Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (fff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Alım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve işletmelerinin iştigal konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyeleri dışından tedarik edecekleri, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin uygun değer ve şartlarla zamanında satın alınmasını,”

“fff) Ticaret birimi: Genel Müdürlükte Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığını, işletmelerde ticaret ve satın alma şefliğini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı,”

“2) Ticaret ve satın alma şefliği,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunun Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir daire başkanı, üyeleri ise Finans Yönetimi Dairesi Başkanı, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı, konu ile ilgili talep sahibi birimin daire başkanı ve konu ile ilgili şube müdürü olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.”

“(4) Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonunun raportörlüğü, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili şube müdürlüğünce yürütülür.”

“(6) Başkanın görev, rapor ve izin gibi nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde sıra ile Finans Yönetimi Dairesi Başkanı, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı ve ilgili birim daire başkanı komisyona başkanlık yapar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletme alım-satım ve ihale komisyonu; işletme müdürünün görevlendireceği işletme müdür yardımcısının başkanlığında ticaret ve satın alma şefi, finans yönetimi şefi, konu ile ilgili birim şube şefi ve görevlendirilecek bir eleman olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden teşekkül eder.”

“(3) İşletme alım-satım ve ihale komisyonunun raportörlüğü ticaret ve satın alma şefliğince yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Alım-satım ve ihale kararı almaya ve onaylamaya yetkili organların yetki limitleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Müdürlükçe yapılan alım-satım ve ihalelerde;

1) 12.000,00 TL’den 600.000,00 TL dâhil olan alım ve satımlar, şube müdürünün teklifi ve Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanının onayı ile yapılır.

2) 600.000,01 TL’den 2.000.000,00 TL dâhil olan alım ve satımlar, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanının teklifi ve ilgili genel müdür yardımcısının onayı ile yapılır. Bu limitler dâhilindeki alım ve satımlarda alım-satım tutanağı tanzim edilir.

3) 2.000.000,01 TL’den 8.000.000,00 TL dâhil olan alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

4) 8.000.000,01 TL ve üzerindeki alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün uygun kaydıyla havalesi ve Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

b) İşletmelerce yapılan alım-satım ve ihalelerde;

1) 12.000,00 TL’den 200.000,00 TL’ye kadar olan, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ise 15.000,00 TL’den 400.000,00 TL dâhil olan alım ve satımlar, ticaret ve satın alma şefinin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır ve alım-satım tutanağı tanzim edilir.

2) 200.000,00 TL’den 400.000,00 TL’ye kadar olan, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ise 400.000,01 TL’den 800.000,00 TL dâhil olan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı ve işletme müdürünün onayı ile yapılır.

3) 400.000,00 TL ve üzerindeki, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ise 800.000,00 TL’yi aşan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı, işletme müdürünün olur kaydıyla havalesi ve (c) bendinde belirtilen makamın onayı ile yapılır. Ancak, işletme müdürlüklerine verilen ihale yetkisinde kesin satış yetkisi bulunan, borsalarda yapılan mahsul satışları ile işletmelerde ve hipodromlarda yapılan tay satışları, (c) bendinde belirtilen makamın onayına sunulmadan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı ve işletme müdürünün onayı ile yapılır.

c) İşletmelerden gelen kararların onay limitleri;

1) İşletme limitlerinin üzerinden 800.000,00 TL dâhil olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı tarafından,

2) 800.000,01 TL’den 2.000.000,00 TL dâhil olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanının teklifi ile ilgili genel müdür yardımcısı tarafından,

3) 2.000.000,01 TL’den 8.000.000,00 TL dâhil olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşüne istinaden Genel Müdür tarafından,

4) 8.000.000,01 TL ve üzerinde olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün havalesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından,

onaylanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muhasebe” ibaresi “finans yönetimi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ticaret” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve satın alma” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ticaret” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve satın alma” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ticaret” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve satın alma” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ticaret” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve satın alma” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlükte 800.000,00 TL’ye, işletmelerde 400.000,00 TL’ye kadar olan, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ise 800.000,00 TL dahil olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.

(3) Genel Müdürlükte 800.000,00 TL ve üzerindeki, işletmelerde 400.000,00 TL ve üzerindeki, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde 800.000,00 TL ve üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmî Gazete olmak üzere en az birinde ilan edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mali işler” ibaresi “Finans yönetimi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kesin teminat Genel Müdürlükte Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı, işletmelerde ise işletme müdürünün onayını müteakip iade edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50- (1) Genel Müdürlükte 15.000,00 TL’ye, işletmelerde 12.000,00 TL’ye kadar olan ve Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ise 15.000,00 TL dâhil olan alımlar yetkililerce görevlendirilen satın alma memurları vasıtasıyla piyasa araştırması yapılmak kaydıyla bir şekle bağlı olmaksızın yapılır. Bu tip alımlarda memurlar ile birlikte bağlı olduğu amirler de sorumludur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlükte 400.000,00 TL’ye, işletmelerde 200.000,00 TL’ye kadar, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde 400.000,00 TL dahil en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalardan yazıyla veya sözle teklif istenilebilir veya görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla piyasadan teklif toplattırılabilir. Sözlü teklif isteme veya memur vasıtasıyla toplattırılması halinde kimlerden teklif talep edildiği ilgililerden tarihli kaşe ve imza alınmak suretiyle belgelendirilir.

b) Genel Müdürlükte 400.000,00 TL dâhil 800.000,00 TL’ye, işletmelerde 200.000,00 TL dâhil 400.000,00 TL’ye, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde 400.000,01 TL dâhil 800.000,00 TL dahil en az beş firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalara yazı yazılmak veya teklif isteme mektubu gönderilmek suretiyle teklif istenir.”

“(2) Genel Müdürlükte 800.000,00 TL ve üzerindeki, işletmelerde 400.000,00 TL ve üzerindeki, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde 800.000,00 TL’yi aşan alımlarda bu usul uygulanmaz. İlan suretiyle kapalı teklif alma usulü veya diğer usullerden biri uygulanır.”

“(5) Bu usulde alınan teklifler Genel Müdürlükte Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığında, işletmelerde ticaret ve satın alma şefliğinde toplanır ve son teklif verme saatinden sonra Genel Müdürlükte Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı ve ilgili daire başkanı tarafından, işletmelerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen teklifler ticaret ve satın alma şefi ve ilgili şube şefi tarafından, bu miktarın üstündeki teklifler işletme alım-satım ve ihale komisyonu tarafından açılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel evraka ulaşan teklif mektupları açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve sayı konulmak suretiyle kayda alınır ve Genel Müdürlükte Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına, işletmelerde ticaret ve satın alma şefliğine teslim edilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Genel Müdürlük tarafından, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında alımı yapılabilecek makine, tesis, teçhizat, ekipmana ait yedek parçaların orijinali, talep sahibi birimin de uygun görüşü alınarak doğrudan üreticilerden veya yurt içi temsilcisinden (distribütör) harcama yetkilisinin onayıyla protokoller ile temin edilebilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezde 800.000,00 TL ve üzerindeki, işletmelerde 400.000,00 TL ve üzerindeki, Ceylanpınar ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde 800.000,00 TL ve üzerindeki alım ve satımlarda sözleşme yapılması zorunludur.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Ticaret Daire Başkanlığından” ibareleri “Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığından” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinde yer alan “ticaret” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve satın alma” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Ticaret Daire Başkanlığına” ibaresi “Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “muhasebe” ibaresi “finans yönetimi” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Muhasebe” ibaresi “Finans yönetimi” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Belirtilen evrakların haricindeki tüm belge ve evraklar ticaret ve satın alma biriminde muhafaza edilir ve hiçbir şekilde finans yönetimi birimine gönderilmez.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ticaret Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “iki” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira, intifa ve irtifak hakları

MADDE 106- (1) Kuruluş amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve kira ile tutulması, intifa ve irtifak hakları tesisi ve alınması hususlarında yönetim kurulu karar verir.

(2) Gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kiralamalar,

b) TİGEM arazilerinde işgalci durumundaki gerçek kişilere yapılan tarımsal üretim amaçlı kiralamalar,

c) Ekonomik değeri ve niteliği itibarıyla rekabete elverişli olmayan gayrimenkuller hakkında yapılan kiralamalar,

dışında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Gayrimenkullerin kira ile tutulması, intifa ve irtifak hakları tesisi ve alınması hususları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-6’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız