Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Kahramanmaraş merkezli 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ili ve ilçelerinde yayınlanan resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisindeki gazeteler için; bu Yönetmeliğin 118 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 66 ncı ve 79 uncu maddelerinde belirtilen asgari fiili satış şartları 1/4/2023 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan asgari fiili satış şartları ise 1/1/2024 tarihine kadar aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yayın yerleri için, bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2023” tarihi “30/6/2023” olarak, aynı fıkrada yer alan “30/9/2023” tarihi “1/1/2024” olarak uygulanır.

(3) Bu maddenin uygulamasına ilişkin hükümlerin bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin; depremin etkisinin devam etmesi halinde, üç ay veya daha fazla süreyle uzatılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.