TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, organların görev ve yetkilerine, mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan Vekili: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

c) Dekan: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Genel Sekreter: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Müdür: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki enstitü ile uygulama ve araştırma merkezleri müdürlerini,

e) Mütevelli Heyet: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

f) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Vakıf/Kurucu Vakıf: Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfını,

i) Vakıf Yönetim Kurulu: Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5- (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(4) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri görevinden ayrıldığında, yeri boşalan üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçer. Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.

(5) Mütevelli Heyetin üye sayısı, üyelerde aranacak diğer nitelikler, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Mütevelli Heyet yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Başkan; gerekli hallerde olağanüstü olarak da Mütevelli Heyeti toplantıya çağırır. Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Mütevelli Heyet kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6- (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Başkanı ve başkan vekillerini seçmek.

c) Üniversite organları tarafından hazırlanan yönetmelikleri onaylamak.

ç) Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Rektör önerisinde bulunmak.

d) Üniversitede akademik birimler, programlar, merkezler, teknoparklar kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak, mevcutların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, ücretlerini belirlemek, atamalarını, görevden alınmalarını, sözleşmelerinin fesih edilmesi işlemlerini onaylamak ve sözleşmelerinin yenilenmesine karar vermek.

f) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulama esaslarını ve harcamalara ilişkin parasal sınırlamalar ile yetkileri belirlemek, uygulamalarını izlemek ve denetlemek.

g) Öğrencilerden alınacak ücretleri, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını belirlemek.

ğ) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşmalar ile protokolleri onaylamak ve Üniversiteyi bağlayıcı taahhütnameleri onaylamak.

h) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek.

ı) Üniversitenin geliştirilmesine yönelik hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak.

i) Tıp Fakültesi öğrencilerine intörn eğitimi döneminde ödenecek ücreti ilgili mevzuat kapsamında tespit etmek.

j) Kurum ve kuruluşlar ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan şartlı bağışlarda, bağışlayan tarafın şartına uygun şekilde harcama yapılmasına karar vermek.

k) Üniversitenin idari birimlerinin kurulmasına karar vermek.

l) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçüde, yetkilerinden bir kısmını Başkan ve Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Başkan ve başkan vekilleri

MADDE 7- (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi aralarından en fazla dört yıl için bir Başkan ve iki başkan vekili seçer. Süresi dolan Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri Başkana vekâlet eder. Gerekli görürse, Başkan yetkilerinden bir bölümünü başkan vekillerine devredebilir.

(2) Mütevelli Heyeti, Başkan temsil eder. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür. Başkan harcama yetkisinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Mütevelli Heyet üyelerine devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato ve görevleri

MADDE 8- (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü müdürleri ile her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren mevzuat taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.

c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi hususunu ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversite öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Genel Sekreterdir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunulmak üzere Rektörlüğe vermek.

c) Üniversitenin idari birimlerinin kurulmasına Mütevelli Heyete sunulmak üzere karar vermek.

ç) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar almak.

d) Fakülte ve enstitü yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör ve görevleri

MADDE 10- (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yoksa fakülte dekanlarından birisini vekil tayin eder. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör atanır.

(3) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek.

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasından ve geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından ilgili mevzuat hükümleri gereğince ve Mütevelli Heyet tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinden birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11- (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitedeki profesörler arasından en çok üç rektör yardımcısı seçip atanmaları için Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(2) Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.

(3) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Dekan

MADDE 12- (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün Mütevelli Heyete önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulu

MADDE 13- (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarıyla fakültedeki profesörlerin üç yıl için kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hâllerde fakülte kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

(3) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 14- (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu, gerekli gördüğü hâllerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(2) İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan fakülte yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek.

ç) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü

MADDE 15- (1) Enstitü müdürü; Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten enstitü müdürü aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

Enstitü kurulu

MADDE 16- (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 17- (1) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Bölüm

MADDE 18- (1) Bir fakültede, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

(2) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekan tarafından seçilip Rektörün onayına sunulur. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 19- (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(2) Öğretim üyeleri, Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

(4) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra uygulanır.

Genel Sekreter

MADDE 20- (1) Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

(3) Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üniversite idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Mütevelli Heyet toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

c) Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

ç) Mütevelli Heyet kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

e) Mütevelli Heyet ve Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Üniversitenin idari teşkilatı

MADDE 21- (1) Üniversitenin idari teşkilatı, Üniversitenin iş hacmi dikkate alınarak Yönetim Kurulunun kararı, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayıyla düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi ve mali denetim

MADDE 22- (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyettir. Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Başkanına ve Üniversitenin yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.

(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yılsonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Başkanlığa verilir. Bunlar incelenir, varsa gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(5) Mali yılsonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun incelenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 23- (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma ve geliştirme projelerinden, danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.

ç) Yayın ve satış gelirleri.

d) Üniversite tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler ile kira gelirleri.

e) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

g) Eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 24- (1) Üniversitenin akademik birimleri araştırma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26- (1) 8/7/2004 tarihli ve 25516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.