Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan yayın lisans başvuru formlarını da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formları)” ibaresi “yayın lisans başvuru formlarını da” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi, Üst Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve lisans ücreti ile teminat mektubuna ilişkin 8 ve 15 inci maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca on yıl süre ile yenilenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “kaybedilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Uydu yayın lisans ücretlerinin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan nedenlerle veya Kanunun 32 nci maddesi uyarınca uydu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücreti kendilerine iade edilmez; lisans ücretinin vadesi gelmemiş taksitleri ise yayın lisansı iptali kararının kuruluşa bildirimi ile birlikte muaccel hâle gelir ve defaten tahsil edilir.

b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan nedenlerle uydu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “aralık ayı başında” ibaresi “ocak ayının ilk haftasında” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Platform işletmecileri; iletimini yaptıkları yayınların uydu yayın frekansı, polarizasyonu, sembol oranı (SR), ileri yönlü hata kodu (FEC), video paket tanıma (V-PID), ses paket tanıma (A-PID), servis tanıma (SID) bilgilerini değiştirmeleri hâlinde, değişiklik tarihinden en az 3 iş günü öncesinde söz konusu bilgileri Üst Kurula yazıyla bildirmek zorundadır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Uydu platform ve uydu altyapı işletmecisi kuruluşlara, yayın iletim yetkileri iptal edilinceye kadar yayın iletim yetkilendirme ücreti tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

(6) Üst Kurula yapılan başvuru neticesinde yayın iletim yetkisi iptal edilen uydu platform ve uydu altyapı işletmecisi kuruluşlardan alınmış olan uydu yayın iletim yetkilendirme ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kalan yayın iletim yetkilendirme süresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte ve İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde belirtilen idari, mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden kuruluşun uydu yayın lisans veya yayın iletim yetkisi talebi, Üst Kurulca değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kuruluşlar, bu hususta alınan Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde teknik denetim talebinde bulunmak zorundadır.

(2) Teknik yeterliliğe sahip olduğu tespit edilen kuruluşlar, lisans ve yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile teminat mektubuna ilişkin mali yükümlülüklerini teknik denetimden itibaren bir yıl içerisinde yerine getirir. Söz konusu yükümlülükleri yerine getiren kuruluşlara Üst Kurulca uydu yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi verilir.

(3) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, yayın lisans ücretinin en az bir taksit tutarının lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, kalan lisans ücreti tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.

(4) Üst Kurula sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, yayın lisansının verilmesinden itibaren üç yılın doldurulması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans ücreti tutarının tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresinin bitim tarihine tekabül etmesi şartıyla değiştirilebilir. Kuruluşlar, değişimler arası en az üç yıl süre bulunması, lisans süresinin bitim tarihine son iki yıl kala değişim yapılmaması ve Üst Kurula vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması şartıyla, en fazla iki kez değişiklik talebinde bulunabilir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

---

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan yayın lisans başvuru formlarını da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formları)” ibaresi “yayın lisans başvuru formlarını da” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi, Üst Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve lisans ücreti ile teminat mektubuna ilişkin 8 ve 15 inci maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca on yıl süre ile yenilenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “kaybedilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Kablolu yayın lisansı ücretlerinin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan nedenlerle veya Kanunun 32 nci maddesi uyarınca kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücreti kendilerine iade edilmez; lisans ücretinin vadesi gelmemiş taksitleri ise yayın lisansı iptali kararının kuruluşa bildirimi ile birlikte muaccel hâle gelir ve defaten tahsil edilir.

b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan nedenlerle kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “aralık ayı başında” ibaresi “ocak ayının ilk haftasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Kablolu yayın platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlara, yayın iletim yetkileri iptal edilinceye kadar yayın iletim yetkilendirme ücreti tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

(7) Üst Kurula yapılan başvuru neticesinde yayın iletim yetkisi iptal edilen kablolu yayın platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlardan alınmış olan kablolu yayın iletim yetkilendirme ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine, Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kalan yayın iletim yetkilendirme süresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kıst olarak iade edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte ve İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde belirtilen idari, mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden kuruluşun kablolu yayın lisans veya yayın iletim yetkisi talebi, Üst Kurulca değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kuruluşlar, bu hususta alınan Üst Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde teknik denetim talebinde bulunmak zorundadır.

(2) Teknik yeterliliğe sahip olduğu tespit edilen kuruluşlar, lisans ve yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile teminat mektubuna ilişkin mali yükümlülüklerini teknik denetimden itibaren bir yıl içerisinde yerine getirir. Söz konusu yükümlülükleri yerine getiren kuruluşlara Üst Kurulca kablolu yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi verilir.

(3) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, yayın lisans ücretinin en az bir taksit tutarının lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, kalan lisans ücreti tutarında tedavüldeki Türk parası cinsinden nakdi teminat veya Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.

(4) Üst Kurula sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, yayın lisansının verilmesinden itibaren üç yılın doldurulması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans ücreti tutarının tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresinin bitim tarihine tekabül etmesi şartıyla değiştirilebilir. Kuruluşlar, değişimler arası en az üç yıl süre bulunması, lisans süresinin bitim tarihine son iki yıl kala değişim yapılmaması ve Üst Kurula vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması şartıyla, en fazla iki kez değişiklik talebinde bulunabilir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.