Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ana sanat dalı dersi: Geçme notu en az CC olan ve alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan aynı statüdeki dersleri başarma şartı aranılan, şartlı geçiş uygulanmayan dersleri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

c) Bölüm: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci kabul eden eğitim programlarını,

ç) Bölüm kurulu: İlgili bölümün kurulunu,

d) Çift ana dal: Öğrenim gördüğü ön lisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan programı,

e) Danışman: Ders programlarının planlanmasında ve dersler hakkında öğrencilere bilgi ve destek vermesi, öğrencileri yönlendirmesi ve öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili diğer sorunlarıyla ilgilenmesi için bölüm başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

f) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, kütüphane çalışması, proje, staj ve benzeri dersleri ifade eden değeri,

g) Dikey geçiş: Meslek yüksekokulları ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin Fakülte lisans programlarına geçiş yapmasını,

ğ) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

h) Fakülte içi seçmeli ders: Bölümlerin, üçüncü yarıyıldan itibaren olmak üzere okutulacak dersler içerisinde Fakülte içi seçmeli ders havuzuna, kendi bölüm öğrencilerinin seçmemesi kaydı ile diğer bölüm öğrencilerinin seçmesi için açtıkları dersleri,

ı) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

k) Gönüllülük çalışmaları dersi: Kişisel gelişim, değerler eğitimi ve topluma katkı esaslı hem teorik hem uygulamalı dersi,

l) Hibrit eğitim: Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin eş zamanlı olarak birlikte uygulandığı karma bir eğitim yöntemini,

m) Kültür dersi: Mesleki eğitim dışında öğrencinin sosyal ve toplumsal gelişimine katkı sağlayan, şartlı geçiş uygulanan teorik dersleri,

n) Mutlak Değerlendirme Sistemi: Her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen sistemi,

o) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

ö) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersleri,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Özel yetenek sınavı: Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeye alındıkları, özel yetenek sınavı ile ilgili yönerge esas alınarak yapılan sınavı,

s) Program: Yükseköğretim kurumlarının birimleri bünyesinde bilim, sanat ve tasarım ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

ş) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Seçmeli ders: Öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerine göre seçtikleri, her yarıyıl alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra AKTS kredisini tamamlamak için seçmeli ders havuzundan alınıp alınmaması öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile belirlenen dersleri,

u) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

ü) Son sınıf: Fakültede, öğrencinin intibak sonucu kaydolduğu yarıyıldan daha üst yarıyılda aldığı dersler ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü hariç tüm yarıyıllardan seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında, yedinci yarıyıldan en az bir ana sanat dalı dersini almaya hak kazandığı sınıfı,

v) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programları ile kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

y) Teorik ders: Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı etkileşim içinde oldukları dersi,

z) TÖMER: Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

aa) Uygulamalı ders: Bir eğitim-öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında, öğrencilerin Fakültenin uygulama alanlarında bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının sorumluluğunda yapılan dersi,

bb) Uzaktan eğitim: Öğrenenlerin zaman ve mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim-öğretim yöntemini,

cc) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

çç) Yan dal: Kayıtlı bulundukları ana dal lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan programı,

dd) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ee) Yardımcı sanat dersi: Ana sanat derslerini tamamlayıcı, uygulamalı ve şartlı geçiş uygulanmayan dersleri,

ff) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

gg) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri,

ğğ) Yaz okulu: Öğrencinin eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız olduğu dersi veya not yükseltmek amaçlı başarılı olduğu dersi alması için açılan programı,

hh) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4- (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim dönemi, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(3) Fakültede eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Bölümlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Kayıt yapılacak öğretim yılında merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden bölümlerden birine, merkezi sınavla ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümlerde, o öğretim yılı için geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri sunmak.

ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar için aynı zamanda başka bir örgün lisans programında kayıtlı olmamak.

(2) Bölümlere yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul şartlarını taşıyan adaylar, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Adaylar ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek zorundadır.

(4) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümler için her yıl yapılacak özel yetenek sınavına ilişkin sınav kılavuzu özel yetenek sınavı yönergesi doğrultusunda hazırlanır, öğrenci alımlarına ilişkin usul ve esaslar bu kılavuzda yayımlanır ve Üniversitenin resmî internet sitesinde duyurulur.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ile ilgili hususlar özel yetenek sınavı kılavuzunda belirlenir. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(7) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kesin kayıt yaptırırken sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı; kayıt tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilir ve kişi hakkında işlem başlatılır. Bu kişi Fakülteden ayrılmışsa bu kişiye Üniversite tarafından verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin, Üniversiteye yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve benzeri diğer ücretlerin geri ödemesi yapılmaz.

(8) İsteyen öğrenciler e-Devlet Kapısından kayıt yapabilir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 6- (1) Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Her türlü kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci birinci yarıyıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır. Üniversitede bir programa kayıt hakkı kazanan ve TÖMER eğitimini başarı ile tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler ile bir programın hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak birinci sınıfa devam edecek olan öğrenciler ders kayıtlarını kendisi yapar ve danışmanına onaylatır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyenlerden akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar geçerli mazeretini gösterir belge ve mazeretini izah eden bir dilekçe istenir. Başvuranların kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri; akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile her eğitim-öğretim yılı için bir veya iki yarıyıl dondurulur. Öğrenci, kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(6) Salgın, doğal afet, tutukluluk, hükümlülük hali ve benzeri olağandışı durumlarda kayıt yenileme ve kayıt dondurma işlemleri ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programı, uygulama ve stajlar

MADDE 7- (1) Fakültede dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uygulanır. Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalardan, proje, ödev, seminer, atölye, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yapılması zorunlu olan staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Bir dersin teorik ve uygulama saatleri ile birlikte diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak o dersin AKTS kredisi belirlenir.

(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi; YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, dört yıllık lisans programı için 240’tır. Seçmeli derslerin genel AKTS kredisi toplamı içerisinde oranı en az %25’tir.

(5) Fakültede staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 8- (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır. Daha önce aldığı bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersi almak zorunda değildir; bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir dersi/dersleri alabilir. Öğrencinin transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seçmeli dersi/dersleri yer alır ve öğrencinin başarısız olduğu ders/dersler transkriptinden kaldırılır. Öğrenci, alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak bulunduğu yarıyıldan alacağı dersleri danışmanı ile birlikte belirler. Alınacak derslere ilişkin onayı danışman verir.

b) Okutulacak dersler içerisinde, her yarıyıl zorunlu bir ana sanat dalı dersi yer alır. Birden fazla ana sanat dalı olan bölümlerde, ana sanat dalı dersleri seçmeli olarak verilebilir. Ana sanat dalı dersinden başarısız olan öğrenci bir üst dönemdeki ana sanat dalı dersini alamaz.

c) Bir programda alınması gereken ve devam zorunluluğu bulunan derslerin ders programında aynı gün ve saatte bulunması durumunda, ilk önce alttan alınması gereken dersler alınır. Kalan dersler ise bir sonraki aynı yarıyılda alınır.

ç) GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenci alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda en fazla açılan AKTS kredisi kadar kredide ders alabilir. GANO’su 1,50’nin üzerinde olan öğrenciler alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda açılan 30 AKTS kredisinin %50 fazlası olan 45 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.

d) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam AKTS kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili bölüm kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

e) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

f) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar.

g) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz. Öğrenciye, programdan kaldırılan dersin yerine AKTS kredisini tamamlamak üzere danışmanın uygun gördüğü dersler, ilgili bölüm kurulunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.

ğ) Fakültede, diploma denklik, çift ana dal/yan dal öğrencileri ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretleri uygun bulunan öğrenciler ve öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim programları birleştirilerek ders yapılan bölüm/programlar ile lisans tamamlama, diploma denklik, çift ana dal ve yan dal programı öğrencileri dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

h) Öğrenciler ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilir.

ı) Bazı dersler uzaktan eğitim veya hibrit eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uzaktan eğitim veya hibrit eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

i) Öğrenciler eğitim programlarında yer aldığı takdirde Fakültenin yaygın seçmeli ders havuzunda bulunan veya Üniversitenin herhangi bir biriminden içeriği ve AKTS kredisi uyan dersleri alabilir. Öğrenci, kendi bölümünün fakülte içi seçmeli dersini alamaz, kendi bölümü dışındaki bölümlerin fakülte içi seçmeli dersini alabilir.

j) Öğrenci, öğrenim süresi boyunca gönüllülük çalışmaları ders havuzundan ders/dersler seçebilir. Bu derslerin AKTS kredisine ve GANO’ya etkisi yoktur. Bu derslerin esasları Senato tarafından belirlenir.

k) Öğrencinin, muaf olmak istediği ders/dersler için akademik takvimde belirlenen mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihine kadar Dekanlığa dilekçe ile başvurması gerekir.

Derslere devam

MADDE 9- (1) Fakültede dersler, ana sanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri olmak üzere dört ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan dersler ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve eğitim-öğretim programında gösterilir.

(2) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final, bütünleme ve tek ders sınavına giremez.

(3) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak, uygulamalı derslerin tekrarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(4) Devam denetimi bölüm başkanlığının sorumluluğundadır. Devam durumu akademik takvimde belirtilen final sınavlarının başlayacağı günden en az iki gün önce ilgili dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir.

(5) Öğrenci alacağı sağlık raporunu devamsızlıktan muaf tutulmak için beyan edemez.

(6) Derse devam şartını yerine getirmeyen ya da uygulamalı derslerde başarısız olan öğrenciler o dersi, bir sonraki açıldığı yarıyılda devam etmek koşuluyla almak zorundadır.

Sınavlar

MADDE 10- (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce bölümlerin teklifi ile Dekanlık tarafından ilân edilir. Bir yarıyıl programında yer alan derslerden, ortak zorunlu dersler ayrı bir günde yapılmak kaydıyla bir günde ortak zorunlu dersler hariç en fazla üç dersin ara sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Final sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce bölümlerin teklifi ile Dekanlık tarafından ilân edilir. Final sınavının nasıl ve ne şekilde yapılacağına bölüm kurulları karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin final sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan, DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere, güz veya bahar yarıyılında dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler, daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen tarih, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet için, Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sınavın esasları Senato tarafından belirlenir. Sınavdan başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi veya ilgili yabancı dil dersinden muaf sayılır.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu bölümden mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencilerine, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili bölüm kurulu karar verir.

(3) Öğrenciler; birinci fıkrada yer alan sınavlara ilan edilen tarih, saat ve yerde girmek, öğrenci kimliklerini veya Fakülteden alacakları onaylı öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Fakültenin bütün sınıflarında, ana sanat dalı derslerinin ara sınav, final ve bütünleme sınavları, ilgili bölümün ilgili ana sanat dalı derslerini yürüten öğretim elemanları arasından seçilen ve ilgili derslerin öğretim elemanlarının da arasında bulunduğu, ilgili bölüm kurulu tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılabilir. Derslerin değerlendirilmesi için komisyon oluşturulup oluşturulmayacağı ilgili bölüm kurulunca ders yarıyılı başında kararlaştırılır. Dekan, ana sanat dalı dersleri sınav komisyonlarının tabii başkanıdır. Dekan gerekli gördüğü hallerde komisyona başkanlık edebilir. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise ilgili bölüm başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç on beş gün önce, final sınavı sonuçlarını o dersin bütünleme sınavı başlamadan en geç bir hafta önce, bütünleme sınavı sonuçlarını ise sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan etmek ve otomasyon sistemine girmek zorundadır.

(6) Sınav evraklarının Dekanlığa iki ay içinde teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilen sınav evrakları ve tutanaklar en az iki yıl süre ile saklanır. Dekanlığa teslim edilen sınav evrakları ve eserler ile ilgili düzenlemeler Dekanlık tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kararlaştırılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 11- (1) Öğrenciler sınav notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa yazılı olarak sınav ile ilgili maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine, inceleme sonucunda sınavda maddi hata tespit edilirse ders sorumlusu öğretim elemanının da görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerekli düzeltmeler yapılır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 12- (1) Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak ikinci fıkrada yer alan tabloda karşılık gelen harf notuna göre belirlenir.

(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Mutlak Değerlendirme

Sistemindeki Not           Başarı           Harf Notu            AKTS

Aralıkları                        Notu             Karşılığı               Notu           Açıklaması

88-100                           4,00              AA                      A                Mükemmel

80-87                             3,50              BA                       B                Çok İyi

73-79                             3,00              BB                       C                İyi

66-72                             2,50              CB                       D                Orta

60-65                             2,00              CC                       E                 Yeterli

50-59                             1,50              DC                       -                  Şartlı Geçer

0-49                               0,00              FF                        FX              Derste Başarısız

0                                     0,00              F                          F                 Devamsız Başarısız

60-100                           -                    G                         -                  Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59                               -                    K                          -                  Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-                                     -                    M                         -                  Muaf (Derecelendirme dışı)

(3) İkinci fıkrada yer alan harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.

b) DC: Şartlı Geçer; öğrencinin YANO’su 2,50 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır).

c) FF: Derste başarısız.

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok.

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı.

e) K: Kalır, kredisiz derslerden başarısız.

f) M: Muaf; bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

(4) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına, öğrenciye mezuniyet çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına bölüm kurulları karar verir.

(5) Öğretim elemanı birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın, ikinci fıkrada belirtilen tablodaki harf notu karşılığının daha altındaki bir harf notu karşılığını, başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 13- (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) GANO; öğrencinin bir bölüme kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır.

(3) YANO; öğrencinin ilgili yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla hesaplanan GANO’sudur.

Başarı denetimi

MADDE 14- (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. DC notunu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyılda YANO’sunun 2,50 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Ana sanat dalı ve yardımcı sanat dalı derslerinden şartlı geçiş yoktur.

(2) Şartlı geçer DC notu ile ilgili değerlendirme final ve bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 15- (1) Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süre sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Mazeretler

MADDE 16- (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, 9 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin isteği üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazeretli olduğu süreler devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınması ve aslının ilgili bölüme sunulması zorunludur.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 17- (1) İlgili mevzuata göre dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile veya aşağıdaki hallerde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alınması.

b) Öğrencinin Dekanlığa ilişik kesme isteğini şahsen veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi aracılığı ile yazılı olarak bildirmesi.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi

MADDE 18- (1) Fakülte bölümlerine yapılacak olan kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler ile dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları bölümlerin intibak komisyonu ve ilgili bölüm kurul kararı doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Mezuniyet

MADDE 19- (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için 7 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki asgari AKTS kredisi şartlarını sağlayarak gerekli olan dersleri alması ve başarması, uygulama, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla kalan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öder. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

Diplomalar

MADDE 20- (1) Fakültede bir eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar ve diploma ekleri Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli, tasarımı ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından onaylanır.

(2) Lisans programı öğrencilerinden ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu derslerini alıp başarmış olan, sadece ilk dört yarıyılı esas alınarak belirlenecek olan GANO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, ilgili programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(4) Öğrenciye; diploma, diploma eki, transkript ile birlikte varsa diploma yüksek onur belgesi veya diploma onur belgesi verilir. Transkriptte tekrar alınmış derslerden sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 21- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Fakültede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakültenin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 7/5/2023 tarihli ve 32183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.