Ticaret Bakanlığından:

SÜT ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 27/6/2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “ve çedar peynirini,” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peynirini,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Beyaz peynir: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim aşamalarındaki farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen, çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren salamuralı peyniri,

o) Hammadde: Peynir üretiminde kullanılan toplam süt proteini/kazein oranı bozulmamış inek, koyun, keçi, manda sütleri ile bu sütlerin uygun orandaki karışımlarını, rekonstitüe ve rekombine sütleri,

ö) İzmir tulum peyniri: Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde yetişen hayvanlardan elde edilen ve %50 koyun, %25 keçi ile %25 inek sütü kullanılarak yöreye özgü metotla üretilip en az 4 ay süre ile olgunlaştırılan peyniri,

p) Olgunlaşma: Her peynir çeşidinin kendine özgü yapı, tat ve aroma gibi özellikleri kazanabilmesi için belirli koşullarda ve belirli bir sürede geçirdiği fiziksel, mikrobiyolojik, enzimatik değişimler ve etkileşimler sonucu oluşan biyokimyasal olayların tümünü,

r) Tulum peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin fermantasyonunu takiben ufalanıp tuzlanması, daha sonra gıdaya temasa uygun bir ambalaj malzemesine veya deri tulumlara sıkıca basılarak üretilen ve olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peyniri,

s) Urfa peyniri: Çiğ inek, koyun ve keçi sütlerinden veya bu sütlerin karışımı ile kendine özgü yöntemlerle üretilen, üretim sürecinin sonunda olgunlaştırılmamış/taze peyniri ve sertlik derecesine göre yarı sert ve sert olmak üzere salamurada olgunlaştırılmış peyniri,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “%75 nem oranını” ibaresinden sonra gelmek üzere “, beyaz peynir için en çok 4°C ve en çok %60 nem oranını, tulum peyniri ve İzmir tulum peyniri için en çok 3°C ve en çok %45 nem oranını, Urfa peyniri için -18°C’yi” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ve çedar peyniri” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri” şeklinde ve “7.000” ibaresi “4.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve çedar peynirinde” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peynirinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (1) numaralı alt bendine “7.000 ton” ibaresinden önce gelmek üzere “4.000 ila” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “çedar peyniri” ibaresinden sonra gelmek üzere “/beyaz peynir/tulum peyniri/İzmir tulum peyniri/Urfa peyniri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Tebliğ kapsamında, deriye basılmış tulum peynirleri lisanslı depolara alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yağsız peyniraltı suyu tozu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.