Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
MASUMİYET KARİNESİ İLKESİNİN HAGB KARARLARINA ETKİSİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Masumiyet karinesi ile HAGB kararı verilmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. HAGB kararlarının uygulanması ve verilmesi sürecinde masumiyet karinesi ilkelerine uyulması zorunludur. Masumiyet karinesi ilkesinin HAGB kararlarına etkileri...
SORUŞTURMA AŞAMASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI
Bir suç isnadı ile başlayan ceza yargılamasında çok sayıda soruşturma işlemi yapılmakta ve bu işlemler tutanağa bağlanmaktadır. Başka bir söylemle, soruşturma aşaması, çok sayıda işlem ve belgeden oluşan bir süreci ifade etmektedir....
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Ceza yargılamasında failin suçun icrasından ve sonuçların meydana gelmesinden gönüllü (ihtiyari) olarak vazgeçip geçmediği hususunun belirlenmesi bazen tartışmalara neden olmaktadır. Başka bir söylemle, ceza yargılamasında fail hakkında...
İNFAZ HUKUKUNDA AÇIKLAMA YARGILAMASI
Açıklama yargılaması 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama” başlıklı 98. Maddesi ile infazı söz konusu olan, yani...
KİMLİK BİLDİRMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRME EYLEMİ: SUÇ MU KABAHAT Mİ?
Kimlik bildirmeme veya gerçeğe aykırı bildirme eylemi ile ilgili olarak, çok sayıda genel veya özel ceza kanunlarında yasal düzenleme bulunmaktadır. Gerek kabahatler kanunu gerek Türk ceza Kanunu gerekse bazı özel kanunlarda bu konuya ilişkin...
HAGB KARARININ MÜSADEREYE ETKİSİ
Müsadere ile ilgili yasal düzenlemelerin 5237 sayılı TCK'nin 54 ve 55 maddelerinde yer aldığı görülmektedir. Müsadere kavramı, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sağlayan bir yaptırım olarak tanımlanabilir.[1] Bu yüzden kanun...
UYARLAMA YARGILAMASINDA YASA YOLU
Uyarlama yargılaması genel olarak ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili bir yargısal faaliyeti tanımlayan bir kavramdır. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına dair mevzuatımızda bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır....
UYARLAMA YARGILAMASI
Ceza yargılamasında mevzuatın sürekli değişmesi hem devam eden hem de kesinleşmiş ceza davalarında, dosyaların yeniden ele alınmasını ve lehe olan kanunun tespiti ile uyarlama yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ceza mevzuatımızda sıklıkla,...
KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık eylemi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesinin birinci fıkrasının b bendinde düzenlenmiştir.[1] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun...
İNFAZ EDİLEN HAPİS SÜRESİNİN ADLİ PARA CEZASINI KARŞILAMAMASI
Bazen cezaların infazı sırasında, İnfaz edilen hapsin süresi adli para cezasını tamamıyla karşılamaması durumu söz konusu olabilir. Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yıl ile sınırlandırılmıştır. Para cezasının...
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değiştirilerek yeni bir sistem getirilmiştir. Bu sistemin Birinci aşamasını, Kamu davası açılmasının ertelenmesi (KDAE) kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi...
FAYDASIZ SAHTECİLİK
Faydasız veya gereksiz sahtecilik olarak adlandırılan bu sahtecilik çeşidinde gerçekte bir sahtecilik fiili bulunmaktadır. Ancak bu sahteciliğin uygulamada hukuki bir sonuç doğurmayan konularda gerçekleştirilmesi nedeniyle eylem cezalandırılmamaktadır.[1]...
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndan değişik bir yaptırım sistemi getirilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sisteminde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik...
CEZA MAHKÛMİYETİNİN MEMURİYETE ETKİSİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun[1] 4/A maddesine göre, Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen...
ELEKTRONİK KELEPÇE
Günümüzde, cezaların infazı ve denetimli serbestlik tedbirlerinin yerine getirilmesinde gelişen izleme teknolojileri giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ile toplum içinde izlenmesini,...
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı TCK'nin 158. Maddesinde düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 158. maddesinde yer alan suç tipleri, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre...
HAGB KARARLARINA İTİRAZ VE TEMEL SORUNLAR
5271 sayılı CMK'nin 231/12 maddesine göre, HAGB kararına itiraz edilebilir. Burada temelde 3 sorundan bahsedilebilir. Birinci sorun: İtiraz merciinin inceleme yetkisinin CMK'nın 231. maddesinin 6. fıkrasında yer alan suça ve sanığa ilişkin...
ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesinde Değişiklik Yapan 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 68. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir....
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNİN KALDIĞI YERDEN DEVAMINA YÖNELİK MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
5237 sayılı TCK'nin 191 inci maddesi kapsamında bulunan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçuyla ilgili olarak, haklarında dava açılmasının ertelenmesi kararı verilip, gerek...
CEZA YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
Bir kısım ceza kanunları, olağanüstü hâlleri ve geçici durumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kanun metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler....
SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN İZİNSİZ SATILMASI
Son yıllarda özellikle internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla başta kalp damar sağlığı, zayıflama ürünleri ve cinsel ürünler olmak üzere hastalıkları tedavi ettiği insan sağlığına faydalı olduğu iddiasıyla etkinliği ve...
CEZALARIN TOPLANMASI
Bir ceza infaz kurumu olan cezaların toplanması kurumu, kendisine özgü kuralları olan ve cezanın infazı ile ilgili uygulamaların ne şekilde yerine getirileceği ve cezaların infazının nasıl gerçekleştirileceği yönündeki sorunların çözülmesi...
SORUŞTURULMASI GEREKMEYEN EYLEMLERDE İHBAR KAYDI VE YAPILACAK İŞLEMLER
Adli makamlara yapılan suç bildirimlerinden bazıları, suç oluşturmayan, hukuki uyuşmazlık niteliğinde veya idari bir mahiyette veya benzeri nitelikte başvurular olabilmektedir. Burada, 5271 sayılı CMK'nin 158. Maddesinde yapılan değişiklik...
KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERİN TAKİP İŞLEMLERİ
Uygulamada, koşullu salıverilen hükümlülerin hak ederek salıverilme tarihine kadar takip işlemlerinin ilamı veren yer mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı veya hükümlünün yerleşim yeri Cumhuriyet başsavcılığından hangisinin yerine getireceği...
ALEYHE BOZMA YASAĞININ CEZADAKİ MADDİ HESAP HATALARINA ETKİSİ
Mahkemelerin zaman zaman hükmü oluştururken hesap hatası, basit işlem hatası yaptıkları görülmektedir. Yapılan bu maddi hatanın sanık aleyhine temyiz olmamasına rağmen kazanılmış hak olarak kabul edilerek aleyhe değiştirilip değiştirilemeyeceği...
CEZALARIN TOPLAMI ÜZERİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ İLE İNFAZ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı usulünde, hükümlünün birden fazla cezasının bulunması halinde cezaların toplamı üzerinden mi yoksa cezaların sıra ile mi infaz edileceği hususunda zaman zaman hatalı uygulamalar olabilmektedir....
CEZA YARGILAMASINDA SANIK ALEYHİNE İSTİNAF BAŞVURUSU VE VEKÂLET ÜCRETİ SORUNU
Bölge Adliye Mahkemesi'nin, istinaf isteminin lehine sonuçlanan ilk derece yargılamasında hükmedilmeyen vekâlet ücretine de hükmedip hükmedemeyeceği hususunda uyuşmazlıklar yaşandığı görülmektedir.[1] 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı...
TUTUKLUNUN MAZERET İZNİ HAKKI
Cezaevinde tutuklu olarak bulunan kişilerin izin hakkı konusu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Tutukluların yükümlülükleri” başlıklı 116 maddesinde düzenlenmiştir. Tutukluluk hali, Ceza Muhakemeleri...
ADLÎ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAPSE ÇEVRİLMESİ VE ÇEVRİLEN HAPİS CEZASININ İNFAZI
Adli para cezası, infaz sürecinde hapse çevrilme aşamasına geldikten sonra ne şekilde infaz edileceği ve zaman içinde gerçekleştirilen yasal değişikliklerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda zaman zaman uygulama hataları olabilmektedir....
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA ERTELEME VE TEDBİR UYGULANMASINA YÖNELİK KARARLARA KARŞI İTİRAZ YOLU VE YETKİLİ MERCİİ SORUNU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinde[1] düzenlenmiş olan 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan verilen kamu...