Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

i) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tüzel kişi brokerlerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlar aranır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 2.500.000 TL ve faaliyette bulunulacak hayat ve hayat dışı alanlarındaki her bir ruhsat talebi için ilave 500.000 TL, reasürans alanındaki ruhsat talebi için ilave 1.000.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 250.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mevzuata uygun olarak kurulmuş brokerler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, brokerlik faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret ünvanlarında veya herhangi bir belgede, brokerlik iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumca alınacak tedbirler ve ruhsat iptali

MADDE 21- (1) Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı, mevzuatta aranılan şartlardan en az birini kaybettiği ve/veya 11 inci maddede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen brokerler, Kurumca uyarılır. Uyarının ardından ilgili brokerin durumu hakkında yapılan değerlendirme neticesinde, brokerin aracılık faaliyeti Kurul tarafından altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir veya ruhsatları iptal edilebilir.

(2) Birinci fıkraya istinaden uyarıda bulunulan veya faaliyeti geçici olarak durdurulan brokerin uyarı tarihinden veya faaliyetin durdurulması halinde faaliyete yeniden başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde birinci fıkrada belirtilen aykırılıkları devam ettirmesi halinde ruhsatları Kurul tarafından iptal edilir.

(3) Kurum, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla, durumun aciliyetine ve önemine istinaden brokerin aracılık faaliyetini derhal geçici olarak durdurabilir. Durdurma işlemini müteakip birinci fıkra hükümleri yerine getirilir.

(4) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve ruhsatları iptal edilen brokerler, Kurum internet sayfasında duyurulur, BBS’ye işlenir ve TSB’ye bildirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Kurul, bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları %100’e kadar artırmaya ve %50’ye kadar azaltmaya yetkilidir.

(2) 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tutarlar, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranında güncellenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Asgari ödenmiş sermaye

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile getirilen asgari ödenmiş sermaye şartı, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mevcut brokerler ile ruhsat ve merkez dışı teşkilat başvurusunda bulunmuş gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında, 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 20 nci maddesinin birinci fıkrasında ve Ek-1’inde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Kuruma” şeklinde, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında, 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum” şeklinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “unvanını” ibaresi “ünvanını” şeklinde, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “unvanı” ibaresi “ünvanı” şeklinde, 18 inci maddesinin başlığı “Ünvan” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “unvanlarında” ibareleri “ünvanlarında” şeklinde, 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.