Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada "KDV artışına ilişkin düzenleme; Anayasa’nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak ve ölçülülük ilkesine aykırı şekilde, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içeriktedir.

Düzenleme dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacak, dava açma ve davasını avukat ile sürdürmesine olanak tanıyan adli yardım kurumuna zarar verecektir.

Avukatın verdiği hizmet karşılığında aldığı ücretin, yaşanan enflasyon karşısında eridiği ve vergisel yükümlülüğü de göz önüne alındığında; dava konusu düzenleme, harcanan çaba, gayret ve emek ile orantılı bir ücretin alınmasına engel teşkil edeceğinden avukatların mülkiyet hakkının ihlaline neden olacaktır.

Keza ÖTV’nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesi, vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa’nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırıdır. Mali yükümlülüklerin kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını hatta temel haklarını etkileyecek çeşitli yönleri bulunduğundan; vergilendirme yetkisi yasama organına verilmiş; yürütme organına, yasal dayanağı olmaksızın idari işlemle vergi koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi tanınmamıştır.

Burada ele alınması gereken temel husus, Cumhurbaşkanının yetkisinin vergisel oranlara ilişkin olduğu, esasen yasa ile belirlenmesi zorunlu maktu vergileri (ÖTV) değiştirmesine olanak bulunmadığıdır.

KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları adil dengeyi sağlamaktan uzak olmanın yanında yapılan yüksek artışlar her bir vatandaşın yaşamakta olduğu ekonomik koşullar karşısında daha da zorlanmasına sebebiyet verecektir.

Bu nedenlerle; KDV ve ÖTV artışına ilişkin düzenlemelerin iptali ile ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması Danıştay’dan talep edilmiştir." denildi.