Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programında yürütülen kayıt, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Bağıl değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli yöntemi,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmek için Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekanlık: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kredisi: İlgili dersin Fakültenin haftalık ders programında görülen ders saatini,

e) Eğitim-öğretim dönemi: En az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders dönemini,

f) Eğitim-öğretim yarıyılı: Güz ve bahar ayrımlarını oluşturan en az on dört ders haftasını belirten zaman dilimlerinden her birini,

g) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim dönemi ve buna ilişkin sınavları kapsayan süreyi,

ğ) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ı) Hibrit eğitim: Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin eş zamanlı olarak birlikte uygulandığı karma bir eğitim yöntemini,

i) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program: Fakülte bünyesinde meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

l) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

n) Son sınıf: Dördüncü sınıftan en az bir ders almış ve muaf olmamak şartıyla bu dersten başarılı olmuş öğrencinin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılını,

o) Teorik ders: Öğrenci ve öğretim elemanının karşılıklı etkileşim içinde oldukları dersi,

ö) Uygulamalı ders: Bir eğitim-öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin Fakültenin uygulama alanlarında yer alarak pratik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının sorumluluğunda yapılan mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

p) Uzaktan eğitim: Öğrenenlerin zaman ve mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim yöntemini,

r) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

s) YINO: Eğitim-öğretim yılı ağırlıklı not ortalamasını,

ş) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 4- (1) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı 28 haftadan az olamaz.

Kayıt

MADDE 5- (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) Kayıt yapılacak eğitim-öğretim yılında Fakülteye, merkezi yerleştirme veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylardan yüz yüze kayıt yaptıracak olanların bizzat başvuru yapmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuru yapamayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Yüz yüze kayıt yaptıracak adayların diploma ve kimlik belgelerinin, Fakülte görevlisi tarafından aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra fotokopileri onaylanır ve belgelerin asılları öğrenciye teslim edilir.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kesin kayıt yaptırırken sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı; kayıt tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilir ve kişi hakkında işlem başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa bu kişiye Üniversite tarafından verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin Üniversiteye yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve benzeri diğer ücretlerin geri ödemesi yapılmaz.

(6) İsteyen öğrenciler e-Devlet kapısından kayıt yapabilir.

Kayıt yenileme, mazeretli (geç) ders kaydı ve kayıt dondurma

MADDE 6- (1) Öğrenci her eğitim-öğretim yarıyılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek ve eğitim-öğretim yılı başında ders kaydını yaptırarak danışmanına onaylatmak zorundadır. Her türlü kayıt işleminden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o eğitim-öğretim yılında öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyenlerden, akademik takvimde mazeretli geç kayıtlar için belirtilen son başvuru tarihine kadar geçerli mazeretini gösterir belge ve mazeretini izah eden bir dilekçe istenir. Başvuranların kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci birinci eğitim-öğretim yılında yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Mazeretli (geç) ders kaydı için başvuru süresi, kural olarak akademik takvimde belirlenen süredir. Ancak mazeretin bu süre içinde de devam etmesi halinde, başvuru mazeretin kalktığı tarihten itibaren beş iş günü içinde yapılır. Bu durumda mazeret ve mazeretin sürdüğü sürenin tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinden alınan doktor raporu, terhis belgesi, mülki idare amirliklerinden alınan yoksulluk belgesi gibi resmî nitelikte bir belge ile ispatlanması gerekir. Aksi takdirde süresi içinde yapılmamış olan mazeretli kayıt başvuruları dikkate alınmaz. Mazeretli ders kaydı başvuru süresinin geçirilmesine yol açmakla birlikte, başvuran hakkında resmî yükümlülük yahut sorumluluk teşkil etmeyen sürekli ya da geçici meslekî faaliyet ve/veya görevlerin icrası bu kapsamda mazeret olarak değerlendirilmez. Her halükârda bu fıkra hükmüne göre ders kaydı, mazeretin belgelenmesine ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmasına bağlıdır.

(6) Geçerli mazereti bulunan öğrenci, öğrenim süresinin dondurulması için mazeretli (geç) ders kaydı süresinin sonuna kadar Fakülteye başvurabilir. Öğrencinin mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması halinde öğrencinin kaydı bir eğitim-öğretim yılı için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir. Öğrenci, o eğitim-öğretim yılında öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(7) Salgın, doğal afet, tutukluluk, hükümlülük hali ve benzeri olağandışı durumlarda kayıt yenileme ve kayıt dondurma işlemleri ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 7- (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı kurullarının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalardan, proje, ödev, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulama saatleri ile birlikte diğer çalışmalar göz önünde bulundurularak o dersin AKTS kredisi belirlenir.

(4) Derslerin toplam AKTS kredisi; YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre dört yıllık hukuk lisans programı için en az 240’tır.

Yatay geçiş, intibak ve muafiyet

MADDE 8- (1) Yatay geçişe, intibaka ve muafiyete ilişkin usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergeye ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders seçimi, danışman onayı ve ders almaya ilişkin hususlar

MADDE 9- (1) Öğrenci, eğitim-öğretim yılı başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu eğitim-öğretim yılı derslerinden de alır. Başarısız olduğu zorunlu dersleri başarılı oluncaya kadar almak zorundadır. Öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı başında seçtikleri dersler; danışmanlar tarafından öğrencilerin huzurunda, öğrencinin geçeceği üst sınıfa ilişkin yeterlik şartlarına ve önceki yıllarda tamamlamış olduğu derslerdeki başarısına göre değerlendirilerek onaylanır yahut reddedilir. Bu doğrultuda, öğrencinin danışmanıyla irtibata geçmesi zorunludur; aksi takdirde alabileceği dersler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde danışmanı tarafından re’sen seçilir ve onaylanır. Öğrencinin muaf sayıldığı dersler, bu Yönetmeliğin ders seçimine ilişkin düzenlemeleri açısından "başarıyla tamamlanmış olan ders" niteliğinde değerlendirilmez.

(2) Öğrencinin bir üst sınıfa geçerek bu sınıfa ilişkin dersleri alabilmesi için her alt sınıftan en az bir zorunlu ders alıp, bunu başarıyla tamamlamış olması ve üçüncü fıkra kapsamındaki genel not ortalamasına ilişkin yeterlik şartlarını sağlamış olması gerekir.

(3) Birinci sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla ikinci sınıfa geçecek olan, ikinci sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla üçüncü sınıfa geçecek olan ve üçüncü sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla dördüncü sınıfa geçecek olan öğrencilerden GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenci alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu eğitim-öğretim yılında en fazla açılan AKTS kredisi kadar kredide ders alabilir. GANO’su 1,50’nin üzerinde olan öğrenciler ise alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu eğitim-öğretim yılında açılan 60 AKTS kredisinin %50 fazlası olan 90 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen genel not ortalamasının altında kalan öğrencilerin alt sınıftan aldıkları kredilerin toplamı dahil bulunduğu eğitim-öğretim yılında en fazla açılan AKTS kredisi kadar ise öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar eder, bir üst sınıfa geçmiş sayılmaz ve bir üst sınıfın derslerini alamaz. Bu hüküm dördüncü sınıftan en az bir ders almış ve onu başarmış olmak kaydıyla son sınıf öğrencilerine uygulanmaz; bunlar tekrar etmeleri gereken tüm dersleri şartsız olarak alabilir.

(5) Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Öğrenci, daha önce aldığı bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersi almak zorunda değildir; bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir dersi/dersleri alabilir. Öğrencinin transkriptinde son aldığı ve başarılı olduğu grup seçmeli dersi/dersleri yer alır ve öğrencinin başarısız olduğu ders/dersler transkriptinden kaldırılır.

(6) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile eğitim-öğretim yılı sonunda tüm derslerden başarılı olması ve GANO’sunun en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu eğitim-öğretim yılında bulunan derslerin toplam AKTS kredisinin %20’sine kadar bir üst eğitim-öğretim yılından ders alabilir.

(7) Öğrenci önceki eğitim-öğretim yıllarında BB’den daha düşük not aldığı ders/dersleri, not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(8) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle yıl kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yıldan ders alamayan öğrenciler; öğrenimlerine kaldıkları yıldan devam eder, üst yıldan ders alamaz.

(9) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptinde yer almaz. Öğrenciye, programdan kaldırılan dersin yerine 60 AKTS kredisini tamamlamak üzere danışmanın uygun gördüğü ders Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

(10) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bazı dersler uzaktan eğitim veya hibrit eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uzaktan eğitim veya hibrit eğitimin esasları Senato tarafından belirlenir.

(11) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilir.

Derslere devam

MADDE 10- (1) Öğrenci derslere devam etmek zorundadır. Derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final sınavına giremez.

(2) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer.

(3) Devam denetimi, ilgili birim tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır ve devam durumu akademik takvimde belirtilen final sınavlarının başlayacağı günden en az iki gün önce ilgili dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir.

(4) Öğrenci alacağı sağlık raporunu devamsızlıktan muaf tutulmak için beyan edemez.

(5) Derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler o dersi, bir sonraki açıldığı yılda devam etme koşuluyla tekrar almak zorundadır.

Sınavlar ve sınav kuralları

MADDE 11- (1) Fakültede, bir eğitim-öğretim yılı içinde kural olarak ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı ve gerekli durumlarda aşağıda tanımlanan diğer sınavlar yapılır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için, her eğitim-öğretim yılı içinde bir kez yapılan sınavdır.

b) Final sınavı: Bir dersin tamamlandığı eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin final sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya final sınavında başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

ç) Tek ders sınavı: Mezun olabilmesi için başarısız bir dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarının bitimini takip eden bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı başvurusu öğrencinin daha önce almadığı bir derse ilişkin olamaz. İlişikleri kesilme durumunda olan öğrenciler hariç olmak üzere genel ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olup tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders sınavında alınan not, mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir. Öğrencinin ara sınav ve diğer sınavlarda almış oldukları notlara bakılmaksızın 100 üzerinden en az 60 puan (CC) alması durumunda, öğrenci bu dersten başarılı olmuş sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı eğitim-öğretim yılı içinde ilan edilen tarih, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretlerin ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 6 ncı maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenir. 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen türden mazereti bulunmasına rağmen ara sınavlara girmiş olan öğrencinin sınavı geçerli sayılır.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili yabancı dil dersinden akademik yılın başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senato tarafından belirlenir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi veya ilgili yabancı dil dersinden muaf sayılır. Ayrıca aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersi veya ilgili yabancı dil dersinden muaf sayılır:

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde en az 50 puan veya dengi puan alan öğrenciler.

2) Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği tanınan yabancı üniversitelerde ilgili dilde hazırlık programında eğitim görüp başarılı/muaf olmuş öğrenciler.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilecek durumda olan öğrencilere başarısız oldukları ve/veya hiç almadıkları bütün dersler için yapılan sınavdır.

(2) Sınavlar; çoktan seçmeli, klasik (yazılı), sözlü, uygulamalı yahut karma usulde yapılabilir. Tercih edilen usule ilişkin soru sayısı, soruların puan değerleri, sınav süresi, münferit sınav talimatları gibi hususlar; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve sınav kâğıdında belirtilir.

(3) Sözlü ya da uygulamalı sınav yapılmasına dersi yürüten öğretim elemanı karar verir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav yapmaya karar veren ders sorumlusu öğretim elemanı, bu kararını ilgili eğitim-öğretim döneminde derslerin başlamasından itibaren bir ay içinde öğrencilere duyurur.

(4) Sınavlarda, ders içeriği ile doğrudan yahut dolaylı olarak ilgisi bulunan hususlar dışında soru sorulmaz.

(5) Öğrenciler; tüm sınavlara, ilân edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak, Fakülte Yönetim Kurulunca ilân edilen ilke kararlarına ve münferit sınav talimatlarına sınav süresince uymak zorundadır.

(6) Sınavlarda; her ne surette olursa olsun kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren yahut kopya çekilmesine yardım edenler hakkında soruşturma başlatılır.

(7) Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Bazı sınavlar uzaktan sınav yöntemleri ile yapılabilir.

Sınav notu değerlendirmesi

MADDE 12- (1) Tüm sınavlarda notlar 100 puan üzerinden verilir.

(2) Ara sınav notu, öğrencinin girmiş olduğu ara sınavda aldığı puandır.

(3) Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, Fakülte Kurulunca mutlak değerlendirme sisteminin uygulanacağı kararlaştırılmadıkça bağıl değerlendirme sistemi esas alınır. Ancak ilgili yönergede öngörülmesi halinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır ve başarı notunun tespitinde de ilgili yönerge hükümleri esas alınır.

(4) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Mutlak

Değerlendirme

Sistemindeki

Başarı

Harf Notu

AKTS

Not Aralıkları

Notu

Karşılığı

Notu

Açıklaması

88 – 100

4,00

AA

A

Mükemmel

80 – 87

3,50

BA

B

Çok İyi

73 – 79

3,00

BB

C

İyi

66 – 72

2,50

CB

D

Orta

60 – 65

2,00

CC

E

Yeterli

50 – 59

1,50

DC

Şartlı Geçer

0 – 49

0,00

FF

FX

Derste Başarısız

0

0,00

F

F

Devamsız Başarısız

60 – 100

G

Geçer (Kredisiz Derslerde Başarılı)

0 – 59

K

Kalır (Kredisiz Derslerde Başarısız)

M

Muaf (Derecelendirme Dışı)

(5) Dördüncü fıkrada yer alan harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.

b) DC: Şartlı Geçer; öğrencinin YINO’su 2,50 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır).

c) FF: Derste başarısız.

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı.

e) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız.

f) M: Muaf; bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 13- (1) Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) GANO; öğrencinin bir birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır.

(3) YINO; öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yılında kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla hesaplanan GANO’sudur.

Başarı denetimi

MADDE 14- (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. DC notunu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili eğitim-öğretim yılı YINO’sunun 2,50 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci, bu dersleri tekrar eder.

(2) DC notu ile ilgili değerlendirme, final ve bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 15- (1) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, final sınavı sonuçlarını o dersin bütünleme sınavı başlamadan en geç on gün önce, bütünleme sınavı sonuçlarını ise sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilan etmek ve otomasyon sistemine girmek zorundadır.

(2) Sınav evraklarının Dekanlığa iki ay içinde teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilen sınav evrakları ve tutanaklar en az iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilir.

(2) Maddî hata incelemeleri Dekanlık tarafından kurulan ve çalışma esasları belirlenen maddî hata inceleme komisyonu tarafından yapılır.

(3) Maddî hata inceleme komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda maddî hata tespit edilirse gerekli düzeltmeler ders sorumlusunun da görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve not sistemi üzerinden düzeltilerek ilân edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 17- (1) Öğrenciler hukuk programına ilişkin derslerin verildiği eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, her eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenimini azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre sonunda Fakülteden mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren ve ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki eğitim-öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Mazeretler

MADDE 18- (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin isteği üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk eğitim-öğretim yılında alır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazeretli olduğu süre bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 19- (1) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alınması.

b) Öğrencinin ilgili birime ilişik kesme isteğini şahsen veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi aracılığı ile yazılı olarak bildirmesi.

Mezuniyet

MADDE 20- (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için 7 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki asgari AKTS kredisi şartlarını sağlayarak gerekli olan dersleri alması, başarması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders sebebiyle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu tarihte mezun olur. Mezuniyetleri bir sonraki eğitim-öğretim yılına kalan öğrenciler ise o yılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öder. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden ilgili eğitim-öğretim yılının katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

Diplomalar

MADDE 21- (1) Hukuk programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar ve diploma ekleri Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli, tasarımı ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından onaylanır.

(2) Lisans programı öğrencilerinden ilk iki eğitim-öğretim yılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ortak zorunlu derslerini alıp başarmış olan, sadece ilk iki eğitim-öğretim yılı esas alınarak belirlenecek olan GANO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, ilgili programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(4) Öğrenciye, diploma, diploma eki, transkript ile birlikte varsa diploma yüksek onur belgesi veya diploma onur belgesi verilir. Transkriptte tekrar alınmış derslerden sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 22- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Fakülte tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik ya da yanlışlık olan öğrencilerin Fakültede kayıtlı adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.