Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/6/2019 tarihli ve 30797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “yabancı dil” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ana dili ve ikincil dil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama, araştırma ve projeler yapmak.

b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama, araştırma ve projeler yapmak.

c) Yurt içi ve yurt dışından Türk dilini ikinci/yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere gerekirse seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna göre dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma, uygulama ve projeleri teşvik etmek; sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde sürekli eğitim merkezi ile de iş birliği yapmak, seminerler vermek ve bunları, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika ile belgelemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın ve proje faaliyetlerinde bulunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına dil, edebiyat, eğitim ve öğretim alanlarında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, meslekî tecrübeye yönelik kurslar, sertifika programları ve seminerler düzenlemek, uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalar vermek.

f) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak, etkinlikler düzenlemek.

g) Türkçeyi öğreten ve Türkiyeyi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür hazırlamak ve yayımlamak.

ğ) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak, dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için uzaktan eğitimle Türkçe öğretimine yönelik eğitim ve programlar düzenlemek.

ı) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar düzenlemek ve öneriler getirmek.

i) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapmak.

j) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve Türk lehçelerine, eski Türk dillerine (Göktürkçe, Uygurca ve Osmanlı Türkçesi ve benzeri) yönelik kurslar açmak.

k) Yurt içi ve yurt dışından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere sınav yapmak, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerilerini geliştirmeye ve desteklemeye yönelik kurslar düzenlemek ve bunları sertifika ile belgelendirmek.

l) Türkçenin özel alan olarak öğretilmesine yönelik akademik Türkçe ve mesleki Türkçe kursları düzenlemek ve bunları sertifika ile belgelendirmek.

m) Uluslararası anlaşmalar ve protokoller kapsamında Türkiye’ye gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretimine yönelik ders, eğitim ve kurs düzenlemek, sertifika vermek.

n) Merkezin amacını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

o) Gerektiği durumlarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesinde verilen zorunlu Türk dili derslerini yürütmek.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en az yüksek lisans derecesine sahip, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve en az yüksek lisans unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “kararları” ibaresi “karar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.