Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÜKÇAM): Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadını ve aileyi içine alan her konuyu çalışma sahası olarak ele almak.

b) Kadın ve aile yaşamındaki sorunlara yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek için faaliyetlerde bulunmak.

c) Kadın ve aile konularına ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Kadın ve aile çalışmaları alanında akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın ve aile çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili yüksek lisans, doktora programları açılmasını önermek ve mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadın ve aile ile ilgili konularda eğitim yapmak ve bu konularda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

d) Kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Kadın ve aile araştırmalarına ilişkin öğrenci topluluklarının kurulmasını desteklemek ve öğrencilerin aktif olarak çalışmalarını teşvik etmek.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda duyarlılığı arttırmak, bu konuda kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak.

g) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ğ) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışmalara katılmak.

h) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini sağlamak ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

ı) Kadın ve aile çalışmaları alanında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

j) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili çalışmaları bir çatı altında toplamak.

k) Kadın ve aile çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan yardımcılar, tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler, tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde kararlaştırmak.

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

e) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda yılda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.