle bir insanın ölümüne...
HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER
Hapis cezalarının infazı sırasında, kesin bir şekilde uyulması gerekli olan bir takım kurallar ve ilkeler bulunmaktadır. Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un...
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ
Taksirle öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre; taksirle bir eylemle bir insanın ölümüne neden olan kişi...
HAGB UYGULAMASINDA SANIĞIN KABULÜ
Yasal düzenlemenin ilk halinde HAGB kurumunun uygulanabilmesi için sanığın kabulü şartlar arasında zikredilmemekteydi. İlk zamanlarda, bu durumun sanıkların beraat etmelerine ilişkin taleplerinin yargılama makamı tarafında hassasiyetle dikkate...
İDARİ İŞLEMLERDE HAKLI BEKLENTİ KAVRAMI VE UYGULAMASI
GİRİŞ Türk hukukunda haklı beklenti kavramı 1980 yılların ikinci yarısından sonra gelişme göstermiştir.[1] Türk hukukunda haklı beklentilerin korunması ilkesinin gerek öğretide gerekse uygulamada bağımsız bir kurum olarak gelişme göstermekte...
CEZANIN KUSURA GÖRE TESPİT EDİLMESİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesinin dördüncü fıkrasında, taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan cezanın failin kusuruna göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlar...
SUÇUN ÖNLENMESİ GEREKÇESİ İLE BAŞKALARINA SUÇ İŞLETİLMESİ
Ceza Kanununun amacı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu yasal düzenlemeye göre Ceza Kanunu'nun amaçları şunlardır: (TCK md. 1) 1) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak, 2) Kamu...
HAPİS CEZASI İNFAZ EDİLİRKEN HÜKÜMLÜNÜN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANMASI
Hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazı sırasında hükümlünün bir başka suçtan tutuklanmasının infaz sürecine bir takım etkileri bulunmaktadır. Bu durumda hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazına devam edilip edilmeyeceği veya...
TAKSİRLİ SUÇLARDA FAİLİN AİLEVİ VE KİŞİSEL DURUMU AÇISINDAN MAĞDUR OLMASI
Failin kişisel ve ailevî durumu açısından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açması hali Şikâyetçi olmayan bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın...
CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ
Yargılama giderlerinin neleri kapsaması gerektiği, kimin tarafından belirleneceği, kime ve nasıl yükletileceği hususları 5271 sayıl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324 ile 330 maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Yargılama giderleri...
CEZA MUHAKEMESİNDE GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂL KAVRAMI VE UYGULAMASI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun pek çok maddesinde gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramına yer verilmiştir. Bu kavramın daha çok koruma tedbirleri açısından kullanıldığını görmekteyiz. Özellikle hâkim tarafından yapılması...
ASKER KİŞİLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Askeri mahkemeler, yasal düzenlemelerde aksine hüküm bulunmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davaları yürütmekle görevli...
SANIĞIN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yargılama giderleri başlıklı 324. maddesinin birinci fıkrasında, yargılama giderleri kavramı; harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde...
ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA HAKLI BEKLENTİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anayasa mahkemesi, Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma kapsamında olan meşru beklentiye dayalı mülkiyet hakkının tespitinin, mevcut hukuk sisteminde iddia edilen mülkiyet iddiasının tanınmasına bağlı olduğunu, bu tanımanın, mevzuat...
CEZA MUHAKEMESİNDE VEKÂLET ÜCRETİ
5271 sayıl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. Maddesinin birinci fıkrasında; Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden...
GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂLLERDE YAPILACAK ARAMA İŞLEMLERİ
Ceza yargılamasında arama işlemi bir koruma tedbiri olarak öngörülmüştür. Koruma tedbirleri genel olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hüküm altına alınmıştır. Arama tedbiri ile ilgili hükümlere de, 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun...
BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER
Birden çok suç nedeniyle aynı kişi hakkında dava açılması halinde yargılama giderlerinin hesaplanması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 326. Maddesinin birinci fıkrasına göre, birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış...
ÇALIŞMA ALANLARININ KAMERA İLE İZLENMESİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan hakları açısından Özel hayat hakkı önemli bir konu olup, demokratik bir hukuk devletinde vazgeçilmez bir özellik taşımaktadır. Özel hayat, bu yönüyle kişiliğin temel haklarının özü niteliğindedir. Kişilerin kendilerini özgürce...
MASUMİYET KARİNESİ
GİRİŞ Masumiyet karinesi, kişiler hakkında gerçekleştirilen ceza yargılaması sürecinde bir usul güvencesi sağlamaktadır. Ancak bu karineye ilişkin korumanın uygulanabilir olması ve etkili şekilde sağlanabilmesi koşulu da ayrıca yerine...
YARGILAMA GİDERLERİ
Yargılama giderlerinin neleri kapsaması gerektiği, kimin tarafından belirleneceği, kime ve nasıl yükletileceği hususları 5271 sayıl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324 ile 330 maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Yargılama giderleri...
KOLLUĞUN ZOR KULLANMA YETKİSİNİN KÖTÜ MUAMELE YASAĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
İşkence, insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya işlemlerin yasaklanması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) 3. Maddesinde, hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamayacağı...
CEZA DAVASINDA SİLAH KAVRAMI VE UYGULAMASI
Ceza yargılamasında silah kavramı bazı suçların işlenmesi açısından ağırlaştırıcı bir neden olarak öngörülebilmektedir. Örneğin, yaralama eyleminin silahla gerçekleştirilmesi halinde yaralama eylemi açısından ağırlaştırıcı...
PLAKADA SAHTECİLİK
Belge, resmi belgede sahtecilik suçlarının konusunu oluşturmaktadır. Belge kavramı, taşınabilen, bir şey üzerine yazılıp da hukuki hüküm ifade eden bir olayı kanıtlamaya yarayan yazı bütünü olarak tanımlanabilir.[1] Belgenin varlığı...
YETKİLİ MAHKEME
Mahkemelerin yer bakımından yetkileri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Yetkili mahkeme” başlıklı 12. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet savcısının, yer bakımından yetkili mahkeme önünde dava açma zorunluluğu...
HAKLI BEKLENTİ
Türk hukukunda haklı beklenti kavramı, 1980 yılların ikinci yarısından sonra gelişme göstermiştir.[1] Türk hukukunda haklı beklentilerin korunması ilkesinin gerek öğretide gerekse uygulamada bağımsız bir kurum olarak gelişme göstermekte...
ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Etkin soruşturma yükümlülüğü, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde Etkin Soruşturma Yükümlülüğü olan haklardan birinin ihlali halinde, iç hukuk bakımından devletin yetkili makamları tarafından, bir hak ihlali ile ilgili olarak gerekli...
ÇALIŞMA ALANLARININ KAMERA SİSTEMİ İLE İZLENMESİNE İLİŞKİN OLAYLARDA AİHM TARAFINDAN GETİRİLEN ÖLÇÜTLER
Günümüzde teknoloji gittikçe gelişmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak teknolojinin, hem özel sektörde hem de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde katkı sağlaması ve kolaylaştırıcı etki yaratması söz konusu olabilir...
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU
Karşılıksız yararlanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Karşılıksız yararlanma" başlıklı 163. Maddesi ile; otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği...
DURUŞMA DÜZENİ
Duruşmanın düzen ve disiplininin sağlanmasında hâkim veya başkanın yetkisi ile ilgili 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203. Maddesinin birinci fıkrasına göre, duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından sağlanacaktır....
POLİSİN ZOR KULLANMA YETKİSİ
Kolluk hizmetlerinin temel amacı, kamu düzeninin bozulmasına engel olmak, bozulduğu hallerde yeniden bu düzeni temin etmek ve genel olarak da kamu düzenini korumaktır.[1] Kamu düzeni, bireylerin genel olarak güvenlik ve huzur içinde yaşamaları...
YENİDEN AÇIK KURUMA AYRILMA
Kapalı infaz kurumuna iade edildikten sonra yeniden açık infaz kurumuna ayrılmaya ilişkin temel kurallar, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin [1] (ACİKAY) 13. Maddesinde[2] hüküm altına alınmıştır. Bu kuralları...
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA KOLLUĞUN ZOR KULLANMA YETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anayasa'nın 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” kenar başlıklı 17. Maddesinde; herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, hiçbir kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı,...