Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT YAZMASI VE GELENEKSEL

EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Tokat Yazması ve geleneksel el sanatları ile halk kültürü ve ürünlerine ilişkin araştırma ve üretim yapmak, Tokat Yazması ve geleneksel el sanatlarını tanıtmak, bu alanla ilgili eğitim ve bilimsel yayınları gerçekleştirmek ve yapılan araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tokat yazmacılığı alanında Tokat’taki ustaların problemlerini tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek.

b) Yazmacılık alanındaki uzman akademisyen ve ustalar ile ortak projeler yapmak, Merkezin tanınırlığını artırmak.

c) Tokat yazmalarının tamamen doğal bitkisel pigmentlerle üretimini sağlamak amacıyla ustalarla görüşmek, karşılaştıkları problemlerin çözümü için kurs ve seminer vermek, doğal boya baskılı Tokat yazmaları üreterek tanıtımını yapmak ve atölye kurmak.

ç) Tokat’taki tüm paydaşlar ile ortak projeler geliştirerek daha otantik, yurt içi ve yurt dışında daha çok tercih edilen yazma üretimi yapmak.

d) Yazmacılık alanına ilgi duyan üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel için eğitim ve kurs vermek ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları düzenlemek.

e) Yazmacılık alanının problemlerini çözebilecek donanıma sahip uzman akademisyenler yetiştirmek için çalışmalar yapmak.

f) Tokat yazmalarının ve yazmacılık kültürünün tanıtılması için görsel ve yazılı basında programlar düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak.

ğ) Tokat’ta günümüzde yaşayan ve kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını incelemek, araştırmak ve envanter çalışmasını yapmak.

h) El sanatlarının çağdaş tasarımını geliştirmeye yönelik teknik, bilimsel ve sanatsal araştırma ve deneme çalışmaları gerçekleştirmek ve bu alanda kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ı) Tokat el sanatlarına ait örnekleri derleyerek geleneksel ve çağdaş koleksiyonlar oluşturmak.

i) El sanatlarımızın ülkemiz açısından sosyal, kültürel ve ekonomik önemini vurgulayarak gelecek kuşaklara bir kültür birikimi olarak aktarılmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında yöresel biçimleri ile tanıtımlarını yapmak.

j) Geleneksel el sanatları hakkında eğitim ve kurs vermek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları düzenlemek.

k) Tokat’ta yerel ve geleneksel el sanatları üretimini destekleyici çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklerde Merkezi temsil etmek veya temsil edecek personeli görevlendirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile tespit edip Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç öğretim elemanı dahil olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Geçerli mazereti olmadan üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik kararı ve bu çalışma gruplarının kimlerden, kaç kişiden oluşacağı ve görevlerine ilişkin hususları Rektörün onayına sunmak.

c) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçları hakkında önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim programlarının yürütülmesindeki usul ve esasları belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.