Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından:

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasına bağlı mühendislik dallarındaki bilimsel, teknik ve mesleki gelişmeler ve uygulamalarla ilgili konularda mesleki faaliyetlere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntem, kural ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasına bağlı mühendislik dallarındaki meslek alanları ve uygulamalarla ilgili bilgilendirme ve belgelendirme amaçlı mesleki faaliyetlere yönelik eğitimlerin programlarının oluşturulması ve eğitmenlerinin belirlenmesi, eğitimlere başvuru ve katılma koşullarının tanımlanması, eğitimlerin planlanıp gerçekleştirilmesi işlerinin düzenlemesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birimler: BMO’nun kurulları, şubeleri, temsilcilikleri, komisyonları ve yönetsel faaliyetlerini yürüten iş birimlerini,

b) BMO: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasını,

c) BMO Akademi: Mesleki faaliyetlere yönelik eğitimleri planlayan, düzenleyen, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlerini yürüten BMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,

ç) BMO Akademi Koordinatörü: BMO Akademi çalışmalarını yürütmek üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan ya da görevlendirilen kişiyi,

d) Eğitim portalı: Eğitim planlarının duyurulduğu; düzenlenen eğitimlerle ilgili bilgi ve kayıtların eğitimlere katılanların erişimine açıldığı, BMO’nun oluşturduğu kurumsal internet ortamını,

e) Katılımcı: Eğitimlere katılan, BMO üyesi olma koşullarını taşımayan kişiler ve öğrencileri,

f) Komisyon: BMO’nun çeşitli konularda çalışmalar yürüten komisyonlarını,

g) Kurullar: BMO Onur Kurulu, BMO Yönetim Kurulu, BMO Denetleme Kurulu, BMO Danışma Kurulu, BMO Koordinasyon Kurulu ve Temsilcilik Kurulunu,

ğ) OYK: BMO Yönetim Kurulunu,

h) Şube: BMO’nun şubelerini,

ı) Temsilcilik: BMO’nun temsilciliklerini,

i) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

j) Üye: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BMO Akademinin Kurumsal Yapısı, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

BMO Akademi

MADDE 5- (1) BMO Akademi, doğrudan BMO Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezidir.

(2) BMO Akademinin işleyişi ile eğitim planlama ve düzenleme çalışmalarının yürütülmesinden BMO Akademi Koordinatörlüğü sorumludur.

(3) BMO Akademi Koordinatörlüğü, her BMO döneminde BMO Yönetim Kurulunun görevlendirdiği bir BMO Akademi Koordinatörü ve en az iki OYK üyesi olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

(4) BMO Akademi Koordinatörlüğü, BMO Akademi çalışma ve etkinliklerini en az altışar aylık dönemler halinde planlar, dönemin başlangıcından en az bir ay önce OYK onayına sunar.

(5) BMO Akademinin ücretli çalışanları, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerileri üzerine OYK onayıyla belirlenir.

(6) Eğitim konu ve içeriklerinin, ölçme-değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesine katkıda bulunacak BMO Akademi danışmanları ve eğitmenleri, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerileri üzerine OYK onayıyla belirlenir.

BMO Akademinin görevleri

MADDE 6- (1) BMO Akademi, eğitim konu ve içeriklerinin saptanması, eğitmenlerin belirlenmesi, eğitime başvurma ve katılma koşulları ile ölçme-değerlendirme ve belgelendirme koşullarının tanımlanması, eğitimlerin planlanıp duyurulup gerçekleştirilmesi, ölçme-değerlendirme amaçlı sınavların yapılması, eğitimle ilgili belgelerin düzenlenmesi ve dağıtımı ile eğitim faaliyetleriyle ilgili kayıtların tutulması işlerini yürütür.

(2) BMO Akademi, eğitim konu ve içeriklerini, eğitmenleri, ölçme-değerlendirme süreçlerini, eğitimlere başvuru ve katılma koşullarını OYK’nın ve birimlerin görüşlerini alarak belirleyip OYK onayına sunar.

(3) BMO Akademi, düzenleyeceği eğitimlerin ve bunlarla ilgili ölçme-değerlendirme işlemlerinin saatleri ve süreleri, takvimleri ve yerlerini, eğitim ücretlerini OYK’nın ve birimlerin görüşlerini alarak belirler ve OYK onayına sunar.

(4) BMO Akademinin düzenlediği eğitimlere katılanlara, eğitimin özelliğine uygun belge verilir. Bilgilendirme ve pekiştirme amaçlı olan, ölçme-değerlendirme yapılmayan eğitimlerde katılım belgesi verilir. Akademik eğitime bağlı olmayan mesleki faaliyetlere yönelik mesleki yeterlilik ve uzmanlık, bilirkişilik ve Serbest Müşavir Mühendis/Mimar konularıyla ilgili eğitimleri tamamlayıp ölçme-değerlendirmede başarılı olanlara ilgili mevzuata uygun eğitim belgesi verilir. Eğitimlerde verilecek belgelerin adları, geçerlilik süreleri ve yenilenme koşulları BMO Akademi Koordinatörlüğü tarafından tanımlanır ve OYK’nın onayıyla yürürlüğe girer.

(5) BMO Akademi, OYK tarafından onaylanan eğitim takvimini, eğitim konularıyla ders içeriklerini, eğitmenleri, eğitim yerlerini, eğitim ücretlerini, eğitimlere başvurma, katılma ve belgelendirme koşullarını BMO’nun kurumsal internet sitesi, BMO’nun yayınları ve BMO’nun iletişim kanalları aracılığıyla ve gerek duyulan diğer ortamlarda duyurur.

(6) BMO Akademinin düzenlediği eğitimlere başvuranların ve katılanların kimlik bilgileri; aldıkları eğitimler, ölçme-değerlendirme sonuçları ve belgelerinin bilgileri BMO Akademi tarafından kayıt altına alınarak ilgili mevzuat kapsamında BMO arşivlerinde saklanır.

(7) BMO Akademi, belgelerin geçerlilik sürelerini izler ve bu belgelerin geçerlilik süresi dolmadan en az bir ay önce ilgili üye ve katılımcıları bilgi güncelleme ve belge yenileme eğitimlerine katılmaları için bilgilendirerek uyarır.

BMO Akademinin çalışma ilkeleri

MADDE 7- (1) BMO Akademi Koordinatörlüğü, eğitimlerin konu, içerik ve eğitmenlerinin saptanmasında, eğitimlere başvuru ve katılım koşullarının belirlenmesinde, ölçme-değerlendirme ve ilgili belgelendirme kurallarının tanımlanmasında BMO Eğitim Komisyonuyla iş birliği yaparak eğitim ve sınav programlarını oluşturur ve OYK onayına sunar.

(2) BMO Akademi, mesleki faaliyetlere yönelik eğitimlerin konu, içerik ve eğitmenlerinin belirlenmesinde ilgili BMO komisyonlarıyla iş birliği içinde çalışır.

(3) BMO Akademi, eğitim konularının belirlenmesinde, eğitim içeriklerinin oluşturulmasında, eğitmenlerin saptanmasında, ölçme-değerlendirme yöntem ve kurallarının tanımlanmasında diğer meslek odalarıyla, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleriyle, teknokentlerle, kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyi temsil eden kuruluşlarla iş birliği yapabilir. İş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayıyla belirlenir.

(4) Bir eğitimin düzenlenmesi için yeterli katılan sayısı sağlanamazsa, BMO Akademi Koordinatörlüğü eğitimin uygulanması koşullarını gözden geçirip gerekli değişikliği yaparak OYK onayına sunar.

(5) BMO Akademi, eğitimin özelliği ve katılım koşullarını göz önünde tutarak gerek duyulduğunda uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı eğitim programları hazırlar ve OYK onayıyla çevrimiçi eğitim düzenler.

(6) BMO Akademinin duyurduğu eğitim takvimi ile eğitim kapsamındaki derslerin ve sınavların gün, saat ve yerleri gerek duyulduğunda BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi ve OYK onayıyla değiştirilebilir. Yapılan değişiklik BMO’nun iletişim kanalları aracılığıyla duyurulur.

(7) BMO Akademinin düzenlediği her eğitim ve sınav için bunlara katılan üye ya da katılımcının adı ve soyadı, BMO üyesi olanların üye numarası, derslere devam bilgisi, sınav sonuçları ve alınan belgenin bilgisi kaydedilerek ilgili mevzuat kapsamında saklanır. Üye ve katılımcılar, katıldıkları eğitimlerin kayıtlarına eğitim portalı aracılığıyla erişirler.

(8) Her eğitim için elektronik ortamda ve/veya basılı ders notu ve/veya sunusu hazırlanarak eğitime katılanlara dağıtılır. Eğitim ve ders notları, eğitim portalında eğitime katılanların erişimine açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimlerin Düzenlenmesi, Eğitim Ücretleri ve Eğitmenler

Eğitim konuları

MADDE 8- (1) Eğitim konuları, üye ve birimlerin istemleri ve gereksinimleri doğrultusunda ve ilgili BMO komisyonlarıyla iş birliği yapılarak BMO Akademi Koordinatörlüğünce saptanır, OYK onayıyla belirlenir.

(2) BMO Akademide aşağıdaki konularda eğitimler düzenlenir:

a) Bilimsel ve teknik gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve bilişim alanlarıyla ilgili mesleki eğitimler.

b) TMMOB ve BMO mevzuatı, mesleki mevzuat ve bilişim alanına ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili eğitimler.

c) OYK’nın uygun gördüğü, mesleki faaliyetlere yönelik diğer konularla ilgili eğitimler.

Eğitim programları ve uygulama esasları

MADDE 9- (1) Eğitimlerin içerikleri, bir eğitime katılmak için daha önce alınması gereken eğitimler, eğitim belgesi almak için katılma zorunluluğu bulunan ardışık eğitimler ve belge yenileme eğitimleri BMO Akademi Koordinatörlüğünce belirlenerek OYK onayıyla kesinleştirilir.

(2) Bir eğitim kapsamındaki derslerin ve ders aralarının süreleri ve sıklığı, ilgili birimlerin de görüşleri alınarak BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayıyla belirlenir.

(3) Yeterlik ve uzmanlık kazandırma amaçlı sınavlı eğitimlerin derslerine devam etmek ve eğitim sonunda ölçme-değerlendirmenin yapılmasını sağlayan sınavlara katılmak zorunludur.

Eğitim ve sınav yeri

MADDE 10- (1) Eğitimler ve sınavlar, öncelikle BMO’nun genel merkez, şube ve temsilciliklerindeki eğitim merkezlerinde yapılır. Eğitim merkezinin uygun olmaması ya da eğitim içeriğinin gerektirdiği teknolojik altyapıyı ya da ortam koşullarını karşılamaması durumunda söz konusu eğitim ve ilgili sınav, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayı alınarak uygun görülen yerde yapılabilir.

(2) Eğitim ve sınavlar; eğitimin konusu ve içeriği, eğitime katılanların koşulları ve sayıları, ekonomik ve teknik ölçütler göz önünde bulundurularak BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayı alınarak uzaktan erişimle çevrimiçi düzenlenebilir.

Eğitimlere başvuru ve kabul

MADDE 11- (1) BMO Akademi, her eğitim için başvuru ve katılım koşullarını, OYK onayını alarak BMO’nun iletişim kanallarından duyurur.

(2) BMO Akademinin duyurduğu eğitimlere katılım başvurusu, BMO’nun kurumsal internet sitesi ve/veya eğitim portalı üzerinden çevrimiçi ya da doğrudan BMO merkezi, şubeleri ve temsilciliklerine erişilerek yapılır.

(3) Eğitimlere, eğitime başvuru koşullarını karşılayanlar kabul edilir. Üyelere yönelik olduğu duyurulan meslek içi eğitimler ile belgelendirme amaçlı eğitimlere yalnızca BMO üyeleri başvurabilir; bu eğitimlere başvuran üyelerin ödenti borcu olmaması zorunludur.

(4) Ücretli eğitimlere, eğitim ücretini başvuru koşullarında belirtildiği biçimde ödeyenler kabul edilir.

(5) BMO Akademi, eğitime başvuranlara kabul edilip edilmediklerini bildirir; başvurusu kabul edilmeyenlere ilgili gerekçeler açıklanır.

Eğitimin ertelenmesi ya da iptali

MADDE 12- (1) Planlanan ve duyurusu yapılan bir eğitimin gerçekleşme tarihinden yedi gün öncesine dek başvuranların sayısı en az sayıyı karşılamazsa söz konusu eğitim, ekonomik ve teknik yeterlilikler göz önünde bulundurularak BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayıyla ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

(2) BMO Akademi, eğitimin ertelendiğini ya da iptal edildiğini başvuranlara duyurur. İptal edilen ücretli eğitimler için başvuranların ödedikleri ücretler iade edilir. Eğitimin ertelenmesi durumunda ise eğitime başvuran kişinin isteğine göre yatırdığı eğitim ücreti ya geri verilerek başvurusu iptal edilir ya da başvurusu ertelenen eğitime kaydırılır.

Eğitim ücretleri

MADDE 13- (1) Eğitim ücretleri, eğitimin gerçekleştirilmesi için gereken ortam ve teknik altyapı giderleri, eğitmenlere ödenecek tutarlar, sınav ve belge bedelleri göz önünde bulundurularak BMO Akademi Koordinatörlüğünce belirlenir, OYK onayıyla kesinleştirilir.

(2) Eğitim ücretini ödeme yöntemi, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayıyla belirlenir.

Eğitmenler

MADDE 14- (1) Eğitim içeriklerini oluşturup dersleri verecek eğitmenler ile ölçme-değerlendirme sorularını hazırlayarak sınavların yapılması ve değerlendirilmesinde görev alacak eğitmenlerin nitelikleri, eğitim programlarının oluşturulması sırasında birimlerin ve iş birliği yapılan kurum-kuruluşların görüşleri alınarak BMO Akademi Koordinatörlüğü tarafından saptanır.

(2) Derslerin verilmesinde, ölçme-değerlendirme sorularının hazırlanmasında, sınavların yapılmasında ve değerlendirilmesinde görev alacak eğitmenler, birimlerin görüşleri alınarak BMO Akademi Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve OYK onayıyla kesinleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme

Ölçme-değerlendirme

MADDE 15- (1) Yeterlilik ve uzmanlık kazandırma amaçlı eğitimlerin sonunda belgelendirmeye temel olan ölçme-değerlendirme sınavı yapılır, sınavlarda başarılı olanlara ilgili mevzuat kapsamında eğitim belgesi verilir.

(2) Ölçme-değerlendirme sınavları, BMO Akademi Koordinatörlüğünün belirlediği, OYK tarafından onaylanan eğitmenlerden oluşan sınav komisyonlarınca yapılır.

(3) Sınav komisyonu; ölçme-değerlendirme yöntemi, sınav planı (oturum sayısı, oturumların gün, saat ve süreleri), sınav yeri, ortamı ve teknik altyapısı, başarı ölçütlerini içeren sınav programını tanımlayarak OYK onayına sunar. BMO Akademi, OYK tarafından onaylanan sınav programını duyurur.

(4) Ölçme-değerlendirme sınavlarına, ilgili eğitimi tamamlayan kişiler katılabilir. Bir eğitimi tamamlayıp sınavında başarısız olanlar, isterlerse aynı konudaki bir sonraki eğitime katılmadan yalnızca sınava girebilirler. Bir eğitimin sınavına yeniden girmenin koşulları, BMO Akademi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine OYK onayıyla kesinleştirilir. Aynı konudaki sınava yeniden girenlerden, BMO Akademi Koordinatörlüğünün belirlediği, OYK tarafından onaylanan sınav ücreti alınır.

Belgelendirme

MADDE 16- (1) Bilgilendirme ve pekiştirme amaçlı sınavsız eğitimlere katılanlar için katılım belgesi düzenlenir. Katılım belgesi, herhangi bir uzmanlığın ve/veya yetkinin uygulanması amacıyla kullanılamaz.

(2) Sınavlı eğitimleri tamamlayıp sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun eğitim belgesi verilir.

(3) BMO, eğitimlerde alınan belgelerin kapsam ve özelliklerini kurumsal internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuna duyurur.

(4) BMO Akademi, belge alanların kayıtlarını tutar; belge geçerlilik süresi dolmakta olanları öncesinde uyarır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım

MADDE 17- (1) Bir belgeyi amacı dışında kullanan ya da süresi dolan bir belgeyle işlem yapan kişinin belgesi iptal edilir ve bu kişiyle ilgili idari ve hukuksal işlemler başlatılır.

(2) Belgelerin kullanımı konusunda BMO’ya iletilen şikâyetler, itirazlar ve belgenin kullanımına ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerle ilgili araştırma ve inceleme yapılır; gerektiğinde bu kişilerle ilgili idari ve hukuksal işlemler başlatılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.