Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIP DAĞITILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İLANBİS (İlan Bilişim Sistemi): Resmî ilân ve reklâmların ilân verenlerden elektronik ortamda alınması, süreli yayınlara dağıtılması ve Kurum Genel Kurulunca süreli yayınlara yükletilen vasıf ve ödevlere dair işlemlerin yürütüldüğü bilişim sistemini,”

“f) Süreli yayın: Resmî ilân ve reklâm yayımıyla alakalı gazete, dergi ve internet haber sitelerini,”

“ğ) Yayın talimatı: Kuruma gönderilen resmî ilânların nerede ve kaç defa, hangi mevzuata göre yayımlanacağı ile yayımını öngören kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi ile resmî ilân kapsamı dışındaki diğer ilân ve reklâmların yayımına ilişkin bilgilerin işlendiği İLANBİS ara yüzünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de” ibaresi “Ek-2 ve Ek-3’te” şeklinde, “talimatı dikkate alınarak” ibaresi “talimatına uygun olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun tespit etmiş olduğu” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İLANBİS üzerinden sevk edilen resmi ilanlar, aksi belirtilmedikçe gazetelerin genel baskılarında, internet haber sitelerinde ise Türkiye genelinde gösterilmek zorundadır.

(3) Süreli yayınlar sevk edilen resmi ilanları zamanında yayımlamak zorundadır. Zamanında yayımlanmayan resmî ilân ve reklâmlar ile genel baskılarda yayımlanmayan veya Türkiye genelinde gösterilmeyen resmî ilânların sorumluluğu ilgili süreli yayına aittir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumun yayımlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmî ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar, ilân verenlerin istekleri doğrultusunda Kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete, dergi veya internet haber sitelerinde yayımlatılır.”

“(4) Resmî ilân olmasına rağmen, ilân verenlerin gazete veya internet haber sitesi, sayfa ve sütun ya da yer tercihi yapmaları veya özel dizgi, tertip ve grafik talebinde bulunmaları halinde, Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen yürürlükteki Resmî İlan Fiyat Tarifesinde süreli yayının kendisi için belirlenmiş sütun-santim ya da birim fiyatının altında kalmamak kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “baskı öncesi ve baskı işlemlerine” ibaresi “baskı veya yayım öncesi ve bu işlemlere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile” şeklinde, “Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” ibaresi “Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.