Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekanlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

c) Ders kredisi: Bir yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya örnek hukuki olay çözümüne ilişkin pratik çalışmayı ifade eden ölçü birimini,

ç) Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

d) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında isteği doğrultusunda aldığı yarıyıllık dersi,

e) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

g) Zorunlu ders: Programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan yıllık dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türü

MADDE 5- (1) Fakültede eğitim-öğretim, kural olarak örgün olarak yapılır. Zorunlu dersler yıl esasına; seçmeli dersler yarıyıl esasına göre yürütülür.

(2) Öğretim, dönemlik dersler için 70 iş gününden, yıllık dersler için 140 iş gününden az olamaz.

Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri

MADDE 6- (1) Fakültenin eğitim-öğretim takvimi, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir.

(2) Gerekli görülen hallerde Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile eğitim-öğretim süresi asgari sürenin altına inmemek şartı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 7- (1) Fakültede; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler ve diğer etkinlikler (inceleme, kısa sınav, ödev ve benzeri) yer alabilir.

(2) Eğitim-öğretim programında yer alacak teorik ve uygulamalı dersler ile bu derslerde yapılacak her türlü değişiklik, Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, İntibak, Kayıt Yenileme ve Ders Alma

Muafiyet ve intibak

MADDE 8- (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kaydolduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni alacakları derslere eşdeğer olan ve önceden alıp başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri, derslerin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamaz.

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, geri dönmelerinden itibaren iki hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle Dekanlığa yapar. Bu talepler 19 uncu maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.

(5) İntibak işlemleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 9- (1) Fakülteye kayıtlı katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü her bir öğrenci, kayıt yapıldığı eğitim-öğretim yılından/yarıyılından başlamak üzere mezun oluncaya kadar her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerine kayıtlarını yapmak zorundadır.

(2) Ders kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) mazeretsiz şekilde yapmayan öğrenci o yılda/yarıyılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yıl, öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk iki hafta sonuna kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilir. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmaz.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı 60 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 240 AKTS’dir.

(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler aynı zamanda o dönemdeki derslere de kayıt yaptırmış olurlar.

Üst yıldan/yarıyıldan ders alma

MADDE 10- (1) Bir öğrenci önceki yıldan/yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması halinde üst yıldan/yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders yükü en fazla 2/3 oranında artırılabilir. Üst yıldan/yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, bu derslerden birini varsa diğer şubeden alabilir.

Kayıt dondurma ve izin

MADDE 11- (1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir yıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 12- (1) Fakültede dersler, aşağıda belirtilen zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur:

a) Yıllık dersler: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin mezun olması için tamamından başarılı olması gereken zorunlu meslekî derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve yabancı dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan, programa veya isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Öğrenci, seçmeli dersi mesleki ilgi alanına göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanan dersler arasından seçer.

(2) Fakülte Kurulu bir dersin alınmasını bir başka derste başarılı olunması şartına bağlayabilir.

(3) Akademik yılın dışında kalan dönemde, yaz okulu kapsamında eğitim-öğretim veya benzeri bir program kapsamında alınan dersler, Fakülteden alınması gereken dersler yerine sayılamaz.

Sınıf geçme

MADDE 13- (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders geçme esasına göre yapılır. Yıllık bir dersten veya dönemlik bir dersten başarılı olamayan öğrenci, başarılı olamadığı dersi tekrar alır.

(2) Seçmeli dersten başarısız olan bir öğrenci, aynı dersin tekrar açılmaması halinde onun yerine aynı yarıyılda açılmış bir başka seçmeli dersi seçebilir.

Sınav çeşitleri ve sınavların düzenlenmesi

MADDE 14- (1) Sınavlar; ara sınav (vize), yarıyıl/yıl sonu sınavı (final), bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet, mazeret ve azami süre sınavlarından oluşur.

(2) Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal, resmî ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler, Dekanlık tarafından belirlenir ve yapılacak sınavdan en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavlara geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci, sıfır not almış sayılır. Öğrencinin girme hakkı bulunmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(5) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; Dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(6) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, buna teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci sınavdan çıkarılır ve sınavı geçersiz sayılır. İlgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci hakkında da bu hüküm uygulanır.

(7) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 15- (1) Birimlerde bir dersin başarı notu Senatoca belirlenen mutlak değerlendirme yöntemine göre belirlenir.

(2) Bu değerlendirmede ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır.

(3) İlgili öğretim elemanı önceden ilan etmek koşuluyla ara sınav öncesinde veya sonrasında ödev, proje, uygulama ve benzeri çalışmalar yapabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkısı %10’dur. Bunlar ara sınav öncesi yapılmışsa ara sınavın başarı notuna katkısı %30, ara sınav sonrası yapılmışsa yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı %50 olarak hesaplanır.

Notlar ve katsayıları

MADDE 16- (1) Ders başarı notları, harf notları, katsayıları ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

a)

Başarı Puanı

Başarı Notu

Katsayı

88-100

AA

4,00

81-87

BA

3,50

74-80

BB

3,00

67-73

CB

2,50

60-66

CC

2,00

53-59

DC

1,50

46-52

DD

1,00

39-45

FD

0,50

0-38

FF

0,00

b) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB ve CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Staj dersini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu verilir.

c) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2,00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.

ç) Geçmez notlar; FD ve FF notlarıdır.

d) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

e) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.

(2) Yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL), yarıyıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavında 100 üzerinden belirlenen alt limiti ifade eder. YSSL 45 olarak uygulanır. YSSL altında kalan öğrencilere, notları 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise doğrudan FD verilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 17- (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları yıl/yarıyıl sonunda Üniversitenin öğrenci otomasyonu tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yıl/yarıyıl bazında akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Bir yılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için öğrencinin bir yılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur. Daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür, bu değer akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Genel akademik başarı not ortalaması ise yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itirazlar ve düzeltme

MADDE 18- (1) Sınav sonuçları, dönemlik dersler için son sınav tarihinden itibaren en geç on gün, yıllık dersler için son sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak başvurabilir. Başvuru üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanının itiraza ilişkin yazılı kanaati, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 19- (1) Üniversite ile yurt içinde ve yurt dışında bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler ile bu öğrenciler ile aynı sınıfa yatay geçiş ve benzeri sebeplerle intibak ettirilen öğrencilere uygulanmaz.

(2) 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran ve bu öğrenciler ile aynı sınıfa yatay geçiş ve benzeri sebeplerle intibak ettirilen öğrenciler; ilgili şartları sağladıkları takdirde üst yıldan/yarıyıldan sadece seçmeli dersleri (dönemlik) alabilir, zorunlu dersleri (yıllık) alamaz.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.