Ticaret Bakanlığından:

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Reklam Konseyi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Ticaret” şeklinde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Konsey, Bakanın görevlendireceği ilgili Bakan Yardımcısı veya Genel Müdürün başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:

a) Bakanlıktan dokuz temsilci.

b) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir temsilci.

c) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir temsilci.

ç) İçişleri Bakanlığından bir temsilci.

d) Tarım ve Orman Bakanlığından bir temsilci.

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden bir temsilci.

f) Hazine ve Maliye Bakanlığından bir temsilci.

g) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci.

ğ) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan bir temsilci.

h) İletişim Başkanlığından bir temsilci.

ı) Avrupa Birliği Başkanlığından bir temsilci.

i) Rekabet Kurumundan bir temsilci.

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan bir temsilci.

k) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci.

l) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci.

m) Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bir temsilci.

n) Kişisel Verileri Koruma Kurumundan bir temsilci.

o) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin iletişim, reklam veya ticaret hukuku alanlarında görev yapan akademisyenler arasından belirlenen bir temsilci.

ö) Reklam Kurulu üyeleri.

p) Reklam Özdenetim Kurulundan en az biri medya temsilcisi olmak üzere toplam beş temsilci.

r) Reklamcılar derneklerinden beş temsilci.

s) Reklam verenler derneklerinden üç temsilci.

ş) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci.

t) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç temsilci.

u) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci.

ü) Finansal Kurumlar Birliğinden bir temsilci.

v) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden bir temsilci.

y) Tüketici Federasyonlarından birer temsilci.

z) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Konseye katılacak derneklerin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren listelerin Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden alınarak dernek başkanı tarafından onaylı örneklerini, her yıl Ocak ayının son iş gününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.