Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mutlak

Değerlendirme                                                                Harf

Sistemindeki Not           Başarı              Notu                 AKTS

Aralıkları                         Notu               Karşılığı           Notu              Açıklaması

88 – 100                          4,00                AA                   A                   Mükemmel

80 – 87                            3,50                BA                   B                    Çok İyi

73 – 79                            3,00                BB                   C                    İyi

66 – 72                            2,50                CB                   D                   Orta

60 – 65                            2,00                CC                   E                    Yeterli

50 – 59                            1,50                DC                   –                    Şartlı Geçer

0 – 49                              0,00                FF                    FX                 Derste Başarısız

0                                      0,00                F                      F                    Devamsız Başarısız

60 – 100                          –                     G                      –                    Geçer (Kredisiz Derslerde Başarılı)

0 – 59                              –                     K                      –                    Kalır (Kredisiz Derslerde Başarısız)

–                                      –                     M                     –                    Muaf (Derecelendirme Dışı)

“(4) Üçüncü fıkrada yer alan harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.

b) DC: Şartlı Geçer; öğrencinin yıl ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır).

c) FF: Derste başarısız.

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı.

e) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız.

f) M: Muaf; bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Teorik derslerde ve ortak zorunlu derslerde DC notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2,50 veya üzeri olması gerekir. Ancak uygulamalı dersler, seminer ve stajlarda DC notu başarısız nottur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fakültenin ilk iki yılında verilen dersleri başarıyla tamamlamış ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süreyle sınırlı değildir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan teorik ve ortak zorunlu derslerden DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2,50 veya üzerinde olmasına ilişkin hükümler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başına kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki, teorik ve ortak zorunlu derslerden DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olmasına ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.