Av. Alp ÖZTEKİN
Av. Alp ÖZTEKİN
Yazarın Makaleleri
Öğretmenlerin Terbiye/Tedip Hakkı
Giriş Tedip sözcüğü yola getirmek, uslandırmak, terbiye etmek anlamına gelir. Mülga Medeni Kanun'un 267. maddesinde ‘'ana baba, çocuklarını tedip hakkına maliktir.‘' denilmişti. Yeni kanunda böyle bir düzenleme yer almamaktadır...
MAHALLE BEKÇİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
772 s. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na dayanılarak belediye hudutları içinde kurulan ve bekçiler ile bekçi adaylarından oluşan çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatı; en büyük mülki amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı,...
EŞİTLİK İLKESİ ve KAMU GÖREVLİSİNİN EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
GİRİŞ İnsanların eşit muamele görme istemi bin yıllardır belki de cihanın en önemli meselelerini doğurmuştur. Türlü savaşımların sonucu insan hakları metinlerinden yönetmeliklere kadar giren eşitlik, Anayasamızda devletin vatandaşlara...
Suça Sürüklenen Çocuklarda HAGB ve Seçenek Yaptırımlara Çevirme Zorunluluğu
Giriş 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6/b ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 3/a birlikte değerlendirilir ise daha erken yaşta ergin kılınmış olsa bile kişi 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza hukuku uygulamasında çocuk kabul edilecektir. 5395...
Özel Hastanelerin Malpraktis ve Organizasyon Kusurundan Doğan Tazminat Sorumluluğu
A) Özel Hastaneler 2219 s. Hususi Hastaneler Kanunu md. 1 özel hastaneyi tanımlamaktadır. ‘'Devletin resmi hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin...
FUHUŞ SUÇU
Fuhuş suçu, 5237 s. Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde sekiz fıkra halinde düzenlenmiştir. Fuhuş konusunda Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslar arası sözleşmelerin tarihleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Fuhuşla mücadeleyi amaç...
Kişinin rızası alınmadan veya cebren yapılan tıbbi müdahalelerin hukukiliği
Hukuk sistemimizde bir ceza ya da yaptırım olmamakla birlikte kişinin beden bütünlüğüne müdahalede bulunan ve bunu kamu gücünü kullanarak gerçekleştiren çeşitli tıbbi müdahaleler mevcuttur. Bunlar hukukumuzda genellikle maddi gerçeğin...
Hekimin malpraktisten doğan cezai sorumluluğu
Uygulamada, hekimin tıbbi müdahalesinin sebep olduğu suçlar genellikle zarar suçları olmaktadır. Suçu bildirmeme yahut kişisel verilerin gizliliğini ihlal veya bıçak parası alınması tarzındaki fiiller ise fiziksel bir zarar doğuranlara göre...
Ceza muhakemesinde delil türleri
Öğretide delillerin ayrımı farklı biçimlerde yapılmaktadır. Genel/özel nitelikte delil ayrımı yapıldığı gibi yargıcın delili elde ediş yöntemi esas alınarak deliller doğrudan/dolaylı deliller olarak ayrılmakta, yine içeriklerine göre...
İhale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için anlaşmak suretiyle ihaleye fesat karıştırma suçu
İhaleye fesat karıştırma suçu, ceza yasamızın 235. maddesinde düzenlenmiştir. ‘'Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran...
Yetkisiz kişilerce yapılan tıbbi müdahalelerin ve tedaviye yönelik fiillerin yaptırımları
A) Hasta tedavi etme yetkisi Tıbbi müdahale ve hastalıkların tedavisi noktasında temel yasa, 1928 tarihli ve 1219 s. Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' dur. 1219 s. yasada tıbbi müdahale ve hatta her türlü...
Alkollü araç kullanmanın yaptırımları ve alkolmetre ile alkol kontrolünü reddeden kişiden zorla kan örneği alınması
Alkol tüketiminin insan bünyesine çeşitli etkileri olduğu ve bunlardan birinin de dikkat dağınıklığı olduğu bilinmektedir. Trafikte araç kullanımı gibi azami dikkat gerektiren eylemleri alkollü bir şekilde gerçekleştirmenin tehlikeli olması...
CEZA MUHAKEMESİNDE, İŞLENEN FİİLİN HAKSIZLIK İÇERİĞİNİN AZLIĞI
5271 sayılı ceza usul yasasının ‘'Duruşmanın sona ermesi ve hüküm'' başlıklı 223. maddesinin 4. fıkrası, failin işlediği fiilin suç olmasına rağmen etkin pişmanlık, şahsi cezasızlık sebebinin varlığı, karşılıklı...
CENİNİN FİZİKİ BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI SUÇ İŞLENEBİLİR Mİ ?
Henüz doğmamış bir insan evladına karşı suç işlenip işlenemeyeceği meselesi bizce tartışılmaya değer bir konudur. Burada anlatılmak istenen, annenin veya üçüncü bir kişinin herhangi bir zaman veya şekilde ceninin maddi bütünlüğüne...