T.C.
GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/701
K. 2023/30
T. 6.1.2023

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hasta Epikriz Raporunda Trafik Kazası Nedeni ile Başvurulduğu Sol Orbita Tabanında Sol Maksiller Sinüs Anterior ve Posterior Lateral Duvarda Sol Zigomatik Kemikte Fraktür Olduğunun Belirtildiği ve Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Aldırılan Raporda ise Şahıstaki Görme Arızalarının Yaşa Bağlı Meydana Gelebileceği Davacının Özür Durumunun Olmadığı Ancak 3 Ay Süre ile Geçici İş Göremezliğinin Bulunduğu İyileşme Döneminde 2 Hafta Tam Gün Bakıcı İhtiyacı Olduğunun Belirtildiği - Bu Hususlar Dikkate Alınmaksızın Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )

İLLİYET BAĞI ( Mahkemece Rapor İçeriğinde Kaza ile Yaralanma Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı Belirtildiğinden İspatlanamayan Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacının Talebinin Geçici İş Göremezlik ve Bakıcı Giderine İlişkin Olması Rapordaki İlliyet Bağı İbaresinin Davacıdaki Görme Kaybının Yaşa Bağlı Olduğu ile İlgili Olup Davacının Söz Konusu Arıza ile İlgili Talepte Bulunmaması Dikkate Alınıp Maluliyet Raporunun Usulüne Uygun Olarak Davalı Tarafa Tebliğ Edilip Edilmediği Denetlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

DAVACININ ÖLÜMÜ ( Davacının İstinaf Aşamasında Vefat Ettiği - Mahkemece Öncelikle Davacının Mirasçılarının Davaya Katılmalarının Sağlanması veya TMK 640/3 Maddesi Gereğince Terekeye Temsilci Tayin Ettirmek Üzere Davacı Murisin Mirasçılarına Uygun Bir Süre Verilmesi Eğer Mirasçılar Davaya Katılmaz Yazılı Muvafakat Vermez veya Terekeye Temsilci de Tayin Ettirmezler ise Taraf Teşkili Sağlanmadığından Davanın Esasına Girilemeyeceği Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılması Taraf Teşkili Sağlandığı Taktirde Davaya Devam Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )

6098/m.49

4721/m.640

ÖZET : Dava, trafik kazası nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davacı tarafın iddialarını Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosyasında yer alan maluliyet raporuna dayandırdığı, söz konusu raporda kişide meydana gelen arıza nedeni ile kaza arasında illiyet bağının bulunmadığı belirtildiğinden davacı tarafça meydana gelen arıza ile kaza arasında illiyet bağı olduğu ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafça, dava dilekçesinde açıkça geçici iş göremezlik ve bakıcı giderine ilişkin maddi tazminat talep edilmiştir. Hasta epikriz raporunda: trafik kazası nedeni ile başvurulduğu, sol orbita tabanında, sol maksiller sinüs anterior ve posterior lateral duvarda, sol zigomatik kemikte fraktür olduğunun belirtildiği ve Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosyasında aldırılan raporda ise şahıstaki görme arızalarının yaşa bağlı meydana gelebileceği ve kazayla illiyetinin kurulamayacağının belirtilerek davacının özür durumunun olmadığı, tüm vücut fonksiyon kaybının bulunmadığı ancak 3 ay süre ile geçici iş göremezliğinin bulunduğu, iyileşme dönemi içerisinde 2 hafta tam gün bakıcı ihtiyacı olduğunun belirtildiği, bu itibarla davacının talebinin geçici iş göremezlik ve bakıcı giderine ilişkin olması, mahkemece davanın reddine gerekçe gösterilen rapordaki illiyet bağı ibaresinin davacıdaki görme kaybı ile ilgili olup, davacının söz konusu arıza ile ilgili olarak talepte bulunmaması dikkate alınarak mahkemece, D.iş sayılı dosyasında alınan maluliyet raporunun usulüne uygun olarak davalı tarafa tebliğ edilip edilmediği denetlenerek sonucuna göre işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Davacının istinaf aşamasında vefat ettiği nüfus kayıtlarından anlaşılmakla; Mahkemece öncelikle, davacının mirasçılarının davaya katılmalarının sağlanması veya TMK.640/3 maddesi gereğince terekeye temsilci tayin ettirmek üzere davacı murisin mirasçılarına uygun bir süre verilmesi, eğer mirasçılar davaya katılmaz, yazılı muvafakat vermez veya terekeye temsilci de tayin ettirmezler ise taraf teşkili sağlanmadığından davanın esasına girilemeyeceği dikkate alınarak değerlendirme yapılması, taraf teşkili sağlandığı taktirde davaya devam edilerek işin esasının incelenmesi gerekir. Bu husus kamu düzenine ilişkin usuli bir eksiklik olduğundan mahkemece öncelikle söz konusu eksikliğin giderilmesi gerekecektir.

DAVA : Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08/12/2020 tarih ve 2020/306 esas ve 2020/925 karar sayılı kararı aleyhine davacı vekili istinaf başvurusunda bulunduğundan dosyanın yapılan incelemesi sonunda; gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... araçla seyir halindeyken davacı ...'e çarptığını, bu kaza sonucunda davacının yaralandığını, fiziksel ve psikolojik olarak zarar gördüğünü, olayla ilgili .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... D.İş. sayılı dosyasında maluliyet raporu alındığını, bu rapor doğrultusunda davacının 3 ay süre ile geçici iş görmezliğinin ve 2 haftalık bakıcı ihtiyacının bulunduğunu, yaşanan olay sonrası sigorta şirketine ve arabuluculuğa başvuru yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını belirterek .... TL üç aylık geçici iş göremezlikten doğan kısmi tazminat alacağının ve .... TL iki hafta tam gün bakıcı ihtiyacından doğan kısmi tazminat alacağının .... tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; sigorta şirketine başvuru yaparken kaza ve zarara ilişkin belgelerinin taraflarına gönderilmediğini, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, geçici iş görmezlik zararlarının, bakıcı ve tedavi giderlerinin müvekkili şirketin sorumluluğunda olmadığını, bu sorumluluğun Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf kanun yoluna başvuran davacı vekili dilekçesinde özetle; .... tarihli duruşmanın 2. celsesinde dosyanın hesap bilirkişisine tevdii talep edilmesine rağmen davanın reddine karar verildiğini, gerekçeli kararda bedensel zararlar ile kaza arasında illiyet bağı bulunmaması nedeniyle davanın reddedildiğinin belirtildiğini, bedensel zararlar ile kaza arasında illiyet bağının bulunmadığına dair gerekçenin hatalı olduğunu, gerekçeli kararda atıf yapılan ... . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... D. İş sayılı dosyasında tanzim edilen ... tarihli bilirkişi raporun sonuç kısmında davacının kaza sebebiyle geçici iş göremezlik ve bakıcı ihtiyacının olduğunun belirtilerek, kaza ile tazminat taleplerine dayanak teşkil eden bedensel zararlar arasında illiyet bağının bulunduğunun açıkça ifade edildiğini, mahkemece atıf yapılan kısmın ise raporun değerlendirme kısmında belirtilen davacının görme arızası ile ilgili olduğunu, mahkemece dosyanın hesap bilirkişisine tevdii gerekirken heyetin göz arızası ile kaza arasında illiyet bağı bulunmadığı şeklindeki değerlendirmesinin rapora aykırı şekilde genel olarak tüm bedensel zararlar için geçerli kabul edilmesi ve davanın reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı bakıcı gideri ve geçici iş göremezlik tazminatı istemine ilişkindir.

HMK'nın 355. maddesi uyarınca istinaf itirazları ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda;

Davacı vekilince, ... tarihinde dava dışı ... sevk ve idaresindeki, davalı ... şirketine ZMMS poliçesiyle sigortalı .... plakalı aracın karşıdan karşıya geçen davacı yaya müvekkiline çarpması neticesinde, müvekkilinin yaralandığını belirterek geçici iş göremezlik ve bakıcı giderine ilişkin tazminat talep edilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davacı tarafın iddialarını .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... D.iş sayılı dosyasında yer alan maluliyet raporuna dayandırdığı, söz konusu raporda kişide meydana gelen arıza nedeni ile kaza arasında illiyet bağının bulunmadığı belirtildiğinden davacı tarafça meydana gelen arıza ile kaza arasında illiyet bağı olduğu ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiştir.

Medenî hukuk yargılamasına hâkim olan ilkelerden biri taleple bağlılık ilkesidir. Bu ilke 6100 Sayılı HMK'nın 26'ncı maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, hâkim tarafların talepleri ile bağlıdır. Talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremez. Bunun anlamı tarafın talep etmediği husus hakkında mahkemenin karar veremeyeceğidir.

Somut uyuşmazlıkta davacı tarafça, dava dilekçesinde açıkça geçici iş göremezlik ve bakıcı giderine ilişkin maddi tazminat talep edilmiştir. Mahkemece her nekadar ... tarihli rapor içeriğinde kaza ile yaralanma arasında illiyet bağının bulunmadığı belirtilerek ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş ise de, evrak kapsamına göre davacının trafik kazası sonrası ... Devlet Hastanesine başvurduğu ve hasta epikriz raporunda: trafik kazası nedeni ile başvurulduğu, sol orbita tabanında, sol maksiller sinüs anterior ve posterior lateral duvarda, sol zigomatik kemikte fraktür olduğunun belirtildiği ve .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... D.İş sayılı dosyasında aldırılan raporda ise şahıstaki görme arızalarının yaşa bağlı meydana gelebileceği ve kazayla illiyetinin kurulamayacağının belirtilerek davacının .... tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda meydana gelen arızası nedeniyle .... tarihinde .... Sayılı R.G.de yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre özür durumunun olmadığı, tüm vücut fonksiyon kaybının bulunmadığı ancak 3 ay süre ile geçici iş göremezliğinin bulunduğu, iyileşme dönemi içerisinde 2 hafta tam gün bakıcı ihtiyacı olduğunun belirtildiği, bu itibarla davacının talebinin geçici iş göremezlik ve bakıcı giderine ilişkin olması, mahkemece davanın reddine gerekçe gösterilen rapordaki illiyet bağı ibaresinin davacıdaki görme kaybı ile ilgili olup, davacının söz konusu arıza ile ilgili olarak talepte bulunmaması dikkate alınarak mahkemece, .... D.iş sayılı dosyasında alınan maluliyet raporunun usulüne uygun olarak davalı tarafa tebliğ edilip edilmediği denetlenerek sonucuna göre işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Davacının istinaf aşamasında ... tarihinde vefat ettiği nüfus kayıtlarından anlaşılmakla; Mahkemece öncelikle, davacının mirasçılarının davaya katılmalarının sağlanması veya TMK.640/3 maddesi gereğince terekeye temsilci tayin ettirmek üzere davacı murisin mirasçılarına uygun bir süre verilmesi, eğer mirasçılar davaya katılmaz, yazılı muvafakat vermez veya terekeye temsilci de tayin ettirmezler ise taraf teşkili sağlanmadığından davanın esasına girilemeyeceği dikkate alınarak değerlendirme yapılması, taraf teşkili sağlandığı taktirde davaya devam edilerek işin esasının incelenmesi gerekir. Bu husus kamu düzenine ilişkin usuli bir eksiklik olduğundan mahkemece öncelikle söz konusu eksikliğin giderilmesi gerekecektir.

Yukarıda açıklanan nedenle, bu aşamada sair hususular incelenmeksizin HMK'nın 353/1-a.6 maddesi uyarınca davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve dairemiz kararına uygun şekilde tarafların kazanılmış hakları da nazara alınarak, davanın yeniden görülerek eksikliklerin giderilmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ İLE;

Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08/12/2020 tarih ve 2020/306 esas ve 2020/925 Sayılı kararının HMK'nın 353/1-a,6 maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA,

Dosyanın davanın yeniden görülmesi için MAHALLİNE İADESİNE,

2-)Davacıdan tahsil edilen istinaf karar harcının istek halinde yatıran tarafa iadesine,

3-)İstinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince yapılacak yargılama neticesinde verilecek kararla birlikte değerlendirilmesine,

4-)Duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, HMK'nın 353/1-a maddesi gereğince KESİN olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır