Sanko Üniversitesinden:

SANKO ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanko Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sanko Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde açık bulunan programlara başvuru, kayıtlar, ek yerleştirme, güz ve bahar yarıyıllarında verilen dersler ve sınav tarihleri ile lisansüstü tez ve sınav dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı programlarına başvuru tarihi ile başlayan ve bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile sona eren dönemi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Anabilim dalı akademik kurulu: İlgili anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

g) Anabilim dalı kurulu: Enstitü teşkilatlanmasına göre anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Danışman: Lisansüstü öğrencisine ders, proje ve tez dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

h) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

i) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) Enstitü: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim programlarının yürütüldüğü enstitüleri,

k) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanı olduğu ve enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) İkinci danışman: Lisansüstü programlarda, tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişileri,

o) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

ö) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarındaki dersleri,

p) Müdür: Enstitü Müdürünü,

r) Mütevelli Heyet: Sanko Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

s) Rektör: Sanko Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: Sanko Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

u) Tez jürisi: Yüksek lisans veya doktora tezinin değerlendirilmesi için oluşturulan jüriyi,

ü) Tez inceleme ve değerlendirme komisyonu: Tezin, tez yazım kılavuzuna uygunluğunun biçimsel ve içerik açısından değerlendirilmesi için oluşturulan komisyonu,

v) Tez izleme komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı tarafından oluşturulan komiteyi,

y) Tez yazım kılavuzu: Sanko Üniversitesi tez yazım kılavuzunu,

z) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

aa) Üniversite: Sanko Üniversitesini,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 4- (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü, Mütevelli Heyeti ve YÖK onayı ile açılır. Lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarının belirlendiği lisansüstü öğretim planları bu Yönetmelik doğrultusunda Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır ve Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayıyla Enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program açılabilir.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6- (1) Lisansüstü öğretim programlarında açılması düşünülen yeni bir ders ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Üniversite eğitim komisyonu ve Senatonun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü dersleri ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yalnızca yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri de ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Müdürün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir. Üniversite dışından görevlendirme yapılması halinde bu kişilerin en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanları tarafından okutulacağı ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersi bir kere alan öğrenci daha sonra devam ettiği programlarda bu dersten muaf kabul edilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzaktan öğretim ve/veya örgün eğitim-öğretim yoluyla yürütülebilir. Öğretim planlarında yer alan derslerin en çok %40’ı uzaktan öğretim yöntemleriyle verilebilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7- (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenir. Her akademik yarıyılda, Enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci alınacağı ve bu programlara hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, kontenjan sayıları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur. Kontenjanlar, Senatonun ve Mütevelli Heyetin kararı ile onaylanır ve ilan edilir ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 8- (1) Öğrenim ücreti ve öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekli ile birlikte duyurulur.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt işlemi gerçekleştirilmez.

(3) Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciden, uzayan süre için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücret alınır.

(4) Lisansüstü programlarda normal süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını öder.

(5) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci öğrenim ücretinin yarısını öder.

(6) Özel öğrenci Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder.

(7) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenci uzaklaştırma aldığı sürenin öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olup, ücreti iade edilmez.

(8) YÖK tarafından belirlenen burslu kontenjanlardan hak edilen burs hariç olmak üzere 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında disiplin cezası alan öğrencilerin diğer bursları/indirimleri eğitim süresine bakılmaksızın kesilir.

(9) Lisansüstü öğrencilerine verilecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9- (1) Enstitü tarafından yapılan giriş sınavı sonuçlarına göre lisansüstü programlara öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu öğrenci kaydı, YÖK kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Kesin kayıt süresi ve kuralları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenerek Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuru akademik takvimde belirtilen süre içinde ve ilanda istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yetkili kurum tarafından onaylanmış örneği kabul edilir.

(4) Lisansüstü programlara giriş sınavı öncesinde başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alınarak her anabilim dalı için en az üç asıl öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir giriş sınavı jürisi kurulur. Giriş sınavı jürisi tarafından başvurusu uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adayların listeleri Enstitü tarafından ilan edilir.

(5) Akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt hakkı kazanır ve ilan edilir. Kayıtlar, ilanda belirtilen süre içerisinde ve eğitim ücreti ile ilgili ödemeleri tamamladıktan sonra şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla yapılır.

(6) Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(7) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

(8)  Kesin kaydını yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite öğrencisi olduğunu belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Akademik takvim

MADDE 10- (1) Akademik takvim, her eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlanarak Enstitü Kurulunun önerisi ile Senatoya sunulur. Senato tarafından uygun görülmesi halinde ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılın normal süresi ara sınavlar dâhil en az on dört haftadır.

(3) Gerektiğinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11- (1) Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Ders alma, ders ekleme/bırakma işlemlerine öğrenci danışmanı ile birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.

(2) Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenci öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 12- (1) Öğretimin, Üniversitenin hangi programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı dille yapılacağına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından karar verilir.

(2) Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirli programlarda tüm dersler ya da bazı dersler, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yabancı dilde verilebilir, ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla proje ve tez çalışmaları ile rapor ve seminer sunumları söz konusu yabancı dilde hazırlanabilir.

(3) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim elemanlarının 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıması gerekir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 13- (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa ya da uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları sağlanabilir. Bunlar, Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından ya da öğrencinin kendi girişimleri ile bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Ancak öğrencinin alacağı eğitimin, Enstitüdeki eğitim programına dâhil edilebilmesi için öğrenci yurt dışına gitmeden önce bununla ilgili olarak danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir. Bu kapsamda yurt dışında geçirilen süre, bu Yönetmelikteki öğretim sürelerinden sayılır. Ayrıca, ilgili Enstitüde aranan başarı koşulları yurt dışındaki öğretimde de aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS kredileri eşdeğerliğinin belirlenmesinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış belgeler esas alınır. Bu maddede belirlenen hususlara ilişkin işlemler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak suretiyle yürütülür.

(2) Bu madde kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredileri toplamı, programda alınması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sinden fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 14- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 15- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

ALES koşulu aranmaz.

(2) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sonucu da değerlendirmede esas alınabilir. Hangi yüksek lisans programı için hangi usulün kullanılacağı Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 16- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere, toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 17- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim programı yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitü tarafından belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler, asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18- (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye ilgili formu doldurarak önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 19- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Danışman tezin içerik, biçim ve şekil yönünden tez yazım kılavuzuna göre yazılmış olduğunun incelenmesi için tezi anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile web sayfasında ilan edilen intihal ön rapor formu ve tez biçimsel değerlendirme formu ile beraber tez inceleme ve değerlendirme komisyonuna gönderir.

(3) Tez inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan tez için ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla web sayfasında ilan edilen tez savunma sınav jürisi öneri formu kurul kararı ekinde Enstitüye gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlamasından önce yapılır. Bu tarihin geçirilmesi halinde tez savunmasının yapılabilmesi için öğrencinin yasal süresini aşmamış olması ve yeni dönem için tez kaydı yaptırması gerekir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş dört kopyasını ve üç adet elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(9) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 20- (1) Tezini zamanında Enstitüye teslim eden ve mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 21- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla da yürütülebilir.

Süre

MADDE 22- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 23- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 24- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 25- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olan adaylar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp bilimleri puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES koşulu aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın koşullarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato karar verir.

Süre

MADDE 27- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler, asgari yedi yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez danışmanı ve danışman tarafından belirlenen tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3)  Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü/uygulama sınavına alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için sözlü/uygulama sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü/uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirir ve başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 30- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme talep edildiği takdirde öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusu değişikliğinin söz konusu olması durumunda tez danışmanı durumu bir dilekçe ile Enstitüye iletir. İhtiyaç görülmesi halinde tez izleme komitesi yeniden oluşturulur ve öğrenci tez önerisini yeni teşkil edilen komiteye sunar.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Danışman tezi, içerik, biçim ve şekil yönünden tez yazım kılavuzuna göre yazılmış olduğunun incelenmesi için web sitesinde ilan edilen intihal ön rapor formu ve tez biçimsel değerlendirme formunu ekleyerek anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile tez inceleme ve değerlendirme komisyonuna gönderir.

(3) Tez inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından on beş gün içinde uygun bulunan tez, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla web sitesinde ilan edilir. Tez savunma sınav jürisi öneri formu kurul kararı ekinde Enstitüye gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil 5 beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur; ancak, ikinci tez danışmanının oy hakkı yoktur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlamasından önce yapılır. Bu tarihin geçirilmesi halinde tez savunmasının yapılabilmesi için öğrencinin yasal süresini aşmamış olması ve yeni dönem için tez kaydı yaptırması gerekir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. İlan edilen günde yapılamayan tez savunması için durum bir tutanakla tespit edilir. Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş dört kopyasını ve üç adet elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(9) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 33- (1) Tezini zamanında Enstitüye teslim eden ve mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Derslere devam

MADDE 34- (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, yüksek lisans/doktora tezi ve seminerlerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam koşulu aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 35- (1) Yarıyıl içindeki kısa sınavlar ile ödev, seminer gibi çalışmaların tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı akademik takvime göre belirlenip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilgili sınavın başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavların, yazılı kâğıt ortamında yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders kataloğunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(4) Sınavı, dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir.

(5) Ara sınavlara geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde Enstitüye iletir. Öğrencinin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Mazeret sınavları ara sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen tarih ve saatte yapılır. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlar ile yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36- (1) Öğrenci, başarı notunun veya değerlendirmelerin ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. Enstitüye yapılan itiraz dersin öğretim elemanı veya ilgili komisyon/jüri/komite tarafından incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğretim elemanı veya ilgili komisyon/jüri/komite tarafından hata tespit edilmesi halinde, öğretim elemanı veya ilgili komisyon/jüri/komite başarı notunun ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Enstitüye dilekçe ile başvurur. Konu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 37- (1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın başında ilgili ana bilim dalı tarafından Enstitüye gönderilir. Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev, proje, seminer, laboratuvar, bakım planı, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az ve %60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirmesinde, bir dersin yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en az 70 olması gerekir. Notu 70’ten düşük olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) İlgili öğretim elemanı her dersin başarı notunu öğrenci bilgi sistemine işler ve not listesini imzalayarak sınav evrakıyla birlikte akademik takvimde belirlenen süre içinde Enstitüye teslim eder.

Notlar

MADDE 38- (1) Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

100 üzerinden eşdeğer puanı

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FD

0,50

40-49

FF

0,00

00-39

(2) Aşağıdaki notlar ortalamalara katılmaz:

a) S (Yeterli): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden veya yüksek lisans/doktora tez çalışması için alınan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

b) U (Yetersiz): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden veya yüksek lisans/doktora tez çalışması için alınan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

c) NA (Devamsız): Teorik veya uygulamalı derslere ilişkin devam yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

ç) M notu (Muaf): Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılır.

Başarı durumu

MADDE 39- (1) (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (S) ve (M) notu alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.

(2) (DC), (DD), (FD), (FF), (U) veya (NA) notu alan öğrenci başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 40- (1) Not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin aldığı derslerin kredisi ile o derslerden alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerler toplamı, bu derslerin kredileri toplamına bölünür. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması (DNO), ilk yarıyıldan itibaren alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması (GNO) elde edilir.

(2) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir.

(4) Not ortalaması dönüşümünde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas alınır.

Ders muafiyeti

MADDE 41- (1) Enstitüye kaydını yaptıran öğrenci, ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar gerekli belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasını isteyebilir.

Diploma tanzimi ve geçici mezuniyet belgesi

MADDE 42- (1) Sorumlu olduğu derslerden GNO’su 2,50 ve üzerinde olan ve mezuniyetle ilgili yükümlülüklerinin tamamını başaran öğrenciye tezli yüksek lisans veya doktora diploması verilir. Diploma tanzim biçimi ve hangi bilgileri içereceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

(2) Diploması hazırlanıncaya kadar ve diploma ile değiştirilmek üzere öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 43- (1) Akademik takvimde belirlenen ders ekleme/bırakma aşamasının son gününe kadar yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan nedenlerle öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi mazeretlerin öğrenci tarafından belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık durumunun düzeldiğini yine sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez, diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez.

(4) İki yarıyıl kaydı dondurulan öğrenci ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isterse, bu talebi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 44- (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitüye başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kaydının silinmesine karar verilen öğrencinin durumu Rektörlüğe bildirilir. Bu öğrencinin daha önce ödemiş olduğu öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz.

(2) Başka bir öğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir ve Enstitü ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma ve diğer belgeler ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(3) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir, Enstitü ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma ile diğer belgeleri verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 45- (1) Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar bilimsel hazırlık programına alınabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin toplam kredisi 30’u geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 46- (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenciler başvurularını web sayfasında ilan edilen özel öğrenci formu ile almak istedikleri derslerin öğretim elemanlarının ve anabilim dalı başkanının onayını alarak yaparlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 47- (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve GNO’su en az 2,50 olan öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(2) Lisansüstü programlar arasında yatay geçiş başvuruları, ekinde lisansüstü transkripti ile ders bilgi paketleri yer alan bir dilekçe ile yapılır.

(3) Başvurulan programın bağlı olduğu anabilim dalı tarafından oluşturulan komisyon ön değerlendirmeyi yapar. Başvurular, adayların GNO’su ve almış olduğu dersler dikkate alınarak değerlendirilir.

(4) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Senato tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(5) Anabilim dalı tarafından oluşturulan muafiyet ve intibak komisyonu öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(6) Öğrencinin daha önce kabul edilmiş bir tez önerisi olsa dahi ilgili anabilim dalı öğrenciye yeni bir tez konusu verebilir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç on beş gün içinde öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) işlenir.

Disiplin

MADDE 48- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 49- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya ikamet adresini değiştirdiği halde öğrenci işleri Müdürlüğüne bilgi vermeyen öğrencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanko Üniversitesi Rektörü yürütür.