Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SBTUSEM): Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin farklı bilim alanlarında görev yapan konusunda uzman personelin bilgilerini, örgün, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında toplumun her yaş ve her kesimi ile paylaşmalarına ve aktarmalarına olanak sağlamak.

b) Araştırma yapılan ve proje geliştirilen tüm alanlarda halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye yönelik eğitim vermek.

c) İsteyen herkesin uzmanlık, meslek veya iş edinmesine, bilgi ve beceri kazanmasına ya da danışmanlık hizmeti almasına ve bu sayede toplumun eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim programları düzenleyerek, Üniversitenin, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğini geliştirmek.

b) İhtiyaç duyulan farklı konularda Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya düzenlemesine katkıda bulunmak.

c) Yerleşke içinde ve dışında halkın katılımına açık meslek edindirme programları düzenlemek, bilgi ve beceriyi artırmaya yönelik programlar açmak, tarımsal gelişme ile ilgili kurslar vermek, genel katılıma açık kısa süreli kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek.

ç) Çevrimiçi (online) eğitim yoluyla her yaş için ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

d) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitim programları hazırlamak ve düzenlemek.

e) Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla iş birliği yapmak.

f) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak.

g) Üniversite veya diğer kurum ve kuruluşların personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak.

h) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcıları görevden alınabilir. Müdüre, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak ve buna ilişkin diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, müdür yardımcılarını oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle önceki üyeden kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirlemek.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.