Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen TMMOB 14. Enerji Sempozyumu, 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da, MMO Kültür Merkezi’nde yapıldı. Cumhuriyet’in 100. yılı ana temalı Sempozyumda, çeşitli dönemlerdeki enerji politikaları, mevcut durum, doğa kaynaklı afetler, iklim sorunsalı ve etkileri, enerjiye erişim imkanları, nükleer güç santralları, yeni enerji teknolojileri, yurttaş ve toplum yararı 10 oturumda ve son gün yapılan Forumda kapsamlı bir şekilde ele alındı, tartışıldı.

Sempozyum sonrasında yayımlanan ve tam metni ekte yer alan Sonuç Bildirgesinde, enerjide tüm politika, program ve uygulamalarda toplum yararının hedeflenmesi gereği vurgulandı.

Sonuç Bildirgesinde;

-Kamusal bir hizmet olan enerjiden yararlanmanın modern çağın gereği ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu,

-Toplumun ortak malı olan enerji kaynaklarının araştırılması, bulunması, değerlendirilmesi, kullanımı süreçlerinin tüm aşamalarında çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari düzeyde tutma ve toplum yararının gözetilmesi gereği,

-Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde, toplum çıkarları doğrultusunda, kamusal bir hizmet olarak, kamu kuruluşları eliyle, yürütülmesi zorunluluğunun altı çizildi.

Ayrıca;

Dışa bağımlı, fosil yakıt ağırlıklı enerji politikalarından uzaklaşılması,

Çevreye zarar veren kömür yakıtlı santralların bir plan dahilinde kapatılması,

Rüzgar enerjisinde 48.000 MW kabul edilen karasal potansiyelin dörtte birinin ancak değerlendirildiği, potansiyelin yeni ölçümlerle 100.000 MW olarak belirlenmesi durumunda ancak yüzde 11-12’sinden yararlanıldığı,

Devasa deniz üstü rüzgar potansiyelin atıl durumda olduğu,

Bugün yalnız yüzde 4.4’ü değerlendirilen güneşe dayalı 380.000 GWh/yıl elektrik üretim potansiyelinin değerlendirilmesi için, güneş enerjisi karşıtı yaklaşım ve engellerin kaldırılması ve kadim bir güneş ülkesi olan ülkemizde bu sonsuz kaynaktan en yüksek düzeyde yararlanılması gereği,

Yakıtından teknolojisine, yapımına ve işletilmesine kadar her konuda Rus şirketlerine bağımlı Akkuyu NES projesinin acilen durdurulması ve iptal edilmesi zorunluluğu,

Özel elektrik üreticilerine 2018-2022 döneminde, YEKDEM, alım garantisi, kapasite mekanizması, doğalgaz fiyat desteği vb. mekanizmalarla, kamu kaynaklarından 138.3 milyar TL ek ödeme yapıldığı, bu tür kaynak aktarma uygulamalarına son verilmesi gereği,

Yerleşim yerlerini, doğal alanları, tarımsal faaliyetleri tehdit eden kömür sahalarının genişletilmesi çalışmalarının son bulması; yeni kömür yakıtlı santral yapımına izin verilmemesi, mevcut kömür yakıtlı termik santralları, çevreye en fazla zarar verenlerden başlayarak bir plan dahilinde kapatılması,

Yoksul kesimlere yönelik elektrik ve doğalgaz yardımlarının kapsamlarının genişletilmesi, tutarlarının artırılması,

Enerji sektöründe Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Petrol ve Gaz Kurumu vb. yeni yapılanmalara ek olarak Türkiye Planlama Kurumu’nun kurulması,

Ve daha birçok toplum yararını gözeten saptama, değerlendirme ve öneriler içeren Sonuç Bildirgesi şu cümlelerle son bulmaktadır.

“Sempozyumun düzenleyici ve katılımcıları, tüm yurttaşları ve ilgili kuruluşları, Cumhuriyet’in 100. Yılında ülkemizde; yurttaş ve ülke çıkarlarını hiçe sayan, sermaye ve şirket çıkarlarını önceleyen enerji politikalarına son vermek için toplum yararını başat hale getirecek çalışmaları genişletmeye ve güçlendirmeye çağırmaktadır.”

Sonuç Bildirgesinin tamamı ektedir.

Saygılarımızla

 

TMMOB 14. ENERJİ SEMPOZYUMU

DÜZENLEME KURULU

23 Aralık 2023