Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, nitelik belgesi olumlu olup talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik sözleşmeli erbaş veya er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanların;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan diğer idareler ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseselerinde,

c) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahallî idare birliklerinde,

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi olarak istihdamlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başvuru listesi: İstihdam hakkından yararlanmak amacıyla talepte bulunan ve nitelik belgesi olumlu olan tüm sözleşmeli erbaş ve erlerin bilgilerini içeren, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca oluşturulan listeyi,

c) Hizmet belgesi: 6191 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli erbaş ve erler için düzenlenecek, mesleki safahat durumunu gösteren ve Ek-2’de örneği bulunan belgeyi,

ç) İlgili kurum ve kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarını,

d) Kuvvet komutanlıkları: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını,

e) Nitelik belgesi: Sözleşmeli erbaş ve erlerden kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına geçmeye istekli olanlar hakkında personelin sıralı üç amiri tarafından hazırlanan ve asgari bağımsız alay/tugay komutanı veya eşidi birlik komutanı/kurum amiri tarafından onaylanan ve Ek-1’de örneği bulunan belgeyi,

f) Sözleşmeli erbaş ve er: 6191 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak istihdam edilen çavuş, onbaşı ve erleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Esasları ve Bakanlığa Bildirim

Başvuru esasları

MADDE 5- (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu Yönetmelik kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere başvuranların, başvuru için belirlenen sürenin sonu itibarıyla sözleşmeli erbaş veya erlikte yedi hizmet yılını doldurma ve nitelik belgesi olumlu olma şartlarını taşımaları zorunludur.

(2) Bu kapsamda başvuru süresi yedinci hizmet yılının dolacağı tarihten üç ay önce başlar. Başvuru, süresi içerisinde yazılı olarak bağlı olunan ilk amire yapılır.

(3) Yedi hizmet yılını doldurduğu tarihten önce bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde başvuruda bulunmayan sözleşmeli erbaş ve erler bu Yönetmelik kapsamında istihdam hakkından feragat etmiş sayılırlar ve yeniden başvuruda bulunamazlar.

(4) Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlerin Bakanlığa bildirilmiş olması, bu kişilerin istihdamı için tek başına yeterli değildir. Bu kişilerin istihdam edilebilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda istihdam talebinde bulunması ve başvuran sözleşmeli erbaş ve erlerin boş kadro ve pozisyonlar için gerekli şartlara sahip bulunmaları ile başarılı olmalarına bağlıdır.

(5) Seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, yedi hizmet yılını tamamlamış olup hizmet süresi uzatılanlardan nitelik belgesi olumlu olanların bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilme isteğine ilişkin başvuruları Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilgili zorunlu halin ortadan kalkmasını müteakip 60 gün içinde alınır.

Başvuru listelerinin Bakanlığa bildirimi

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilmek için başvuran sözleşmeli erbaş ve erlerden sıralı amirleri tarafından olumlu nitelik belgesi düzenlenenlerin nitelik belgesi, hizmet belgesi ve kıta özlük dosyası, ilgili  kuvvet  komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

(2) Nitelik belgesinin olumlu olabilmesi için not ortalamasının 70 veya üzerinde olması gereklidir.

(3) İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca; bir önceki yıl içerisinde yedi hizmet yılını tamamlayarak hizmet sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erlerden başvurusu uygun görülenlerin Ek-3’te yer alan bilgileri ile belirlenecek diğer bilgi ve belgeler, her yılın Ocak ayının son gününe kadar ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilir.

(4) Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca dönem/yıl ayrımı olmaksızın başvuruda bulunup istihdam hakkına sahip olan tüm erbaş ve erlerin bilgileri tek liste halinde tutulur. Her yılın Şubat ayı başında ataması yapıldığı bildirilen kişilerin listeden çıkarılması ve bilgilerinde değişiklik olanların bilgilerinin güncellenmesi suretiyle Bakanlığa gönderilecek başvuru listesi oluşturulur.

(5) Başvuru listesinde yer alan bilgiler ile belirlenecek diğer bilgi ve belgeler Bakanlığa, her yıl Şubat ayının son gününe kadar Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca, Ek-3'te yer alan başvuru listesi doldurulmak suretiyle elektronik ortamda bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu listede ihtiyaç duyulacak değişiklikler Bakanlıkça her yıl Ocak ayı başında Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(6) Başvuru listesinde yer alan kişilerden bilgilerinde değişiklik olanlar bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeleri her yılın Ocak ayının 15’ine kadar ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına bildirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Taleplerinin Karşılanması, Başarı ve Atama

Kamu kurum ve kuruluşların boş kadro ve pozisyonları bildirimi

MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamında atama yapmak istedikleri boş kadro veya pozisyonların unvanını, sayısını, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile gerekli diğer bilgileri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kurum aracılığıyla her yılın 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa bildirirler. Bildirimi yapılan ve Bakanlıkça da uygun görülen personel talebine ilişkin sistem üzerinden alınan cetveller ayrıca yazılı olarak da Bakanlığa gönderilir.

Aday listelerinin gönderilmesi

MADDE 8- (1) Talep edilen boş kadro veya pozisyon sayısının iki katı kadar adaya ilişkin bilgiler Bakanlıkça 1 Mayıs tarihine kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir. Mevcut aday sayısının atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının iki katından az olması halinde mevcut adaylara ilişkin bilgiler gönderilir.

(2) Bakanlıkça, başarılı olanları tespit etmek üzere bilgileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek adaylar, adayların sahip oldukları nitelikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak, hizmet süresi fazla olana öncelik verilmesi suretiyle belirlenir. Bu sürenin eşitliği halinde ise sırasıyla; nitelik belgesi not ortalaması yüksek olana, bu notun eşitliği halinde öğrenim düzeyi yüksek olana, bunun da eşitliği halinde ilişik kesme tarihi önce olana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise adaylar arasından kura yöntemiyle tespit edilir.

(3) Kurumlara gönderilen aday listeleri Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara Bakanlıkça ayrıca bir bildirim yapılmaz.

Komisyon

MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yönetmelik çerçevesinde istihdam edilmek üzere başarılı olanları tespit etmek için bir komisyon kurulur.

(2) Komisyon; Bakanlıklarda Bakanın görevlendireceği bir yöneticinin, diğer kurumlarda ise en üst yönetici veya bunların görevlendireceği bir yöneticinin başkanlığında en az 5 üyeden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre  komisyona katılırlar.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı toplantılarda görev alamazlar.

Komisyonun görevleri

MADDE 10- (1) Komisyon; başarılı olanların tespit edilmesi, sonuçların ilan edilmesi ve itirazların sonuçlandırılmasıyla görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Başarılı olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre tespit eder.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri personel birimince yürütülür.

Atama

MADDE 11- (1) Başarılı olduğu belirlenenlerin atanmasında adayların;

a) Memur statüsü için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,

b) Sürekli işçi kadrosuna yapılacak atamalarda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte,

c) Sözleşmeli personel pozisyonları için, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinde veya 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda atama için belirlenmiş şartlar ile kurumların kurumsal mevzuatında yer alan özel şartları taşımaları zorunludur.

(2) Atama işlemleri için istenilecek belgeler ilgili kurumca belirlenerek kurumun resmî internet sitesinden ilan edilir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

(3) Kurumca belirlenen sürede gerekli belgeleri teslim etmeyen, belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge sunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz.

Yeniden istihdam edilme yasağı

MADDE 12- (1) Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar bu Yönetmelik kapsamında yeniden istihdam edilmezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özlük hakları

MADDE 13- (1) Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılır.

(2) Bu kapsamda memur kadrosuna atananların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri; öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Kanunda öngörülen yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emeklilik hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yedinci hizmet yılını tamamlayarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye istekli olanlar başvurularını onaylı mezuniyet belgesi sureti ile birlikte bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına yaparlar.  Başvuruda bulunanlardan nitelik belgesi olumlu olanlara ilişkin hazırlanan başvuru listeleri ve ilgili belgeler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu şekilde bildirilenlerin yerleştirme işlemlerine ilişkin süreler Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

Ekleri için tıklayınız