Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nakit talep ve tahsilat tahminleri aylık olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki kamu idaresine ait her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde THBS üzerinden hazırlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlgili aya ilişkin olarak nakit talebi ile tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirir.”

 “(5) Genel bütçeden pay, hazine yardımı ve benzeri nitelikte transfer alan kamu idareleri, her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde haftalık bazda hazırladıkları genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini en geç ilgili ayın son iş gününden dört iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Günlük nakit talepleri her gün THBS üzerinden onaylanarak en geç saat 10.30’a kadar Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri TCMB nezdinde hesap açma ve kapatma talepleri ile Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma, dönüştürme ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirir.

(2) Bakanlıkça; hesap açma, dönüştürme ve kapatma talepleri değerlendirilir ve uygun görülen talepler ilgili kamu idaresine bildirilir.

(3) Kamu idaresi adına hesap açma, dönüştürme ve kapatma talimatı Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte ilgili kamu idaresi tarafından ilgili bankaya verilir.

(4) Açılması, dönüştürülmesi veya kapatılması uygun görülen hesaplar Bakanlık uygun görüşü doğrultusunda açılır, dönüştürülür veya kapatılır; açılan, dönüştürülen veya kapatılan hesaplar ilgili banka ve kamu idaresince Bakanlığa bildirilir ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınır veya uygulamadan çıkarılır.”

“(9) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, uygulamaya geçtikten sonra, ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabına bağlı olarak çalışacak şekilde açtıracakları/dönüştürecekleri ödeme veya tahsilat alt hesapları Bakanlığın uygun görüşüne başvurulmaksızın açılabilir. Söz konusu hesaplara ilişkin bilgiler, en geç hesabın açıldığı ayı takip eden ayın dördüncü iş gününe kadar Bakanlığa topluca bildirilir. Açtırılan hesapların bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek hesabı açtıran kamu idaresi ile ilgili bankanın sorumluluğundadır. Bu hesapların kapatılmasında da aynı usul izlenir.

(10) Gerekli hallerde, Bakanlıkça hesap açma, kapatma ve dönüştürme işlemlerine ilişkin farklı usuller belirlenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı kullanılır. Ayrıca, bu hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, nihai alıcıya yapılacak ödemelerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Bakanlığın uygun görüşüyle Muhabir Bankada ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca ödeme işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince ödeme alt hesapları açılabilir veya hâlihazırda kullanılan hesaplar, ödeme alt hesaplarına dönüştürülebilir.

(2) Kamu idarelerinin tahsilatları için ilgisine göre Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı ve Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı kullanılır. Ayrıca, bu hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, kamu idarelerince tahsilat işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Bakanlığın uygun görüşüyle Muhabir Bankada ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca tahsilat işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince tahsilat alt hesapları açılabilir veya hâlihazırda kullanılan hesaplar, tahsilat alt hesaplarına dönüştürülebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, nema paylaşımı yapılacak kamu idarelerine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında değerlendirilen kaynaklarına karşılık aktarılacak tutarlar, Ek-1’de yer alan formüle uygun olarak belirlenir.

(2) Çeyreklik dönemler itibarıyla hesaplanan tutarlar, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak tertiplere gider kaydedilerek ilgili kamu idaresinin Hazineden olan alacak bakiyesine izleyen ayın sonuna kadar eklenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu işlemler ile Bakanlıkça aksi belirtilmedikçe, burs, teminat, akreditif ve bağışa ilişkin işlemler, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan işlemler, şans oyunları ikramiye işlemleri ve afetler nedeniyle yapılacak harcamaların zamanında yapılmasını teminen, ilgili işlemler gerçekleştirilinceye kadar bu amaçlarla açılan hesaplarda yeterli miktarda bakiye bekletilebilir. Söz konusu hesaplarda bekletilecek bakiye ilgili kamu idaresinin sorumluluğundadır.”

“(4) TCMB nezdindeki hesaplar hariç olmak üzere, 10 uncu maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri Bakanlıkça belirlenecek kamu idareleri için uygulanmaz.

(5) Yurt içi bankalar aracılığıyla yapılan kredi kartları tahsilatları, tahsilatın yapıldığı günü takip eden günden itibaren azami yirmi gün içerisinde ilgili kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına aktarılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve genel bütçeden pay, hazine yardımı ve transfer alan kamu idareleri, THBS’de tanımlama yapılıncaya kadar, genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda bildirmeye devam eder.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-2 ve Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.