T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2221
K. 2018/5625
T. 25.4.2018

• TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Açılan Boşanma Davasının İhtar Tarihinden Sonra Kesinleştiği/Aleyhinde Boşanma Davası Devam Eden Eşin Dava Süresince Ayrı Yaşamakta ve Eve Dönmemekte Haklı Olduğu - Bu Süre Zarfında Bir Terkin Varlığından ve Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konuta Dönmemekten Bahsedilemeyeceği/Terkin Koşulları Bulunmadığından İsteğin Reddi Gerektiği )

• AÇILAN BOŞANMA DAVASININ İHTAR TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞMESİ ( Terk Sebebiyle Boşanma/Aleyhinde Boşanma Davası Devam Eden Eşin Dava Süresince Ayrı Yaşamakta ve Eve Dönmemekte Haklı Olduğu - Bu Süre Zarfında Bir Terkin Varlığından ve Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konuta Dönmemekten Bahsedilemeyeceği/Terkin Koşulları Bulunmadığından İsteğin Reddi Gerektiği )

• BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE ORTAK KONUTA DÖNMEME ( Açılan Boşanma Davasının İhtar Tarihinden Sonra Kesinleştiği/Eşin Dava Süresince Ayrı Yaşamakta ve Eve Dönmemekte Haklı Olduğu - Bu Süre Zarfında Bir Terkin Varlığından ve Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konuta Dönmemekten Bahsedilemeyeceği/Terkin Koşulları Bulunmadığından İsteğin Reddi Gerektiği )
4721/m.164
6100/m.26/2

ÖZET : Davada, davalı eşe tebliğ edilen noter ihtarına dayanılarak terk sebebiyle boşanma davası açılmış ve dava kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Daha önce açılan boşanma davası, ihtar tarihinden sonra kesinleşmiştir. Aleyhinde boşanma davası devam eden eş, dava süresince ayrı yaşamakta ve eve dönmemekte haklıdır. Bu süre zarfında bir terkin varlığından ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemekten bahsedilemez.Bu yasal düzenlemeye göre terkin koşulları bulunmadığından isteğin reddi gerekir.

Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına karar veremez. Mahkemece davalı kadın lehine takdir edilen tedbir nafakasının tam kusurlu olduğundan bahisle kaldırılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; boşanma davasının kabulü ve nafakanın kaldırılması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dava, terk hukuki sebebine dayanan boşanma davasına ilişkindir. Davacı erkeğin daha önce açtığı Türk Medeni Kanunu 166/1. maddesi hukuki sebebine dayalı boşanma davası henüz kesinleşmeden, davalı eşe 31.12.2014 tarihinde tebliğ edilen 16.10.2014 tarihli noter ihtarına dayanılarak 18.09.2015 tarihinde terk sebebiyle boşanma davası açılmış ve dava kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Daha önce açılan boşanma davası, ihtar tarihinden sonra, 22.10.2015 tarihinde kesinleşmiştir. Aleyhinde boşanma davası devam eden eş, dava süresince ayrı yaşamakta ve eve dönmemekte haklıdır. Bu süre zarfında Türk Medeni Kanununun 164. maddesi kapsamında bir terkin varlığından ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemekten bahsedilemez.Bu yasal düzenlemeye göre terkin koşulları bulunmamaktadır. O halde isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

2- )Davacı erkeğin, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Aile Mahkemesi Sıfatıyla ) 2013/164 esas ve 2014/551 karar sayılı kararı ile kadın lehine hükmedilen tedbir nafakasının kaldırılması talebi bulunmamaktadır.Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına karar veremez ( HMK m. 26/2 ). Durum böyleyken, mahkemece davalı kadın lehine takdir edilen tedbir nafakasının tam kusurlu olduğundan bahisle kaldırılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr