T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2023/3655 E., 2023/3534 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda; takip dayanağı senedin miktar hanesinin 12.000,00 TL olmasına ve bu tutarın da ödenmesine rağmen 120.000,00 TL üzerinden takip başlatılmasının usulsüz olduğunu ileri sürerek, takibin iptalini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, itirazın kısmen kabulü ile bilirkişi raporundaki tespitler gereğince senedin gerçekte 12.000,00 TL olarak düzenlendiği belirtilerek, takipte istenen alacağın 108.000,00 TL asıl alacak kısmı ve buna isabet eden ferileri yönünden takibin durdurulmasına, fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verildiği, kararın taraflarca temyiz edildiği görülmüştür.

6102 sayılı TTK'nın 778/2-c maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 676/1. maddesi hükmüne göre, poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de, iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. Ancak bu kural, senette tahrifat olmaması koşulu ile uygulanır.

Somut uyuşmazlıkta; takip konusu senedin rakamla yazılı kısmında 121.000,00 TL, yazıyla yazılı kısmında da "yüz yirmi bin TL" yazdığı, takip talebinde takip dayanağı belgenin 120.000,00 TL tutarlı bono olarak gösterildiği, mahkemece hükme esas alınan 10.11.2022 tarihli bilirkişi raporunda, senedin yazıyla yazılı bedel kısmındaki "yüz yirmi bir TL" ibaresindeki "r" harfinin "n" harfine dönüştürülerek tahrifat yapıldığının, rakamla yazılı miktar kısmında ise, aynı kalemle geçişler olmakla birlikte, ekleme (tahrifat) yapılıp yapılmadığının belirlenemediğinin mütalaa edildiği görülmüştür. Her ne kadar, bononun yazı ile yazılan miktar kısımında tahrifat yapıldığı bilirkişi tarafından tespit edilmiş ise de; senedin düzenlenme tarihindeki Türk lirasının değeri gözönüne alındığında 121,00 TL için bono düzenlenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle bononun yazı ile yazılı miktar kısmı yazılırken "bin" kelimesinin maddi hataya dayalı olarak hatalı yazıldığının kabulü gerekir. Aksi yöndeki kabul aşırı şekilcilik olup, ağır hak kaybına sebebiyet verecek niteliktedir. Öte yandan; mahkemece alınan bilirkişi raporunda rakamla yazılı miktar kısmında tahrifat olduğunun tespit edilmediği ve alacaklı tarafından takip talebinde senedin miktarının 120.000,00 TL olarak belirtildiği hususları birlikte nazara alındığında, salt borçlunun beyanı ile senedin gerçekte 12.000,00 TL olarak düzenlendiği sonucuna varılamaz.

O halde mahkemece, borçlunun itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile istemin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının reddine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, dosyanın kararı veren İlk derece Mahkemesine gönderilmesine, 18.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.