Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İnternet ortamından yayın lisansı almak üzere başvuran kuruluşların başvuruları esnasında internet ortamından yayın hizmeti sunmaya başladıklarını beyan etmeleri hâlinde, başvuru işlemlerini tamamlayacaklarına dair taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini ödemeleri zorunludur. Kuruluşun;

a) Başvuru tarihinden itibaren yetmiş iki saat içerisinde söz konusu taahhütnameyi sunmaması ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödememesi,

b) Belirtilen üç aylık süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda ilave üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini ödememesi,

c) Üst Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içinde ibraz etmeyerek yayın lisans başvuru işlemlerini tamamlamaması ve yayınlarına devam etmesi,

hâlinde Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir. 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu fıkra uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın lisansı verilen kuruluşların yayın hizmeti sunmaya başladıklarını beyan ettikleri tarihten yayın lisansının verildiği tarihe kadar geçen süre internet ortamından yayın lisansı sürelerinden mahsup edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İnternet ortamından yayın iletim yetkisi almak üzere başvuran kuruluşların başvuruları esnasında internet ortamından yayın hizmetlerinin iletimini gerçekleştirmeye başladıklarını beyan etmeleri hâlinde, başvuru işlemlerini tamamlayacaklarına dair taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini ödemeleri zorunludur. Kuruluşun;

a) Başvuru tarihinden itibaren yetmiş iki saat içerisinde söz konusu taahhütnameyi sunmaması ve üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödememesi,

b) Belirtilen üç aylık süre içerisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda ilave üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini ödememesi,

c) Üst Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içinde ibraz etmeyerek yayın iletim yetkisi başvuru işlemlerini tamamlamaması,

hâlinde Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilir. Bu fıkra uyarınca işlemleri tamamlanarak internet ortamından yayın iletim yetkisi verilen kuruluşların yayın iletimi hizmetlerini gerçekleştirmeye başladıklarını beyan ettikleri tarihten yayın iletim yetkisinin verildiği tarihe kadar geçen süre internet ortamından yayın iletim yetkisi sürelerinden mahsup edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “bulunulmaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yayın lisansının verilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmeyerek başvuru işlemlerinin tamamlanmaması ve izinsiz olarak yayınlara devam edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “bulunulmaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yayın iletim yetkisinin verilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmeyerek başvuru işlemlerinin tamamlanmaması ve izinsiz olarak yayınların iletimine devam edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “birinci taksitini” ibaresi “en az bir taksit tutarında ücretin” şeklinde ve “dokuz taksit miktarı” ibaresi “kalan lisans ücreti” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İlgili yıla ait olarak beyan edilen ticari iletişim gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Kurul tarafından net satış tutarından mahsup edilir.”

“(5) Üst Kurula sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, yayın lisansının verilmesinden itibaren üç yılın doldurulması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans ücreti tutarının tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresinin bitim tarihine tekabül etmesi şartıyla değiştirilebilir. Kuruluşlar, değişimler arası en az üç yıl süre bulunması, lisans süresinin bitim tarihine son iki yıl kala değişim yapılmaması ve Üst Kurula vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması şartıyla en fazla iki kez değişiklik talebinde bulunabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) İnternet platform işletmecisi kuruluşlara, yayın iletim yetkilendirmeleri iptal edilinceye kadar yayın iletim yetkilendirme ücreti tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

(6) Üst Kurula yapılan başvuru neticesinde yayın iletim yetkisi iptal edilen internet yayın platform işletmecisi kuruluşlardan alınmış olan internet yayın iletim yetkilendirme ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kalan yayın iletim yetkilendirme süresi hesaplanmak suretiyle kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Nisan” ibaresi “Temmuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.