Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/8/2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla ikinci sınıfa geçecek olan, ikinci sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla üçüncü sınıfa geçecek olan ve üçüncü sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak kaydıyla dördüncü sınıfa geçecek olan öğrencilerden GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenci alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu eğitim-öğretim yılında en fazla açılan AKTS kredisi kadar kredide ders alabilir. GANO’su 1,50’nin üzerinde olan öğrenciler ise alttan aldığı dersleri ve bulunduğu eğitim-öğretim yılında açılan dersleri alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 7/5/2023 tarihli ve 32183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.