Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak finansal tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve mali güçlerinin izlenebilmesi amacıyla şirketlerin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve karşılaştırılabilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir altyapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesini sağlamaktır.

(2) Bu Tebliğ, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 18 inci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine ve 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Şirket: Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini ve emeklilik şirketlerini,

ç) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ile Katılım Finans Muhasebe Standartlarını ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,

ifade eder.

Sigortacılık tekdüzen hesap planı yapısı ve hesap numaralama sistemi

MADDE 4- (1) Şirketler tarafından kullanılacak hesap planı ile bu hesap planına ilişkin açıklamalar Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak Kurul tarafından belirlenir.

(2) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç 3 haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise 5 veya 6 haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2   3            4   5  6   7  8  9

A  B  C           D  E  F  G H  I

A                     - Hesap sınıfını tanımlar,

B                     - Grup numarasını tanımlar,

C                     - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE                  - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                     - Alt hesap numaralarını tanımlar,

GHI                - Tali hesap numaralarını tanımlar.

 

Tekdüzen hesap planında değişiklik yapılması

MADDE 5- (1) Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planında;

a) Kurumun izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

c) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Kurumun izniyle mümkündür.

ç) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde açılmış hesaplar için şirketler gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6- (1) 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.