Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrencilerin kayıt ve kabulü ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Ara sınav: Ortak zorunlu dersler için 7/5/2023 tarihli ve 32183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılan sınavı,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri ifade eden değeri,

d) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemdeki her bir dönemde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

e) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

f) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

g) Dönem sonu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemde dönem sonunda yapılan final ve bütünleme sınavını,

ğ) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği, probleme dayalı öğrenim, kanıta dayalı tıp, topluma dayalı tıp ve hekimlik uygulamalarını da içeren eğitim-öğretim modelini,

h) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) Gelişim sınavı: Tüm dönemlere ait öğrencilerin birlikte girdikleri biçimlendirici sınavı,

k) Hibrit eğitim: Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin eş zamanlı olarak birlikte uygulandığı karma eğitim yöntemini,

l) İntörnlük: Altıncı dönemdeki, klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

m) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,

n) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

o) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim yılının başlangıcında ilan edilen alan içinden veya dışından seçmeli dersler arasında öğrencilerin tercihi göz önüne alınarak belirlenen dersi,

ö) Seçmeli staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde eğitim-öğretim yılının başlangıcında ilan edilen seçmeli stajlar arasında öğrencinin tercihi göz önüne alınarak belirlenen stajı,

p) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

s) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

ş) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,

t) Uzaktan eğitim: Öğrenenlerin zaman ve mekân bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim yöntemini,

u) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5- (1) Eğitim-öğretim, Fakülte Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretimin aşamaları

MADDE 6- (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim-öğretim aşağıdaki dört aşamadan oluşur:

a) Normal yapı ve fonksiyon aşaması; her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki dönemden oluşur.

b) Fizyopatoloji, hastalık ve toplum sağlığı aşaması; bir eğitim-öğretim yılını kapsayan üçüncü dönemden oluşur.

c) Staj dönemi; klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan dördüncü ve beşinci dönem olmak üzere iki dönemden oluşur.

ç) İntörnlük aşaması; klinik, poliklinik ve laboratuvar uygulamalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan altıncı dönemden oluşur.

d) Tıp Fakültesi eğitimi süresince altı adet seçmeli ders almak ve başarmak zorunludur. Seçmeli dersler her yılın başında ilgili komisyonlarca düzenlenerek Fakülte Kurulu ve Senatonun onayından sonra ilan edilir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan konulardan oluşabileceği gibi profesyonel bireysel gelişime katkı sağlayacak genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından konuları da içerebilir. Dönem koordinatörleri, her bir yarıyıl için seçmeli ders dağılımlarını, öğrencilerin tercihleri göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 7- (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Öğrenciler, öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtildiği şekilde azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Fakülteden bu süre içinde mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kayıt

MADDE 9- (1) Kayıt işlemlerinde Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma, kayıt silme ve sildirme

MADDE 10- (1) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır.

(2) Birinci dönemde yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması koşuluyla Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı ödemekle yükümlü değildir.

(5) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenilememesi sonucu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alınması.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülte öğrenci işleri biriminden ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

Yatay geçiş

MADDE 11- (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet

MADDE 12- (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, kayıt işlemleri sırasında Fakülte Dekanlığına verirler. Muafiyet işlemleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, İzinler ve Mazeretler

Derslere devam

MADDE 13- (1) Öğrencilerin derslere devam şartlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemde yer alan her bir ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin % 70’ine, pratik uygulamaların % 80’ine katılma zorunluluğu vardır.

b) Dördüncü ve beşinci dönemde, her staj için teorik derslerin % 70’ine, pratik derslerin % 80’ine, altıncı dönemde ise her bir staj süresinin % 80’ine devam zorunluluğu vardır. Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın, teorik derslerin % 30’undan, pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder. Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ilgili ders kurulunun veya stajın sınavlarına giremezler.

ç) Seçmeli derslere devam diğer derslerde olduğu gibidir.

d) Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.

e) Öğrenci alacağı sağlık raporunu devamsızlıktan muaf tutulmak için beyan edemez.

İzinler

MADDE 14- (1) Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanının oluru ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile her bir eğitim-öğretim yılında Klinik Tıp Bilimleri ve İntörnlük aşamalarında staj süresi ve AKTS uyumu göz önüne alınarak, herhangi bir stajı yurt içi veya yurt dışındaki başka bir üniversitede yapabilir.

Mazeretler

MADDE 15- (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınması ve aslının Dekanlığa sunulması zorunludur.

(2) Öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönemler, Sınavlar, Not Değerlendirmeleri ve Başarı Denetimi

Puan, harf notu ve katsayı

MADDE 16- (1) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

       Mutlak

Değerlendirme                           Harf

   Sistemindeki        Başarı           Notu        AKTS

  Not Aralıkları        Notu         Karşılığı      Notu        Açıklaması

      88 – 100             4.00             AA            A          Mükemmel

       80 – 87              3.50             BA            B           Çok İyi

       73 – 79              3.00             BB             C           İyi

       66 – 72              2.50             CB             D          Orta

       60 – 65              2.00             CC             E           Yeterli

       50 – 59              1.50             DC             –           Başarısız, Ortak Zorunlu ve Seçmeli

                                                                                    Derslerde Şartlı Geçer

        0 – 49               0.00              FF            FX         Derste Başarısız

            0                   0.00               F              F           Devamsızlık veya uygulamadan başarısız

                                                                                    Final sınavına girme hakkı yok

      60 – 100               –                 G              –           Geçer (Kredisiz Derslerde Başarılı)

        0 – 59                 –                 K              –           Kalır (Kredisiz Derslerde Başarısız)

            –                     –                 M              –           Muaf

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17- (1) Bir sonraki akademik yıla ait entegre dersler, stajlar, seçmeli dersler ve ortak zorunlu derslerin kredilendirilmesi ilgili dönem koordinatörlüğünün önerisi ile Fakülte Eğitim Komisyonunca belirlenir. Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan şekli ile en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve pratik ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, AKTS’ye uygun olarak belirlenir.

(3) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(4) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse arttırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(5) Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son not dikkate alınır. Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan veya ayrılanların Fakülteye intibaklarında önceki programda aldıkları ve Fakülte Yönetim Kurulunca başarılı sayıldıkları derslere ilişkin daha önce alınan notları transkripte işlenir, bu notlar dönem not ortalamasında dikkate alınmaz, genel ağırlıklı not ortalamasında değerlendirmeye alınır.

(6) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 18- (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır.

(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden herhangi birinden DC notunu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için bu derse kaydolduğu dönemdeki derslerin dönem ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu ve seçmeli derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz. Şartlı geçer DC notu ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

(3) Gelişim sınavı olağanüstü haller dışında yılda en az bir defa yapılır. Gelişim sınavı, bilişsel alan öğrenme hedefleri ile ilişkili bir matrise bağlı kalınarak belirlenen ve eğitim programındaki ilgili bilim alanları ile konu alanlarının temsil edildiği çoktan seçmeli soru örnekleminden oluşur. Gelişim sınavı öğrencinin hem tıp eğitimi süresince gösterdiği ilerlemeyi hem de kendi dönemi içindeki yerini gösterir. Katılımın isteğe bağlı olduğu bu sınav bağıl ölçümle değerlendirilir. Sınav tarihi, yeri ve başvuru süresi Fakülte Dekanlığı tarafından ilan edilir. Sınava sadece bu süre içerisinde başvuran öğrenciler girer.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları

MADDE 19- (1) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemde her dersin ders konuları arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş entegre sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl bir bütündür. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemde ise her staj bir derstir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, Dekanlıkça eğitim-öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve/veya pratik dersler olarak entegre sistem içinde yer alır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme

MADDE 20- (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Birinci, ikinci ve üçüncü dönem için baraj uygulaması ders veya ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders veya ders gruplarından % 50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere ait teorik tam puanın % 50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.

Dönem sonu sınavları

MADDE 21- (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir.

(2) Bu sınavda başarısız olanlar için dönem sonu bütünleme sınavı teorik ve/veya pratik olarak, final sınavından en az on beş gün sonra yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler aynı dönemi tekrar ederler.

Dönem sonu sınavlarında değerlendirme

MADDE 22- (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen kurallar uyarınca yapılır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu sınavı puanının % 40’ının toplanmasıyla bulunan puana karşılık olan harf notudur.

c) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için dönem sonu sınavlarından en az 50 puan alması ve (b) bendinde belirtilen dönem başarı notunun en az CC olması gerekir.

ç) Probleme dayalı öğrenim uygulaması, hekimlik uygulamaları, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve topluma dayalı tıp uygulamalarına katılmayan öğrencilerin puanlarından katılmadıkları her bir uygulama için Fakülte Kurulunca belirlenen oranda puan düşürülür.

d) Gelişim sınavına giren öğrencilerin, gelişim sınavının dönemlere göre yapılan bağıl değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i birinci, ikinci ve üçüncü dönemde dönem başarı notuna eklenir. Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.

e) Ortak zorunlu ve seçmeli dersler Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince yapılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23- (1) Sınav sonrası ilan edilen cevap anahtarına ilanından itibaren üç iş günü içinde itirazda bulunulur.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına da notların ilanından itibaren üç iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse gerekli düzeltmeler ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

Mazeret sınavı

MADDE 24- (1) Haklı ve geçerli mazereti nedeni ile ara sınavlara ve ders kurulu sınavlarına giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavı açılır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavının hangi yöntem ile yapılacağına dönem koordinatörü karar verir.

(2) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi) ilgili durum süresince, olağanüstü durum ile ilgili mazereti kabul edilenler için Fakülte Kurulu kararıyla staj sınavlarına mazeret sınavı hakkı tanınabilir.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı

MADDE 25- (1) Dördüncü ve beşinci dönemdeki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Pratik sınavlar en az iki öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

Staj bütünleme sınavları

MADDE 26- (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır. Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Staj bütünleme sınavları, dönemin en son stajının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılır. Staj bütünleme sınavları yirmi bir gün içinde tamamlanır.

(2) Dördüncü veya beşinci dönemde staj bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj alamazlar.

(3) Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrencilerin sınavları, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını beklemeden, stajların bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün içinde yapılır. Sonuç açıklanma tarihinden sonra bir üst dönemdeki en yakın staja başlatılır.

(4) Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınav tarihinden en geç bir hafta önce öğrenci işleri birimine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı günde en fazla iki sınava girebilirler.

(5) Dördüncü veya beşinci dönemdeki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç yirmi bir gün içinde dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.

Staj başarı notu

MADDE 27- (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının % 60’ı ile teorik sınav puanının % 40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun CC ve üzeri olması gerekir. Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda anabilim dalı başkanlıkları tarafından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ve aritmetik ortalamaları ayrı ayrı belirtilerek ve elde edilen staj başarı notu ile birlikte sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemde eğitim gören öğrencinin, gelişim sınavının bağıl değerlendirmesinde gelişim sınavında 100 üzerinden aldığı notun %5’i, bütünlemeye kalmamışsa dönem sonu aldığı son staja eklenir. Öğrenci bütünlemeye kaldığı takdirde, son aldığı staj bittikten sonraki 10 gün içinde gelişim sınav notunu ekleyeceği bütünlemeye kaldığı stajı belirler. Staj ismi belirtmeyen öğrencilerin sınav notu hiçbir staja eklenmez. Bağıl değerlendirme alt sınırı Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

İntörnlük ve Başarı Notu

İntörnlük

MADDE 28- (1) Beşinci dönemin tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörnlüğe ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. İntörnlük süresi zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, deontolojik ve etik kurallara uyumu, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları anabilim dalınca puan notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde bildirilir. Stajlardan başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluşturulacağı, her yılın başında ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Dönem koordinatörlüğü, öğrencilerin seçmeli staj grup dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihlerini göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.

Dönem başarı notu

MADDE 29- (1) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemde, dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Gelişim sınavına giren altıncı dönem öğrencilerinin, sınavın bağıl değerlendirmesinde 100 üzerinden aldığı notun %5’i, dönem sonu aldığı son staja eklenir.

Mezuniyet

MADDE 30- (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi altıncı dönemdeki son stajını başarılı olarak bitirdiği tarihtir. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler, o yarıyılın da katkı payını öderler.

Diploma

MADDE 31- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere lisans diploması ve diploma eki verilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Tüm ders, kurul veya stajları alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrenciler dönem yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o dönem sonunda Dekanlıkça dönem yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma eki, diploma ekinde belirtilen diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge, not döküm belgesi (transkript) verilir. Not döküm belgesinde tekrar alınmış derslerin sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili birimde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin ilgili birimdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu ve koordinatörler

MADDE 33- (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu; Dekan ve dekan yardımcıları, Başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve TEBAD öğretim elemanlarından oluşur. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon başkanları ile fakülte öğrenci temsilcisi de Dekanın davetiyle Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu çalışmalarına katılabilir. Dekan, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun başkanıdır. Dekanın katılamadığı toplantılarda Dekan vekili Komisyona başkanlık eder.

(2) Başkoordinatör ve koordinatörler; Dekanın göstereceği öğretim üyesi üç aday arasından Fakülte Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilirler. Başkoordinatör ve her bir koordinatör için kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi Dekan tarafından üç yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun tabii üyeleridir. Yardımcıları, Koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve Koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi Eğitim Komisyonuna davet edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Eğitim Komisyonu tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

(4) Başkoordinatör ve koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Başkoordinatörün görevleri

MADDE 34- (1) Başkoordinatörün görevleri şunlardır:

a) Dönem Koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini sağlamak ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

b) Dönem Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlendirmek, son şeklini vererek Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

e) Öğrenci danışmanlığı sisteminin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.

f) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanlığın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak baş koordinatörlükten istediği diğer çalışmaları yapmak.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 35- (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim amaç ve hedeflerine uygun olarak anabilim dallarının görüşlerini alarak ilgili dönemin ve eğitim kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayarak eğitim programını oluşturmak ve Başkoordinatörlüğe önermek.

b) Akademik takvimi oluşturmak ve Başkoordinatörlüğe sunmak.

c) Döneme ait dersler ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dönem amaç ve hedeflerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarını hazırlamak, yürütmek ve analiz etmek.

d) Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, başarıları düşük olan öğrencileri belirlemek ve danışmanlarına bildirmek.

e) Notların otomasyon sistemine aktarılmasını sağlamak.

f) Öğrencilerin sınav soruları ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarına olan itirazlarını inceleyerek Başkoordinatörlüğe bildirmek.

g) Öğrencilerin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek.

ğ) Döneme ait ders ve stajların öğretim etkinliklerini izlemek, herhangi bir aksama durumunda gerekli önlemleri almak ve gereğinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna bildirmek.

h) Dönem sonu raporu hazırlamak, Başkoordinatörlüğe göndermek ve gereğinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sözlü olarak sunmak.

Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri

MADDE 36- (1) Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Başkoordinatör/koordinatöre işlerinde yardımcı olmak.

b) Başkoordinatör/koordinatör bulunmadığı zaman görevlerini yerine getirmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Olağanüstü durumlar

MADDE 38- (1) Olağanüstü durumlarda (doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi) ilgili durum süresince, 13 üncü, 20 nci ve 24 üncü maddelerde yer alan hususlarla ilgili uygulama esasları Fakülte Kurulu kararıyla belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik 2023–2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.