Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Davranışsal sosyal ve beşeri bilimler (DSBB) dersleri: Eğitim programının içeriğine uygun, sınıflar arası bağlam devamlılığı olan, belirli bir tema içerisinde kurgulanmış sınıf amaç ve hedeflerine uygun olarak yapılandırılmış dersleri,”

“ö) Bilim okuryazarlığı (BOY) dersleri: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında birinci sınıftan başlayıp beşinci sınıfın sonuna kadar devam eden, bir öğretim üyesi danışmanlığında yürütülen, öğrencilerin bilim insanı yetkinliğine ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amacıyla uygulanan öğrenen merkezli bir eğitim bileşenini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DSBB dersleri

MADDE 21- (1) DSBB derslerinde başarı değerlendirmesi şu şekilde yapılır:

a) DSBB derslerinde başarı değerlendirmesi eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) Her ders/staj kurulu süresince konferans tarzında işlenen DSBB derslerine ait sorular, ilgili kurul sınavlarında %5’i geçmeyecek oranda sorulur.

(2) DSBB ders önerileri, tıp eğitimi anabilim dalı veya baş koordinatörlük tarafından yapılır ve program değerlendirme sürecine girerek karara bağlanır. Programın yürütülmesinden sınıf koordinatörleri sorumludur.

(3) Her eğitim-öğretim yılı sonunda DSBB dersleri de program değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 21/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Bilim okuryazarlığı dersleri

MADDE 21/B- (1) BOY derslerinin başarısında yeterlik esastır.

(2) Yeterlik için öğrencinin dersteki performans değerlendirmesi ve ödev değerlendirmesi esas alınır.

(3) Her iki değerlendirme sonucu ortaya çıkan BOY puanı tam notun en az %50’si olmalıdır.

(4) Yeterlik şartı olarak tam notun %50’si olan BOY puanı ile birlikte her sınıf için BOY komisyonunca belirlenen aktivitenin yerine getirilmesi gerekir.

Öğrenen merkezli eğitim uygulamaları

MADDE 21/C- (1) Öğrenen merkezli eğitim uygulamaları, öğrencilerin öğrenim sürecine aktif olarak katıldıkları eğitim yöntemleridir.

(2) Bu eğitim aktiviteleri; ilk üç sınıftaki ders kurullarında probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları, dördüncü ve beşinci sınıflardaki staj kurullarında olgu temelli öğrenim (OTÖ) oturumları ve özel çalışma modülleri (ÖÇM) adı altında kurul programına uygun şekilde mümkün olan en az sayıda öğrenci içeren grup çalışmaları olarak bir öğretim üyesi eşliğinde uygulanır.

(3) Öğrenen merkezli eğitim uygulamalarının sayısı, içeriği, uygulama şekli, programdaki yeri, devam durumu ve yeterlik ölçütleri eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Kurulunca belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İntörnlük dilimi sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve öğrenci geribildirimlerinin alınmasından sorumludur ve üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından seçilir. Görev süresi sorumlu olduğu intörnlük diliminin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlk beş sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, sınıflarında bulunan kurulların, seçmeli, BOY ve DSBB derslerinin, altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları da intörnlük dilimlerinin Fakültenin ve sınıfların amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda Fakülte Kurulunca kabul edilmiş eğitim programı yapılandırma ilkelerine göre düzenlenmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.

(4) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları sorumlu oldukları sınıflarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin sınıfın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini koordine eder, sınıfında yatay ve dikey entegrasyonu geliştirir, DSBB dersleri ve alan içi seçmeli derslerin koordinasyonunu sağlar. Eğitim-öğretim yılının sonunda kurul yürütme komiteleri ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyelerinin düzenlemiş oldukları toplantılara eşlik eder, tespit ettiği aksayan noktaları paylaşır ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.

(5) Sınıf koordinatörleri kurulu, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan ders/staj kurulu toplantıları ile seçmeli, BOY ve DSBB dersleri için yapılan toplantılardan en geç bir hafta sonra tüm eğitim-öğretim yılını görüşmek üzere program değerlendirme faaliyetleri kapsamında toplanır ve bir sonuç raporu ile birlikte önerilerini Dekanlığa sunar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders/staj kurulu yürütme komitesi başkan ve üyeleri üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar, görev süreleri, ilgili kurulun yeni eğitim-öğretim yılı programının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Eğitim süresi boyunca devam eden BOY, DSBB ve alan içi seçmeli derslerin ve ÖÇM’nin devamlılık durumu o eğitim bileşenine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilir, ilgili mevzuatı olmayan eğitim bileşenlerinin devam durumu eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Kurulu kararına göre belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim süresi; dokuz hafta ve daha kısa olan ders kurullarında ara sınav yapılmaz, on hafta ve üzerinde olan ders kurullarında ise kurul süresince en az bir ara sınav yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınıf geçme başarı notu; sınıf geçme sınav notunun %30’u ile sınıf içi tüm ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %70’i toplanarak hesaplanır ve bu not tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.”

“(8) Ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun en az %80 ve üzerinde olması durumunda, yazılı talebi üzerine öğrenci sınıf geçme sınavına alınmaz. Bu durumdaki öğrencilerin sınıf geçme başarı notu, ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması olarak kabul edilir. Üçüncü sınıf için ek olarak temel hekimlik uygulamaları sınavında başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Staj kurulu kuramsal ve/veya uygulama sınav notunun %50’sinin altında not alan veya sınava katılmayan öğrencinin kuramsal sınav notunun, staj kurulu bitirme başarı notuna %60’lık katkısı ve/veya uygulama sınavının %40’lık katkısı değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf içi ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %70’i ile sınıf geçme sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır ve tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınıf geçme başarı notu, sınıf geçme sınav notunun %30’u ile ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %70’i toplanarak hesaplanır. Sınıf geçme başarı notu tam notun en az %60’ı olması gerekir.”

“(9) Öğrenci DSBB derslerine devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programlarını tamamlayarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Öğrencinin talebi olması halinde diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.