Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ  SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız  ve  Diş  Sağlığı  Uygulama  ve  Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız  ve  Diş  Sağlığı  Uygulama  ve  Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

b) Fakülte Sekreteri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreterini,

c) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hastalara ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti sunmak.

b) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

ç) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

d) Sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve tedavi olmalarını sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ç) Ağız ve diş sağlığına ilişkin konularda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

d) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı eğitim-öğretim imkânı sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültenin tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim), aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacının tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliklerinde kalıcı görevde boşalma hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Geçici veya kalıcı görevde boşalma hâllerinde Yönetim Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna üstünlük tanınır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Fakülte Sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için birimler kurmak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 12- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda verimliliği, hizmet ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve merkeze bağlı yeni birimler oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve Merkeze bağlı birimlerde bulunan; ameliyathane, yataklı servis, klinik veya laboratuvar hizmetlerinde görevli olanlar Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.