T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1858
K. 2016/2426
T. 10.2.2016

* SERİ DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ
(İster Ayrı Davaya Konu Yapılsın İster Bir Davada Birleştirilsin Toplamda 50 Dosyaya Kadar Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücrete/Toplamda 100 Dosyaya Kadar Her Bir Dosya İçin Tam Ücretin %80'i/Toplamda 250 Dosyaya Kadar Tam Ücretin %60'ı/Toplamda 250'den Fazla Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Tam Ücretin %40'ı Oranında Hükmedileceği - Duruşmalı İşlerde Dosyaya Dair Tüm Duruşmaların Aynı Gün Aynı Mahkemede Yapılması Gerektiği)

* AVUKATLIK ÜCRETİ (Seri Davalarda Ne Şekilde Hükmedileceğinin Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22. Maddesine Göre Tayin Olunacağı - Gerekçeli Kararda Davalı Aleyhine Aynı Davacı Vekili Tarafından Açılan Dava Dosyası Sayısı ve AAÜT 22. Md.sinde Yazılı Diğer Şartlar Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmaksızın Tam Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Yargıtay Dairesince Davalıya Karşı Açılmış Olan 53 Adet Dosya İncelenmiş Olup Yapılan Emsal Dosya Araştırmasında Davalı Aleyhine Aynı Vekil Tarafından Açılan Başka Dava Dosyaları da Bulunduğuun Anlaşıldığı)

* EMSAL DOSYA ARAŞTIRMASI (Davalı Aleyhine Aynı Vekil Tarafından Açılan Başka Dava Dosyaları da Bulunduğu - Mahkemece Gerekçeli Kararda Davalı Aleyhine Aynı Davacı Vekili Tarafından Açılan Dava Dosyası Sayısı ve AAÜT 22. Md.sinde Yazılı Diğer Şartlar Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmaksızın Tam Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)

1136/m.169

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m.22

ÖZET : Davacı vekili, davacın çalışmış olduğu süreçte hak ettiği bazı işçilik alacaklarının davalı işverence ödenmediğini ileri sürerek hüküm altına alınmasını istemiştir. Seri davalarda avukatlık ücretine ne şekilde hükmedileceğinin açıklandığı ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22. maddesinde “İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı davaya konu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80'i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya dair tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.” hükmü düzenlenmiştir. Somut olayda aynı gün Dairemizce davalıya karşı açılmış olan 53 adet dosya incelenmiş olup, yapılan emsal dosya araştırmasında davalı aleyhine aynı vekil tarafından açılan başka dava dosyaları da bulunduğu anlaşılmıştır. Mahkemece gerekçeli kararda davalı aleyhine aynı davacı vekili tarafından açılan dava dosyası sayısı ve AAÜT 22. maddesinde yazılı diğer şartlar yönünden bir değerlendirme yapılmaksızın tam avukatlık ücretine hükmedilmiş olması hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-)Davacı vekili, davacın çalışmış olduğu süreçte hak ettiği bazı işçilik alacaklarının davalı işverence ödenmediğini ileri sürerek hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı vekili, davacıya hak ettiği tüm alacaklarının ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosyadaki belgelere, bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında davacının fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücretine hak kazanıp kazanmadığı çekişmelidir.

Aynı gün Dairemizce temyiz incelemesine tabi tutulan seri dava niteliğindeki 53 adet dosya bakımından da, davalı tarafça işyerinde kartlı sistem uygulandığından bahisle davacıların işe giriş çıkış saatlerini gösteren CD sunulduğu, bilirkişi tarafından CD'de kayıtlı bilgilerin çokluğu ve kayıt yöntemine göre her işçi için ayrı ayrı çalışma saatlerinin tespitinin mümkün olmadığı belirtilmekle söz konusu davalı deliline itibar edilmediği anlaşılmaktadır. Öncelikle davalı tarafın delil olarak sunduğu CD'deki verilerin çokluğundan bahisle hiç değerlendirmeye alınmaması isabetsizdir. Savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından, davalı tarafa söz konusu verileri her bir davacıya özgüleyip Mahkemeye sunması amacıyla süre verilmelidir. Söz konusu veriler her bir davacı için ayrı ayrı ve anlaşılabilir şekilde Mahkemeye sunulduktan sonra, işyerinde konusunda uzman bilirişi ile keşif yapılarak, işyerindeki elektronik veriler ile davalı tarafın sunduğu kayıtlar kıyaslanmalı, sistemin nasıl çalıştığı, bu sisteme dışarıdan müdahalenin mümkün olup olmadığı, mevcut verilerde bu yönde bir tahrifatın gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenmeli, özetle sistemin güvenilirliği denetlenmeli, davacı tarafça sunulan nöbet - devam çizelgeleri ile bu veriler karşılaştırılarak işyerindeki çalışma düzeni her bir işçi için ayrı ayrı şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilmelidir. Bu tespitlerin sağlıklı bir sonuca ulaşması bakımından, sağlık personeli davacılar için 'MEDULA' sistemi kayıtları, şua izni talep eden davacılar için 'DOZİMETRE' kayıtları da getirtilerek incelemeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece fazla mesai ve genel tatil ücreti alacakları yönünden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir.

3-)Taraflar arasında davacı yararına hükmedilen avukatlık ücreti yönünden uyuşmazlık bulunmaktadır.

Seri davalarda avukatlık ücretine ne şekilde hükmedileceğinin açıklandığı ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22. maddesinde “İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı davaya konu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80'i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya dair tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.” hükmü düzenlenmiştir.

Somut olayda aynı gün Dairemizce davalıya karşı açılmış olan 53 adet dosya incelenmiş olup, yapılan emsal dosya araştırmasında davalı aleyhine aynı vekil tarafından açılan başka dava dosyaları da bulunduğu anlaşılmıştır. Mahkemece gerekçeli kararda davalı aleyhine aynı davacı vekili tarafından açılan dava dosyası sayısı ve AAÜT 22. maddesinde yazılı diğer şartlar yönünden bir değerlendirme yapılmaksızın tam avukatlık ücretine hükmedilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 10.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr