Türkiye İstatistik Kurumundan:

RESMÎ İSTATİSTİK PROGRAMI HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda üretilen ve üretilmesi planlanan resmî istatistiklere ilişkin çerçeveyi belirleyerek Türkiye İstatistik Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız, tutarlı ve zamanlı istatistikler üretilmesini ve yayımlanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Resmî İstatistik Programı kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konularda üretilen ve üretilmesi planlanan resmî istatistiklerin Türkiye İstatistik Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi, yürütülmesi, yayımlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 12 nci maddeleri ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 599, 600, 601 ve 605 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

b) Çalışma grupları: Resmî İstatistik Programı çalışma gruplarını,

c) Dağıtım: Kullanılan şekil ve araçlara bakılmaksızın, istatistikî bilgilerin kullanıcılara sunulmasını,

ç) Kalite logosu: Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları dikkate alınarak yapılan kalite değerlendirme çalışması sonucunda standartlara uygunluğu belirlenen resmî istatistikler için kullanılan logoyu,

d) Konsey: İstatistik Konseyini,

e) Konsey Başkanı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

f) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK),

g) Kurum ve kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

ğ) Program: Resmî İstatistik Programını (RİP),

h) Resmî istatistik: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer alan konularda istatistik üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin, kitle özelliklerini ortaya koymak amacıyla işlenmesi ile elde edilen bilgiyi,

ı) Resmî İstatistik Programı Koordinasyon, İzleme ve Takip Platformu (RİPİZ): Resmî İstatistik Programı ve Uluslararası Veri Gönderim Sistemi çalışmalarını kapsayan koordinasyon, izleme ve takip platformunu,

i) Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları: Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri başta olmak üzere diğer uluslararası ilkelere dayanılarak oluşturulan değerlendirme kriterlerini,

j) Türkiye İstatistik Sistemi: Resmî İstatistik Programı kapsamında yürütülen faaliyetler bütününü,

k) Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT): Resmî İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verilerin zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunulması amacıyla hazırlanan takvimi,

l) Uluslararası Veri Gönderim Sistemi (UVGS): Kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen verilerin uluslararası kuruluşlara gönderiminin koordinasyonu ve izlenmesi için kullanılan sistemi,

m) Veri: Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya nitel istatistikî bilgileri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, 5429 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî İstatistik İlkeleri ve Uygulama Esasları

İlkeler

MADDE 5- (1) Program kapsamında bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile görevliler, 5429 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen ilkeler ile Programda belirtilen resmî istatistik ilkelerine uymakla yükümlüdür.

(2) Program kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, resmî istatistik üretiminde ihtiyaç duydukları bilgilere mevcut kayıtlardan ulaşamadıkları hallerde, söz konusu bilgileri edinmek amacıyla araştırmanın tamamını ya da bir bölümünü sözleşmeyle üçüncü kişilere yaptırmaları durumunda üçüncü kişilerin bu ilkelere uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Uygulama esasları

MADDE 6- (1) Programda; üretilecek tüm resmî istatistiklerin amaç, kapsam, yöntem, sıklık, iş plânı ve dağıtım ilkeleri ile çalışmayı yürütecek ve koordine edecek kurum ve kuruluşlar açıkça belirtilir. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, Programda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları belirtilen zamanda yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görev ve sorumluluklar, Programın yürürlüğe girmesiyle başlar ve beş yıllık Program dönemi boyunca devam eder.

Uygulama makamları ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Resmî istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, yayımlanır ve dağıtılır.

(2) Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmî istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.

(3) Bu kurum ve kuruluşlar, talep edilmesi durumunda derlenen verileri istenilen zamanda Başkanlığa vermekle yükümlüdür.

(4) Diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek Kuruma iletilen veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz konusu gizlilik hükümleri aynen uygulanır.

(5) Başkanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmî istatistikleri de yayımlayabilir ve dağıtabilir.

(6) Kurum ve kuruluşların Programda yer almayan istatistikî konulardaki çalışmaları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarca yapılan sayım veya araştırmalara ait sonuçlar resmî istatistik olarak kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Amaçları, Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları

Çalışma gruplarının amaçları

MADDE 8- (1) Çalışma gruplarının amaçları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan ve üretilmesi planlanan resmî istatistikleri uluslararası standartlara uygun olarak üretmek.

b) Resmî istatistiklerde veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üretilen resmî istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

ç) Programa resmî istatistik eklenme taleplerini değerlendirmek ve raporlamak.

d) Uluslararası kuruluşlara veri gönderiminde eksik verileri tespit ederek veri eksikliklerini gidermek.

e) Resmî istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikleri önlemek.

Çalışma gruplarının oluşumu

MADDE 9- (1) Çalışma grupları, Programda yer alan veya yer alması planlanan konu başlıklarındaki istatistiklerin üretilmesi ile yayımlanmasından sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(2) Çalışma grupları, Başkanlık birimleri veya kurum ve kuruluşların yazılı teklifi üzerine Konsey Başkanının onayı ile kurulur.

(3) Çalışma grubunun başkanı, çalışma konusundaki üretimde en fazla ağırlığa sahip olan Başkanlığın Daire Başkanıdır.

(4) Konsey Başkanı, çalışma grubuna katkı verebilecek kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyen, medya mensubu ve özel sektör temsilcilerini çalışma grubuna davet edebilir.

(5) Çalışma grubu üyeleri, Başkanlık tarafından hazırlanmış gizlilik sözleşmesi ve etik taahhütnamesini imzalar.

(6) Çalışma grubunun sekretarya ve raporlama işlerini yapmak üzere çalışma grubu başkanı tarafından ilgili Daire Başkanlığından bir üye görevlendirilir.

(7) Çalışma gruplarının üye kurum ve kuruluş güncellemeleri, çalışma grubu başkanı veya üye kurumun yazılı teklifi ve Kurum başkanının onayı ile yapılabilir.

(8) Kurum ve kuruluşlar, çalışma gruplarına yeterli sayıda yetkili personel ile en az Daire Başkanı düzeyinde katılım sağlar.

(9) Kurumun, Program koordinasyonundan sorumlu birimi her çalışma grubu toplantısına katılım sağlar.

(10) Çalışma gruplarının güncel listesi, Resmî İstatistik Programı Koordinasyon, İzleme ve Takip Platformunda yer alır.

(11) Çalışma grupları, Programda yer alan ve üretilen resmî istatistikler için yılda en az bir defa; üretilmesi planlanan istatistikler ve çalışmalar için yılda en az üç defa toplanır.

Çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Çalışma grubunun başkan ve üyeleri, görevleri kapsamında öğrendikleri ve elde ettikleri gizli verilerle ilgili olarak 5429 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Çalışma grubu başkanı, çalışma grubunun görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden Konsey Başkanına karşı sorumludur.

(3) Her bir çalışma grubunun sorumlulukları şunlardır:

a) Yıllık toplantı takvimini oluşturmak ve ocak ayında Başkanlığa göndermek.

b) Programı hazırlamak, revizyon etmek ve yıl içinde değerlendirmek.

c) Sorumluluk alanındaki konularla ilgili ihtiyaç duyulan istatistikleri tespit etmek ve bu istatistikleri üretecek kurum ve kuruluşlar ile uygun yöntemleri belirlemek.

ç) Konuları; tanım, kapsam, sınıflama, meta veri ve diğer istatistiksel süreçler bakımından değerlendirerek eksiklikleri gidermek.

d) Konuların uluslararası standartlarda ve Avrupa İstatistikleri Gereklilikler Özetinde karşılıklarının mevcudiyetini değerlendirmek, Avrupa İstatistikleri Gereklilikler Özetinde yer alan fakat üretilmeyen konuları sorgulamak ve üretilmesine yönelik çalışmaları planlamak.

e) Konu ile ilgili metodolojik gelişmeleri takip etmek.

f) İdari kayıtların oluşturulmasında, ortak sınıflama, standart ve tanımların belirlenmesi aşamasında Başkanlıktan görüş almak, mevcut konuların kaynağı idari kayıtlar ise diğer kayıtlarla karşılaştırmak, idari kayıtların diğer veri tabanları ile tanım, sınıflama ve standartlar yönünden uyumluluğunu sağlamak ve araştırmalardan elde edilen istatistiklerin, idari kayıtlardan derlenmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirmek.

g) Uluslararası kuruluşlara veri gönderiminde belirlenen veri eksikliklerinin giderilmesi için yapılabilecekleri tespit etmek.

ğ) Çalışma grubunda yer alan kurum ve kuruluşlarla, resmî istatistik üretmek amacıyla veri paylaşımı yapılacak ise ilgili kurum ve kuruluşlar arasında çok taraflı protokol imzalanması için koordinasyonu sağlamak.

h) Çalışma grubu toplantı raporlarını toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, çalışma grubu yıllık ilerleme raporunu ise takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar Başkanlık tarafından belirlenen yöntem ve araçlar ile Başkanlığa sunmak.

ı) Sorumluluk alanına giren konuların geliştirilmesine ilişkin diğer çalışmaları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî İstatistik Programının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Programda

Değişiklik Yapılması

Programın hazırlanması

MADDE 11- (1) Program, Başkanlık koordinasyonunda Türkiye İstatistik Sisteminde yer alan tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Program ve eylem planı çalışma gruplarında yapılan değerlendirmeler sonucunda beşer yıllık dönemler için ayrı ayrı hazırlanır.

(2) Programın hazırlanmasına Konsey Başkanının onayı ile başlanır.

(3) Program hazırlık çalışmalarında, öncelikle Programda yer alacak konular belirlenir. Bu kapsamda, Programda yer alacak sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından belirlenir ve çalışma grubu toplantılarına katılım sağlamaları için bu kurum ve kuruluşlara davet yazısı gönderilir.

(4) Çalışma gruplarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Programda yer alacak her bir konuya ilişkin kapsam, mevcut durum, yapılacak iyileştirme çalışmaları ve ilgili konuda üretilmesi planlanan istatistikler ve çalışmalara ait bilgiler ile çalışma planı belirlenir.

(5) Uluslararası kuruluşlara veri gönderimine dair hususlar, ilgili çalışma grubunca değerlendirilerek bunlara ilişkin planlara taslak Programda yer verilir.

(6) Çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak Program, kurum ve kuruşların görüşleri alındıktan sonra Başkanlık tarafından Konseye sunulur.

(7) Taslak Program, yapılacak ilk Konsey toplantısında oy çokluğuyla karara bağlanır. Taslak Programın değerlendirilmesi amacıyla yapılacak Konsey toplantısının gerçekleştirilemediği durumlarda, Konsey üyesi kurum ve kuruluşların görüşleri Başkanlık tarafından resmî yazı ile talep edilir.

(8) Taslak programda yer alan resmî istatistikler ile üretilmesi planlanan istatistik ve çalışmalar konusunda anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla anlaşmazlık konusu ile ilgili çalışma grubunda yer alan kurum ve kuruluşu temsil eden Konsey üyeleri ile Konsey Başkanı tarafından ortak karar alınır.

(9) Taslak Program, Konseyin istişarî görüşleri alındıktan sonra Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Programın uygulanması

MADDE 12- (1) Program, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra ilgili Program yılının başında beş yıllık dönem için yürürlüğe girer. Programın yürütülmesinden Başkanlık sorumludur.

Programın izlenmesi

MADDE 13- (1) Başkanlık, kurum ve kuruluşların Program kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesini izlemek ve değerlendirmek amacıyla Programın uygulanmasına ilişkin her yıl düzenli olarak yıllık izleme raporları hazırlar, Konseye sunar ve kamuoyuna duyurur.

(2) Programın izlenmesi, Programda kurum ve kuruluşlar tarafından verilen taahhütler üzerinden UVYT’nin takibi ile yapılır. UVYT’ye uygun yöntem ve araçlar ile Başkanlık tarafından günlük olarak takip edilir.

(3) Her yılın mart ayında bir önceki yıla ait izleme ve değerlendirmeleri içeren yıllık izleme raporu hazırlanır. Yıllık izleme raporunda, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği ve aksaklıkların giderilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

(4) Yıllık izleme raporunda yer alan gerçekleşmeler ve Programda üretilmesi taahhüt edilen konuların üretiminde meydana gelen aksaklıklar Konseyde görüşülerek değerlendirilir.

(5) Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri içeren raporlarını her yıl düzenli olarak Başkanlık tarafından belirlenen uygun yöntem ve araçları kullanarak Başkanlığa iletmekle sorumludur.

Programda değişiklik yapılması

MADDE 14- (1) Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, program dönemi için programa yönelik değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte en geç ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar Başkanlığa gönderir.

(2) Programa konu eklenmesi, mevcut olan bir konunun çıkarılması, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluş değişikliği dışında kalan ve Programda yer almayan ayrıntılara ilişkin değişiklikler ile mevzuat veya idari yapı değişikliğinden kaynaklanan ve Programın güncellenmesini zorunlu kılan durumlar, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak sorumlu kurum ve kuruluşun Başkanlığa başvurusu üzerine Başkanlık tarafından karara bağlanır.

(3) Programda yapılacak değişiklikler, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Resmî İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesi

Resmî istatistiklerde kalite değerlendirmesi

MADDE 15- (1) Program çerçevesinde üretilen resmî istatistiklerin ulusal kalite ilkelerine uygunluğu, Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları doğrultusunda değerlendirilir.

(2) Kalite logosu değerlendirmesi, Programda yer alan resmî istatistikler için yapılır.

(3) Resmî istatistiklerde kalite değerlendirmesi çalışmaları Başkanlık tarafından düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal Veri Yayımlama Takviminin Hazırlanması ve Uygulanması

Ulusal Veri Yayımlama Takviminin hazırlanması ve uygulanması

MADDE 16- (1) Başkanlık tarafından hazırlanan Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT), Program kapsamında üretilen istatistiklerin hangi kurum ve kuruluş tarafından, ne zaman ve ne şekilde yayımlanacağını gösterir.

(2) Programda görev alan kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından UVYT’ye dair talep edilen bilgileri, Başkanlık tarafından belirlenen araç ve yöntemler aracılığıyla her yıl kasım ayının sonuna kadar Başkanlığa iletir.

(3) Kurum ve kuruluşlar, UVYT’ye ait web adresine kendi internet sitelerinde bağlantı vermekle ve yayımlayacakları verilerin yer alacağı web adreslerini Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Verilecek web adresleri sabit ve çalışır durumda olmalı, değişiklik durumunda Başkanlığa bildirilmelidir.

(4) Program kapsamındaki istatistikler meta verileri ile birlikte, Başkanlık tarafından belirtilen standart formatta, kullanıcıların kolay erişebileceği şekilde kurum ve kuruluşların internet sitelerinde yer alır.

(5) Resmî istatistikleri basılı olarak yayımlayan kurum ve kuruluşlar, bu yayınların dijital formatlarına aynı zamanda kendi internet sitelerinde yer verir.

(6) Kurum ve kuruluşlar, Program kapsamında yayımlamış oldukları verilerin hızlı ve kolay erişimine imkân verecek şekilde dijital ortamlarda ve otomatik veri indirilmesini sağlayacak teknolojiler kullanarak sunulması için gerekli tedbirleri alır.

(7) UVYT kapsamında yayımlanan resmî istatistiklere erişim Başkanlık web sitesinde yer alan Veri Yayımlama Takvimi ve Resmî İstatistik Portalı üzerinden sağlanır.

(8) Yıl içinde resmî istatistiklerin yayım tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler, UVYT’de belirtilen tarihten en geç iki iş günü önce, gerekçesiyle birlikte kamuoyuna açıklanmak üzere Başkanlığa bildirilir.

(9) Referans yılına ilişkin UVYT, bir önceki yılın aralık ayında kamuoyuna açıklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Veri Gönderim Sisteminin Yürütülmesi

Uluslararası Veri Gönderim Sisteminin yürütülmesi

MADDE 17- (1) Program kapsamında uluslararası kuruluşlara yapılan veri gönderiminin koordinasyonu Başkanlık tarafından sağlanır. Uluslararası Veri Gönderim Sistemi (UVGS) ile kurum ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara veri gönderiminin düzenlenmesi, hangi kurum ve kuruluşun hangi uluslararası kuruluşa ne zaman, ne tür bilgiler gönderdiğinin takip edilmesi ve raporlanması sağlanır.

(2) Kurum ve kuruluşlar, bir sonraki yıl uluslararası kuruluşlara gönderimi yapılması planlanan verilere ilişkin bilgileri, Başkanlık tarafından talep edilen uygun yöntem ve araçlar üzerinden her yıl aralık ayında Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Kurum ve kuruluşların, uluslararası kuruluşların veri gönderimi için kullanılmasını zorunlu kıldığı platformlar üzerinden gönderilmeyen tüm verilerinin UVGS ile gönderilmesi esastır.

(4) Kurum ve kuruluşlar, uluslararası kuruluşların veri gönderimi için kullanılmasını zorunlu kıldığı platformlar üzerinden gönderdikleri veriler için UVGS’de kayıt oluşturur.

(5) Çevrimiçi bir veri tabanı üzerinden gönderilmekte veya çekilmekte olan veriler, Başkanlık tarafından belirlenen ayrıntı ve içerikte yıllık olarak kurum ve kuruluşlar tarafından takip eden yılın ocak ayında Başkanlığa raporlanır.

(6) Uluslararası veri gönderimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından düzenlenir.

(7) UVGS’nin işletimi ve idaresi Başkanlık tarafından gerçekleştirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Resmî İstatistik Programı Koordinasyon, İzleme ve Takip Platformu

Resmî İstatistik Programı Koordinasyon, İzleme ve Takip Platformu

MADDE 18- (1) Program kapsamındaki koordinasyon, izleme, takip ve uluslararası veri gönderimi süreçleri, Resmî İstatistik Programı Koordinasyon, İzleme ve Takip Platformu (RİPİZ) üzerinden yürütülür.

(2) Sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, çalışma gruplarının listesi, başkan ve üyelerinin iletişim bilgileri, toplantı takvimi, toplantı tutanakları, uluslararası veri gönderimine ilişkin bilgiler RİPİZ’de güncel olarak tutulur.

(3) RİPİZ’in işletimi ve idaresi Başkanlık tarafından gerçekleştirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi

MADDE 19- (1) Program kapsamındaki resmî istatistiklerin üretiminde görev alan kişiler, edindikleri tüm gizli veriler hakkında 5429 sayılı Kanundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamı dışında kalan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Malî hükümler

MADDE 20- (1) Programa ilişkin yapılacak tüm giderler, Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.