T.C.
ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. CEZA DAİRESİ
E. 2022/429
K. 2023/147
T. 24.1.2023

ŞANS OYUNLARIYLA BAĞLANTILI OLARAK PARA NAKLİNE ARACILIK ETMEK SUÇU ( Sanıkların Üzerine Atılı 7258 SK Md.5/c Düzenlenen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarıyla Bağlantılı Olarak Para Nakline Aracılık Etmek Suçunun Suç Tarihinin Son Para Transferi Olduğu/Suç Tarihinin Tespiti Sonrasında Hasıl Olacak Sonuca Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği )

HESABA PARA GÖNDEREN KİŞİLERİN TESPİT EDİLMESİ ( Sanık İçin MASAK Raporunda Belirtilen Hesapların 7258 SK Muhalefet Suçlarında Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti ile Sanıkların Kastının Ortaya Konabilmesi Açısından Öncelikle Raporda Şüpheli Olduğu Belirtilen Dönemlere İlişkin Olarak Hesaba Para Yatıran Kişilerin Hesap Numaraları Açık Adres ve Kimlik Bilgileri ile Telefon Numaralarının İlgili Bankadan Sorularak Tespit Edilmesi Hususunun Göz Ardı Edilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıklar Hakkındaki Diğer Dosyalardaki Eylemlerin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu Gözetilerek Suç Tarihleri ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanıkların Eylemlerinin 5237 Md.43 Kapsamında Zincirleme Biçimde 7258 SK'da Yasa Dışı Bahis Oyunlarına İlişkin "Para Nakline Aracılık Etmek" Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulurken 5237 Md.61 Uyarınca Yasal Gerekçelerle Alt Sınırdan Uzaklaşılmasında Bir İsabetsizlik Yok ise de Orantılılık İlkesi ile Hak ve Nefaset Kuralları Gözetilmeden Temel Cezanın Alt Sınırdan Ayrılmak Suretiyle Belirlenerek Sanıklara Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )

ADLİ PARA CEZASI ( Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulurken 2000 Gün Adli Para Cezası Verildiği Halde 4 Gün Adli Para Cezası Olarak Yazılması ve Sonuç Olarak 40.000 TL Adli Para Cezası Verildiği Halde Miktar İtibari ile Taksitlendirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi ile Sanığa Ait El Konulan Banka Hesaplarında Bulunan Paralar Hakkında 5237 SK Md.55/1 Gereğince Herhangi Bir Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

7258/m.5

5237/m.43,55,61

ÖZET : Dava, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçu iddiasına ilişkindir.

1- Sanıkların üzerine atılı 7258 SK Md.5/c düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçunun suç tarihinin son para transferi olduğu, suç tarihinin tespiti sonrasında hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken suç tarihi net olarak tespit edilmeksizin eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2- Sanık için MASAK raporunda belirtilen hesapların 7258 SK Muhalefet suçlarında kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile sanıkların kastının ortaya konabilmesi açısından öncelikle raporda şüpheli olduğu belirtilen dönemlere ilişkin olarak, hesaba para yatıran kişilerin hesap numaraları, açık adres ve kimlik bilgileri ile telefon numaralarının ilgili bankadan sorularak tespit edilmesi hususunun göz ardı edilerek karar verilmesi,

3- Sanıklar hakkındaki diğer dosyalardaki eylemlerin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek, suç tarihleri ve işlenen suçun niteliğine göre sanıkların eylemlerinin, 5237 Md.43 kapsamında zincirleme biçimde 7258 SK'da yasa dışı bahis oyunlarına ilişkin "para nakline aracılık etmek" suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4- Sanıklar hakkında hüküm kurulurken 5237 Md.61 uyarınca yasal gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşılmasında bir isabetsizlik yok ise de orantılılık ilkesi ile hak ve nefaset kuralları gözetilmeden, temel cezanın alt sınırdan ayrılmak suretiyle belirlenerek sanıklara fazla ceza tayini; Sanıklar hakkında hüküm kurulurken 2000 gün adli para cezası verildiği halde 4 gün adli para cezası olarak yazılması ve sonuç olarak 40.000 TL adli para cezası verildiği halde miktar itibari ile taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verilmesi; Sanığa ait el konulan banka hesaplarında bulunan paralar hakkında 5237 SK Md.55/1 gereğince herhangi bir karar verilmemesi, isabetsiz görülmüştür.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

10/09/2018 tarihli MASAK raporunda sanık T. T.'ın birçok bankada hesaplarının olduğunun, sanığın ... Bankası T.A.O Atikop/ Adana şubesi nezdindeki TR ... 0073 0717 5011 IBAN numaralı hesabına 15.05.2018 tarihinde 19 farklı işlemde toplam 8.480 TL para yatırıldığı ve şahsın hesabında bulunan 8.480 TL'yi kullanmak istediği, T.C. ... Eskiistasyon/ Adana şubesi nezdindeki TR ...... 9816 5001 IBAN numaralı hesabına 15.05.2018-16.05.2018 tarihleri arasında çok sayıda farklı kişi tarafından 490 işlemde toplam 157.903 TL para yatırıldığı ve şahsın hesabında bulunan 3.846 TL'yi kullanmak istediği, T....... Bankası A.Ş Kozan Yolu/ Adana şubesi nezdindeki TR ...... 5000 0667 6980 IBAN numaralı hesabına 16.05.2018 tarihinde çok sayıda farklı kişi tarafından 76 işlemde toplam 22.358 TL para yatırıldığı ve şahsın hesabında bulunan 2.108,20 TL'yi kullanmak istediği, ...... A.Ş Barkal/ Adana şubesi nezdindeki TR ...... 0000 7618 6371 IBAN numaralı hesabına 15.05.2018 tarihinde çok sayıda farklı kişi tarafından 33 işlemde toplam 11.547 TL para yatırıldığı ve şahsın hesabında bulunan 5.481,99 TL'yi kullanmak istediği, ...z... A.Ş Seyhan/ Adana şubesi nezdindeki TR ...... 5457 9350 0001 IBAN numaralı hesabına 28.04.2018-15.05.2018 tarihleri arasında çok sayıda farklı kişi tarafından 49 işlemde toplam 9.757 TL para yatırıldığı ve şahsın hesabında bulunan 5.389TL'yi kullanmak istediği, bu işlemlerin illegal bahis ile ilgili olabileceğinin belirtildiği;

Sanığın hesap hareketlerinin ve hesaplarında bulunan paraların yasadışı bahis kaynaklı olduğu kanaatinin hasıl olduğu, sanık Ö. B.'ın 1.100 TL para karşılığında sanık T.'a bu hesapları açtırdığı, sanık H. Ü. T.'in de sanık T. ile birlikte bankaya giderek sanık T.'un çektiği 8.000 TL yi bu şahsa verdiği, her üç sanık hakkında da spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçundan 22.01.2020 tarihinde kamu davasının açıldığı belirlenerek yapılan incelemede;

1-)Sanıkların üzerine atılı 7258 Sayılı yasanın 5/c maddesinde düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçunun suç tarihinin son para transferi olduğu, suç tarihinin her türlü kuşkudan uzak olarak belirlenmesinin zamanaşımı, tekerrür ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının değerlendirilmesi açısından önem arz edip suç tarihinin tespiti sonrasında hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken suç tarihi net olarak tespit edilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-)Sanık T. T. için MASAK raporunda belirtilen hesapların 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarında kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile sanıkların kastının ortaya konabilmesi açısından öncelikle raporda şüpheli olduğu belirtilen dönemlere ilişkin olarak, hesaba para yatıran kişilerin hesap numaraları, açık adres ve kimlik bilgileri ile telefon numaralarının ilgili bankadan sorularak tespitiyle, özellikle bu hesaplardan yüklü miktarda veya çok sayıda işlem ile para aktarılan hesap sahiplerinden kanaat verecek kadarının tanık olarak dinlenmesi ile dava konusu banka hesaplarında gözüken para hareketlerinin izinsiz oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis faaliyeti ile ilgili olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi yerine bu durum göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi,

3-)Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08.04.2014 tarihli, 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar ve 16.05.2017 tarih, 2015/398 Esas ve 2017/272 Karar sayılı kararlarında ayrıntıları belirtildiği gibi; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirilip, sanıkların eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hakkında TCK'nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının tartışılarak belirlenmesi bakımından;

Sanık Ö. B.'ın UYAP kayıtlarının incelenmesinde; Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020/195 Esas sayılı, 7258 Sayılı Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet suçundan görülen yargılamasında suç tarihinin 07.06.2018 olduğu, sanık H. Ü. T.'in UYAP kayıtlarının incelenmesinde; Adana 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/656 Esas sayılı, 7258 Sayılı Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet suçundan görülen yargılamasında suç tarihinin 2018 yılı olarak görüldüğü,

Bu dosyalardaki eylemin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek, suç tarihleri ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanıkların eylemlerinin, TCK'nın 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde 7258 Sayılı Kanun'da yasa dışı bahis oyunlarına ilişkin "para nakline aracılık etmek" suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4-)Dosya kapsamına göre, sanıklar hakkında hüküm kurulurken TCK'nın 61. maddesi uyarınca yasal gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşılmasında bir isabetsizlik yok ise de, TCK'nın 3. maddesinde yer alan "suç işleyen kişi hakkında fiilin ağırlığıyla orantılı cezaya hükmolunur" şeklindeki orantılılık ilkesi ile hak ve nefaset kuralları gözetilmeden, temel cezanın alt sınırdan ayrılmak suretiyle belirlenerek sanıklara fazla ceza tayini,

5-)Sanıklar hakkında hüküm kurulurken 2000 gün adli para cezası verildiği halde 4 gün adli para cezası olarak yazılması ve sonuç olarak 40.000 TL adli para cezası verildiği halde miktar itibari ile taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

6-)Sanık T. T.'a ait el konulan hesaplardan .. ......, ...z..., Z. Bankası, ...... Bankası ve V. bulunan paralar hakkında 5237 Sayılı TCK 55/1 maddesi gereğince herhangi bir karar verilmemesi,

SONUÇ : İsabetsiz, istinaf talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan CMK'nın 280/2-f maddesi uyarınca HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,

Dosyanın 26/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 Sayılı Kanun'un 48. Maddesi ile 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine eklenen "Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ eder. Başvuru yapılması hâlinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı açılan davaya katılan olarak kabul edilir." hükmü de dikkate alınarak yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 24.01.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır